Хімія. Рівень стандарту. 10 клас. Величко

§ 10. Взаємозв’язок і взаємоперетворення вуглеводнів

Вивчаючи вуглеводні, ви пересвідчилися в їхній різноманітності, зумовленій здатністю атомів Карбону утворювати молекули лінійної та циклічної будови, сполучатися між собою за допомогою простих і кратних зв’язків. А ще — утворювати гомологічні ряди та ізомери.

  • Напишіть загальні формули гомологів метану, етену, етину.

Незначна зміна складу молекули (на групу —СН2—) спричиняє зміну фізичних властивостей гомолога, а незначна зміна порядку сполучення атомів приводить до утворення ізомеру, тобто нової сполуки з притаманними їй властивостями. У цьому виявляється дія закону залежності властивостей органічних речовин від складу і хімічної будови молекул.

  • Наведіть конкретні приклади цієї залежності, підтвердіть їх фізичними константами речовин та хімічними реакціями.

За складом молекул вуглеводні різних груп різняться між собою кількістю атомів Гідрогену, що припадають на певну кількість атомів Карбону. Отже, внаслідок приєднання або відщеплення атомів Гідрогену сполуки однієї групи перетворюються на сполуки іншої групи (реакції гідрування і дегідрування).

  • Наведіть приклади таких реакцій.

Послідовними хімічними перетвореннями з неорганічної сполуки кальцій карбіду можна отримати етин, а з нього — бензен, останній переробити на інші сполуки.

  • Складіть рівняння цих хімічних перетворень.

Ці приклади засвідчують генетичний взаємозв’язок між вуглеводнями, а також між органічними та неорганічними речовинами. Знання цих взаємозв’язків уможливлює добування багатьох цінних сполук за допомогою хімічного синтезу.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Напишіть рівняння реакцій за схемою перетворень:

2. Чим зумовлена структурна ізомерія вуглеводнів? Наведіть приклади.

3. Напишіть структурні формули речовин наведеного складу. Згрупуйте речовини-гомологи:

4. Наведені речовини — це

  • А гомологи
  • Б ізомери
  • В ні ізомери, ні гомологи

5. Напишіть рівняння реакцій за схемою перетворень:

CaСО3 —> СаО —> СаС2 —> С2Н2 —> С2Н4 —> (—СН2—СН2—)n.

Зробіть висновок про взаємозв’язок неорганічних та органічних речовин.