Підручник з Історії України. 9 клас. Сорочинська - Нова програма

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №5.

ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРНИЦЬКОГО ТА ПОЛІТИЧНОГО ЕТАПІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

1. Які етапи виокремлюють вчені у процесі національного відродження? 2. Коли почалося національне відродження на західноукраїнських землях? 3. Якими були здобутки українського руху на західноукраїнських землях у першій половині XIX ст.?

Мета: підбити підсумки і закріпити вивчений матеріал.

Завдання для підготовки до практичного заняття:

1) повторити матеріал підручника (§§ 28-29);

2) підготувати презентацію з 5-6 слайдів «Особливості культурницького та політичного етапів національного відродження на західноукраїнських землях».

Хід заняття

1. Обговоріть у групах представлені презентації і заповніть таблицю.

Етап національного відродження

Здобутки

Особливості

Культурницький

Політичний

2. Зробіть висновки відповідно до мети заняття. Складіть узагальнювальну схему.

НАШ КРАЙ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст.

До якої імперії — Російської або Австрійської — входив регіон, у якому ви живете, у другій половині XIX ст.?

1. Покажіть на карті населений пункт, у якому ви живете. На території якого району, області він розташований?

2. Схарактеризуйте особливості адміністративно-територіального устрою цього регіону станом на кінець XIX ст.

3. Які населені пункти існували на той час у вашому регіоні? Порівняйте їх із тими, що є тепер. Чи зазнали змін їхні назви, розміри?

4. Чи є у вашому краї населені пункти, що виникли у другій половині XIX ст.? Назвіть їх і поясніть походження їхніх назв.

5. Яким був етнічний і соціальний склад населення вашого краю наприкінці XIX ст.?

Зміни, що відбувались у господарському житті українських земель у цей період.

1. Що ви знаєте про особливості розвитку сільського господарства краю у ті часи?

2. Які сільськогосподарські культури переважно вирощували тоді у вашому регіоні?

3. Яким був стан промисловості й торгівлі?

4. Визначте спільне та відмінне в господарському житті краю порівняно з іншими регіонами України цього періоду.

5. Що вам відомо про соціальне становище краю і соціальні протести населення?

6. Відвідайте місцевий краєзнавчий (історичний) музей і підготуйте за його експозицією повідомлення про побут і повсякденне життя населення краю у другій половині XIX ст.

Нові явища в культурному та духовному житті населення українських земель у другій половині XIX ст.

1. Що ви знаєте про вірування, звичаї і традиції населення вашого краю?

2. Які події, пов’язані з розвитком української культури, відбувалися на території краю?

3. Назвіть імена діячів української культури цього періоду, що походили або проживали у краї. Яким був їхній внесок у розвиток культури?

4. Які пам’ятки культури другої половини XIX ст. є у вашому регіоні? Підготуйте розповідь про одну з них.

5. Які церковні споруди, збудовані у той час, збереглися на території вашого краю?

Нові явища в культурному та духовному житті населення українських земель у другій половині XIX ст.

1. Визначте спільне та відмінне в духовному і культурному житті мешканців краю в порівнянні з іншими регіонами України цього періоду.

2. У яких творах української літератури розповідається про тогочасну історію вашого краю або регіону, у якому він розміщувався? Яку інформацію про тогочасні події і життя населення можна отримати з них?

Завдання за темою «Наш край у другій половині XIX ст.»

1. Складіть таблицю «Наш край у другій половині XIX ст.» і, спираючись на неї, порівняйте основні події та Історичні процеси в краї з подіями і процесами тогочасної української та європейської історії.

Період

Основні події та історичні процеси

Історія краю

Історія України

Історія Європи

Друга половина XIX ст.

2. Складіть таблицю «Видатні діячі краю другої половини XIX ст.».

Прізвище

Роки життя

Чим уславився?

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗА ТЕМОЮ

«ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст.»

1. Складіть перелік подій, що відбулися на західноукраїнських землях у другій половині XIX ст., які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Поясніть значення понять і термінів: «трудова еміграція», «рутенська акція», «кооперативний рух», «старорусинство», «народовці», «москвофільство», «радикали», «Просвіта», «нова ера», «Галицький сейм», «Український П’ємонт».

3. Порівняйте модернізаційні процеси на західноукраїнських землях з аналогічними процесами у Наддніпрянській Україні.

4. Визначте та схарактеризуйте основні реформи суспільного життя на західноукраїнських землях і вкажіть їх наслідки. Відповідь оформте у вигляді таблиці.

5. Виконайте завдання за історичною картою:

а) адміністративний поділ західноукраїнських земель;

б) визначте регіон нафтових промислів;

в) укажіть мережу залізниць і визначте товари експорту та імпорту краю.

6. Опишіть явища із застосуванням статистичних джерел щодо соціально-економічних зрушень на західноукраїнських землях.

7. Який вплив мали процеси модернізації на тогочасне західноукраїнське суспільство? Чи можна їх однозначно характеризувати як позитивні?

8. Порівняйте процеси модернізації на західноукраїнських землях і у Наддніпрянщині. Визначте спільні тенденції і основні відмінності.

9. Чим пов’язані між собою український рух у Наддніпрянщині та на західноукраїнських землях?

10. Чому, на вашу думку, український рух станом на кінець XIX ст. в Галичині був найбільш організованим? Укажіть історичні обставини, які цьому сприяли.

11. Установіть хронологічну послідовність формування провідних політичних сил в українському русі у Галичині.

12. Порівняйте і визначте спільне та відмінне в розвитку українського руху у Наддніпрянщині, Галичині, на Буковині та Закарпатті.