Підручник з Історії України. 10 клас. Реєнт

Підсумково-узагальнюючий урок до теми «Українська державність у 1918—1921 рр.»

• 1. Дайте відповідь (необхідне позначте).

Державний переворот, що зумовив перехід влади до П. Скоропадського, відбувся

1) 18 квітня 1918 р.; 2) 28 квітня 1918 р.; 3) 29 квітня 1918 р.

• 2. Завершіть речення (необхідне позначте).

За часів правління гетьмана П. Скоропадського Україну було перейменовано на

1) Українську Народну Республіку; 2) Українську Державу; 3) Українську Соціалістичну Радянську Республіку.

• 3. Виберіть правильну відповідь.

Ознакою кадрової політики П. Скоропадського було те, що апарат управління формувався за

1) національною ознакою; 2) принципом партійної чи класової приналежності; 3) принципом професійності.

• 4. Вкажіть дату.

Директорія виникла в

1) жовтні 1918 р.; 2) листопаді 1918 р.; 3) грудні 1918 р.

• 5. Назвіть у переліку прізвища історичних діячів тих, які входили до складу Директорії.

1) М. Грушевський; 2) В. Винниченко; 3) С. Петлюра; 4) П. Скоропадський; 5) Ф. Швець; 6) А. Макаренко; 7) П. Андрієвський.

• 6. Позначте тлумачення, яке відповідає терміну.

«Директорія» в перекладі з латинської мови означає 1) «управління»; 2) «керівництво»; 3) «уряд».

• 7. Назвіть діяча, який мав історичне прізвисько «батько».

1) Д. Терпило; 2) М. Григор’єв; 3) Н. Махно.

• 8. Виберіть правильну відповідь.

6 січня 1919 р. Україну було проголошено

1) Українською Народною Республікою; 2) Українською Соціалістичною Радянською Республікою; 3) Українською Державою.

• 9. Співвіднесіть імена історичних діячів з фактами з їхніх біографій.

1) С. Петлюра;

2) В. Винниченко;

3) Є. Петрушевич;

4) X. Раковський;

5) П. Скоропадський.

а) Гетьман, отаман Війська козацького;

б) головний отаман, голова Директорії УНР;

в) голова Раднаркому УСРР;

г) голова Генерального секретаріату, голова Директорії УНР;

д) президент Української Національної Ради.

• 10. Встановіть послідовність подій.

1) Зречення П. Скоропадського; 2) утворення Директорії; 3) прийняття Конституції; 4) проголошення злуки УНР і ЗУНР; 5) відновлення УНР.

• 11. Про яку подію йдеться? Назвіть її дату та схарактеризуйте подальший її розвиток.

«У головному місті Східної Галичини встановилася українська влада».

• 12. В Україні (1917-1920) влада переходить від царської адміністрації до комісарів Тимчасового уряду, від них - до Центральної Ради, від Центральної Ради - до гетьмана П. Скоропадського, від гетьмана до Директорії й у кінцевому підсумку до більшовиків. Поміркуйте над цими процесами. Закономірними чи випадковими вони були? Чому, на вашу думку, перемогли саме більшовики?

• 13. «Національна демократія, загалом сприймаючи й сповідуючи ідею суверенності Української держави, була, як у попередні періоди часу, поділена на окремі табори, що суперечили один одному в питаннях соціально-економічної орієнтації УНР». Доберіть факти на підтвердження або спростування цього висновку. Спробуйте, виходячи з конкретно-історичної ситуації 1917-1920 рр., створити проект власної програми соціально-економічних перетворень в Україні.

• 14. «На принципах федеративних повинна бути відновлена давня могутність і сила всеросійської держави. У цій федерації Україні належить зайняти одне з перших місць, бо від неї пішов порядок і законність в краю, і в її межах перший раз свобідно віджили всі принижені і пригноблені більшовицьким деспотизмом громадяни бувшої Росії... їй першій належить виступити у справі утворення всеросійської федерації, якої конечною метою буде відновлення великої Росії. В осягненні цієї мети лежить як запорука добробуту всієї Росії, так і забезпечення економічно-культурного розвитку цілого українського народу на міцних підставах національно-державної самобутності».

Назвіть автора процитованого документа. Коли його було оприлюднено? Які обставини цьому передували? Дайте власну оцінку документу. Як ви вважаєте, чи здійснилася мета, проголошена в документі? Якщо так, то коли і хто її здійснив?

• 15. «В 1919 р. Україну поглинув цілковитий хаос. У новітній історії Європи жодна країна не переживала такої всеохоплюючої анархії, такої запеклої громадянської боротьби, такого остаточного розвалу влади, яких у цей час зазнала Україна. Шість різних армій діяли на її території: українська, більшовицька, біла, Антанти, польська й анархістська», - зауважує О. Субтельний.

Як ви вважаєте, чому склалася така ситуація в українських землях? Відповідь аргументуйте.

• 16. «Вже сьогодні рекламуємо найсвятіше для нас, як для кожного народу: право на з’єднання всіх українських земель в самостійну українську державу і домагаємося прилучення всіх українських земель австро-угорської монархії, отже, також української землі в Угорщині, до української держави», - писав Є. Петрушевич. Дайте визначення поняттю «соборність». Поміркуйте, чому українському політикуму не вдалося вирішити проблему соборності українських земель?

• 17. Назвіть найбільш доленосні, на ваш розсуд, події доби Української революції. Розташуйте їх у порядку спадання значущості. Поясніть свій вибір.