Підручник з Історії України. 10 клас. Реєнт

Підсумково-узагальнюючий урок до теми «Україна в роки Першої світової війни»

• 1. Завершіть речення (необхідне позначте).

У 1914-1917 рр. бойові дії на території українських земель відбувалися в районі:

1) Східної Галичини;

2) Східної Галичини, Волині, Північної Буковини;

3) Східної Галичини, Волині, Київщини.

• 2. Виберіть правильне твердження.

Союз визволення України - це політична організація, створена

1) у західноукраїнських землях українцями за допомогою Росії з метою антиавстрійської пропаганди;

2) емігрантами з Наддніпрянщини в серпні 1914 р.; ставила за мету пропаганду ідеї самостійної України;

3) у Західній Україні австро-угорською владою з метою антиросійської пропаганди.

• 3. Вкажіть територію, на якій почалося формування легіону Українських січових стрільців.

1) в Росії з військовополонених галичан;

2) в Австро-Угорщині з місцевих українців на добровільних засадах;

3) в Австро-Угорщині з полонених українців Російської імперії.

• 4. Позначте назви держав, найбільше зацікавлених у розв’язані «українського питання».

1) Німеччина; 2) Великобританія; 3) Росія; 4) Австро-Угорщина; 5) Франція.

• 5. Дайте відповідь (необхідне позначте).

Українські землі напередодні Першої світової війни входили до складу

1) Російської імперії;

2) Австро-Угорської імперії;

3) Російської і Австро-У горської імперій.

• 6. Назвіть у переліку імен діячів українського національного руху.

1) В. Дорошенко; 2) Д. Донцов; 3) О. Бобринський; 4) С. Петлюра; 5) В. Винниченко; 6) К. Левицький; 7) П. Струве; 8) П. Мілюков.

• 7. Встановіть хронологічну послідовність.

1) битва біля г. Маківка;

2) Брусиловський прорив;

3) Галицька битва.

• 8. Поясніть значення понять «українська ідея», «українське питання». Якого змісту набуло поняття «українське питання» в роки Першої світової війни?

• 9. 10-ті роки XX століття. Людство напередодні Першої світової війни. Уявіть, що ви - журналіст. Вам треба написати матеріал з «українського питання». Ви масте змогу поспілкуватися із зацікавленими сторонами.

До представників яких країн насамперед ви б звернулися, з якими запитаннями, яку інформацію могли б почути та занотувати?

• 10. «Для всіх українців повинна бути цілковита державна самостійність України одинокою наконечною ціллю, хоч розвиток може вимагати переходу через саме подані низші ступені самостійності. Бо самостійність і тільки самостійність зробить українців правдивими господарями на Україні», - ішлося у книжці вченого-українознавця С. Рудницького «Чому ми хочемо самостійної України» (1916).

Проаналізуйте уривок та висловіть власну точку зору. Які зміни в ідеології українських організацій відбулися у роки Першої світової війни?

• 11. «Українському політичному табору у перші місяці війни бракувало позитивної програми. Він перебував у повній політичній розгубленості, викликаній антиукраїнськими репресіями та завоюванням російською армією Галичини, Буковини й Закарпаття», - пише український історик Я. Грицак.

Розкрийте на прикладах відомих вам фактів зміст цієї цитати. Як ви вважаєте, які уроки з подій Першої світової війни зміг здобути український національно-визвольний рух?

• 12. «Ми українські поступовці, стоїмо на основі автономного устрою тих держав, з якими нас поєднала була історична доля; державу ми розуміємо як вільну спілку рівноправних та рівноцінних націй, серед яких не повинно бути ні гнобителів, ні гноблених. Отже, боролись ми і боротимемось за демократичну автономію України, гарантовану такою ж федерацією рівноправних народів, за цілковите забезпечення культурно-національних вартостей і політичних прав українського народу, за добрі способи йому самостійно розвиватися і поступоватись економічно, а єдиним простим шляхом до цього вважаємо націоналізування всіх форм приватного і громадського життя: школи, суди, церкви, адміністративних і громадських установ, органів самоврядування і таке інше».

З декларації «Наша позиція» Ради ТУП, грудень 1916 р.

1) Що ви можете розповісти про час написання документа?

2) Як ви вважаєте, чому саме поступовці стали авторами документа такого змісту?

3) Що мали на меті поступовці, розробляючи цей документ?

4) Спробуйте сформулювати головне положення Декларації.

5) Які аргументи ви можете навести на спростування або підтвердження наведеної нижче характеристики?

Поступовці були прибічниками:

- національно-територіальної автономії;

- культурно-національної автономії;

- незалежності України.

6) Висловіть власну оцінку цього історичного документа.

• 13. Українські партії Галичини в роки Першої світової війни висунули гасло незалежності для Наддніпрянської України, тим часом щодо західноукраїнських земель вони задовольнилися лише вимогою автономії в складі Австро-Угорщини.

Як ви можете пояснити цей факт? Хто з діячів українського національного руху підтримував це гасло?

• 14. Аналізуючи політичну ситуацію, що склалася наприкінці 1916 р., М. Грушевський у такий спосіб сформулював своє бачення передумов Української революції:

«1. Період між двома революціями і Перша світова війна знаменувалися не згасанням українського руху, а його піднесенням;

2. Посилення антиукраїнських заходів царизму в роки війни спричинило до поширення, зокрема в західноукраїнських землях, стійких антиросійських настроїв;

3. Занепокоєння української громадськості з приводу підтримки Австро-Угорщиною польських змагань до відновлення їх власної держави, яка восени 1916 р. стала реальністю, сприяло активізації українських політичних сил у боротьбі за національну незалежність».

Прокоментуйте твердження М. Грушевського щодо передумов Української революції. Визначте особливості розвитку українського національного руху в Російській та Австро-Угорській імперіях у роки Першої світової війни.