Основи правознавства. Повторне видання. З поглибленим вивченням основ правознавства. 9 клас. Святокум

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ 5. Основи цивільного права України

Опрацювання матеріалу розділу дозволить:

 • пояснювати та застосовувати поняття: цивільна правоздатність, цивільна дієздатність, право власності, правочин, договір, споживач, спадкування, заповіт
 • називати форми власності, види цивільних договорів, підстави дійсності правочину, способи захисту цивільних прав
 • характеризувати обсяг цивільної правосуб'єктності неповнолітніх осіб, права неповнолітніх як власників, права споживачів, речові права, підстави й особливості цивільно-правової відповідальності, основи спадкування за законом і за заповітом
 • аналізувати окремі положення цивільного законодавства щодо неповнолітніх
 • розв'язувати правові ситуації із застосуванням знань і положень цивільного законодавства України щодо неповнолітніх
 • висловлювати судження щодо значення цивільного права як галузі права України
 • оцінювати особливості цивільних правовідносин неповнолітніх осіб

§ 25. Цивільне право України

ПРИГАДАЙТЕ!

1. Що таке галузь права?

2. До якої групи галузей права належить цивільне право? У чому полягає особливість цієї групи?

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: цивільна правоздатність, цивільна дієздатність.

1. Що таке цивільне право та які суспільні відносини воно врегульовує

Цивільне право — це галузь права, що врегульовує цивільні правовідносини, тобто майнові та особисті немайнові відносини між юридично рівними учасниками. Як і будь-яка галузь права, цивільне право має власні предмет і метод правового регулювання.

ПРИГАДАЙТЕ! Що таке предмет і метод правового регулювання?

Предметом правового регулювання цивільного права є цивільно-правові відносини.

Вони характеризуються наявністю об’єкта, суб’єктів та змісту правовідносин.

Особливістю об’єкта цивільно-правових відносин є те, що цивільно-правові відносини — це майнові та особисті немайнові відносини. Іншими словами, цивільно-правові відносини виникають із приводу майнових та особистих немайнових прав.

Майнові відносини — відносини, що виникають із приводу майнових прав (передусім права власності).

Особисті немайнові відносини — це відносини, що виникають із приводу немайнових прав. До особистих немайнових благ, які охороняються цивільним законодавством, належать здоров’я, життя; честь, гідність і ділова репутація; ім’я (найменування); авторство; свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості тощо. Особисті немайнові відносини індивідуалізують особу, оскільки виникають завдяки здійсненню нею її особистих прав і свобод (наприклад право особи на життя, здоров’я, честь, гідність, ім’я тощо). На відміну від майнових прав, які можуть відчужуватися, особистими немайновими правами особа володіє довічно.

Особливістю суб’єктів цивільно-правових відносин є їх юридична рівність. Навіть якщо учасником цивільних правовідносин є держава, вона вступає в них як рівноправний суб’єкт. У зв’язку із цим цивільним правом не регулюються такі майнові відносини, як, наприклад, сплата податків або конфіскація майна.

ПОМІРКУЙТЕ! Чому сплата податків або конфіскація майна не є цивільно-правовими відносинами?

ЗАВДАННЯ. Попрацюйте із джерелом права. Ознайомтеся зі статтею 2 Цивільного кодексу України та вкажіть учасників цивільно-правових відносин.

ІЗ ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Стаття 2. Учасники цивільних відносин

1. Учасниками цивільних відносин є фізичні особи та юридичні особи (далі — особи).

2. Учасниками цивільних відносин є: держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб'єкти публічного права.

Основними суб’єктами цивільного права є фізичні та юридичні особи, які вступають між собою в цивільно-правові відносини з приводу майна та особистих немайнових благ. В окремих випадках суб’єктом цивільного права виступає держава.

Фізичними особами є громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства. Іншими словами, фізичною особою є людина як суб’єкт правовідносин.

Натомість юридичними особами є організації, створені та зареєстровані в установленому законом порядку. Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

Крім предмета правового регулювання, цивільне право характеризує властивий йому метод правового регулювання.

Цивільно-правовий метод характеризується такими ознаками:

 • юридичною рівністю сторін, майновою самостійністю й вільним волевиявленням учасників, тобто кожна зі сторін має свій комплекс прав та обов’язків і не підпорядкована іншій;
 • правом сторін визначати свої взаємовідносини повністю або частково на власний розсуд у межах, передбачених чинним законодавством;
 • особливим способом вирішення майнових спорів між учасниками цивільних правовідносин;
 • наявністю майнової відповідальності сторін.

Слід зауважити, що майнові відносини, які ґрунтуються на адміністративному підпорядкуванні однієї сторони іншій, не є предметом цивільно-правового регулювання. До них цивільне законодавство не застосовується.

ПРИГАДАЙТЕ! Як називається такий метод правового регулювання?

Як і будь-яка інша галузь права, цивільне право має впорядковану внутрішню систему. Система цивільного права складається з двох частин — Загальної та Особливої.

Загальна частина містить норми, які застосовуються в регулюванні всіх цивільно-правових відносин. Ці норми є основоположними для всіх інститутів цивільного права. До Особливої частини входять правові інститути, які, базуючись на положеннях Загальної частини, регулюють конкретні особисті немайнові й майнові відносини.

Система цивільного права знаходить своє закріплення в цивільному законодавстві.

Найважливішим актом цивільного законодавства є Конституція України. Цивільний кодекс України детально регламентує всі сфери сучасного суспільного життя — об’єкти і суб’єкти цивільних прав та обов’язків, право власності й особисті немайнові права особи, право інтелектуальної власності та зобов’язальне право, види зобов’язань і спадкове право.

Відповідно до Цивільного кодексу України, актами цивільного законодавства України також визнаються:

 • інші закони України, які приймаються відповідно до Конституції України та Цивільного кодексу України;
 • акти Президента України, що приймаються у випадках, встановлених Конституцією України;
 • постанови Кабінету Міністрів України, що відповідають положенням Цивільного кодексу України та поточним законам України;
 • нормативно-правові акти інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, що регулюють цивільні відносини, які можуть видаватися лише у випадках і в межах, встановлених Конституцією України, відповідають положенням Цивільного кодексу України та поточним законам України;
 • чинні міжнародні договори, які регулюють цивільні відносини, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

СИСТЕМА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Загальна частина

Особлива частина

Інститут цивільних відносин

Інститут особистих немайнових прав

Інститут правочинів

Речове право (підгалузь)

Інститут представництва й довіреності

Інститут права інтелектуальної власності

Інститут позовної давності

Зобов'язальне право (підгалузь)

Інститут цивільно-правової відповідальності

Спадкове право (підгалузь)

2. Що таке цивільна правосуб'єктність фізичних осіб

ПРИГАДАЙТЕ! Що таке правосуб'єктність?

Для визнання осіб суб’єктами цивільного права необхідною є наявність цивільної правосуб’єктності, тобто їхньої право- та дієздатності.

Цивільна правоздатність — здатність фізичних осіб мати цивільні права та нести цивільні обов'язки. Цивільна правоздатність фізичної особи виникає у момент її народження.

Цивільна правоздатність закріплюється в цивільному законодавстві як рівна для всіх і кожного, незалежно від походження, соціального й майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, мови, релігійних поглядів, роду й характеру занять, місця проживання тощо. Ніхто впродовж свого життя не може бути позбавлений цивільної правоздатності, але може бути обмежений у ній.

Допускаються два види обмеження цивільної правоздатності — добровільний і примусовий. Одним із прикладів добровільного обмеження цивільної правоздатності можна визнати випадок, коли особа, яка стала ченцем, добровільно відмовляється від деяких цивільних прав. Примусове обмеження цивільної правоздатності припустиме лише тоді, коли воно передбачене законом (обмеження волі, виправні роботи, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, адміністративний нагляд, позбавлення права керувати транспортним засобом тощо).

Цивільна дієздатність — здатність фізичної особи своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання.

Цивільну дієздатність має фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними. Обсяг цивільної дієздатності виникає не одразу після народження, а поступово, у міру досягнення певного віку, і залежить від психічного здоров’я фізичної особи. Цивільний кодекс України встановлює обсяг цивільної дієздатності, який може бути обмежений тільки у випадках і в порядку, встановленому законом. Виходячи із цього, розглядають такі види цивільної дієздатності: повну, неповну, часткову, обмежену дієздатність, а також визнання особи недієздатною.

ЦИВІЛЬНА ДІЄЗДАТНІСТЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Обсяг

Для якої категорії фізичних осіб установлено

Зміст

Повна

• Повнолітні особи (із 18 років).

• Особи, які скористалися наданим законом правом одружитися до досягнення повноліття.

• Особи, яким виповнилося 16 років і які працюють за трудовим договором або бажають займатися підприємницькою діяльністю.

• Особи, які записані матір'ю, батьком дитини до досягнення ними повноліття

Фізична особа визнається здатною своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатна своїми діями створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність за їх невиконання

Неповна

Фізичні особи віком від 14 до 18 років (неповнолітні)

Мають право вчиняти всі правочини, визначені для малолітніх осіб, а також самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами. Самостійно здійснюють права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом, укладають правочини за згодою своїх батьків (усиновлювачів) або піклувальників.

На правочини щодо транспортних засобів або нерухомого майна, які вчиняються неповнолітніми, згода батьків (усиновлювачів) або піклувальників має бути дана письмово та нотаріально посвідчена.

Неповнолітні можуть бути учасниками (засновниками) юридичних осіб. Вони самостійно укладають договір банківського вкладу (рахунку) та розпоряджаються вкладом, внесеним ними на своє ім'я (грошовими коштами на рахунку). Розпорядження грошовими коштами, що внесені іншими особами у фінансову установу на ім'я неповнолітнього, можливе лише за згодою його батьків (усиновлювачів) або піклувальників.

За наявності достатніх підстав суд за заявою батьків (усиновлювачів), піклувальника, органу опіки та піклування може обмежити право неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншими доходами або позбавити цього права

Часткова

Особи віком до 14 років (малолітні)

Виступають як самостійні суб'єкти цивільних відносин і мають право: самостійно вчиняти дрібні побутові правочини (правочин вважається дрібним побутовим, якщо задовольняє побутові потреби особи відповідно до її фізичного, духовного або соціального розвитку та стосується предмета, який має невисоку вартість); здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом. Правочин, який вчинено малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності, може бути згодом схвалений її батьками або одним із них, із ким вона проживає, або опікуном. Правочин вважається схваленим, якщо ці особи, дізнавшись про його вчинення, протягом одного місяця не заявили претензії другій стороні. У разі відсутності схвалення правочину він є недійсним від моменту укладення (нікчемним)

Обмежена

• Особи, які страждають на психічний розлад.

• Особи, які зловживають спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами тощо

Такі особи можуть бути позбавлені судом права розпоряджатися майном (продавати, обмінювати, дарувати, заповідати, купувати) та вчиняти інші правочини, що виходять за межі дрібних побутових, а також самостійно отримувати заробіток, пенсію, стипендію, інші доходи та розпоряджатися ними.

Над такими особами за рішенням суду встановлюється піклування

Визнання особи недієздатною

Фізичні особи, які внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатні усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними

Рішення суду про визнання особи недієздатною є підставою для встановлення над нею опіки. Правочини від імені недієздатної фізичної особи та в її інтересах вчиняє її опікун. У разі одужання або значного покращання здоров'я особи, яку визнано недієздатною, суд поновлює її в дієздатності

3. У чому полягає особливість цивільної правосуб'єктності юридичних осіб

Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю й дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді. Крім того, юридичні особи мають рахунок у банку, свій статут або положення, на основі якого діють, свою печатку тощо.

Юридична особа може бути створена шляхом об’єднання осіб та (або) майна. Юридичні особи залежно від порядку їх створення поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права.

У юридичних осіб правоздатність і дієздатність виникають одночасно з моменту їх державної реєстрації.

Юридична особа може мати такі самі цивільні права й обов’язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині. До таких прав, що можуть належати тільки фізичній особі, віднесено право на життя, право на охорону здоров’я, право на свободу тощо. Цивільна правоздатність юридичної особи може бути обмежена лише за рішенням суду.

Цивільна дієздатність юридичної особи виникає з моменту її створення та припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

ВИСНОВКИ

• Цивільні правовідносини — це врегульовані нормами цивільного права особисті немайнові та майнові відносини юридично рівних, взаємно відокремлених у майновому й організаційному відношенні суб'єктів, які є носіями прав і обов'язків.

• Основними суб'єктами цивільного права є фізичні та юридичні особи, які вступають між собою в цивільно-правові відносини з приводу майна та особистих немайнових благ. В окремих випадках суб'єктом цивільного права виступає держава.

• Для того щоб вступити в цивільно-правові відносини, суб'єкт має володіти цивільною правосуб'єктністю, яка включає цивільну правоздатність та цивільну дієздатність.

• Малолітні та неповнолітні особи не мають достатнього рівня фізичного й психічного розвитку, тому цивільне законодавство України не надає їм повного обсягу дієздатності.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Дайте визначення понять: «цивільна правоздатність», «цивільна дієздатність».

2. Подайте у вигляді схеми склад цивільно-правових відносин.

3. Визначте, які з названих відносин мають регулюватися цивільним правом.

1) укладення договору купівлі-продажу;

2) сплата збору до Пенсійного фонду;

3) сплата штрафу за адміністративне правопорушення;

4) передання об'єкта нерухомості в оренду.

4. Заповніть таблицю «Цивільна дієздатність неповнолітніх».

Правочини, які неповнолітні вчиняють самостійно

Правочини, які неповнолітні вчиняють за згодою батьків

Правочини, на вчинення яких необхідна обов'язкова письмова нотаріально посвідчена згода батьків

5. Цікава ваша думка! Українські юристи, аналізуючи прийнятий у 2003 р. Цивільний кодекс України, зауважили: «Застосування його положень призведе до значних суспільних зрушень. Він буде сприяти розбудові в Україні громадянського суспільства і зростанню добробуту її громадян, оскільки безправний не може бути заможним». Як ви вважаєте, чому юристи так високо оцінили призначення Цивільного кодексу та його роль у суспільному розвитку?