Всесвітня історія. 8 клас. Щупак

§ 27. Просвітництво

Пригадайте провідні ідеї гуманістів доби Відродження. Як вплинула індустріальна революція на розвиток освіти і науки?

1. ВИТОКИ Й ГОЛОВНІ ІДЕЇ ПРОСВІТНИЦТВА

Період другої половини XVII-XVIII ст. увійшов в історію як доба Просвітництва, за якої на зміну релігійному світогляду прийшов світогляд науковий. Цей період називають Добою розуму, коли утверджувалася віра в силу знань і суспільного розвитку. Ідейні засади Просвітництва заклав англійський мислитель Джон Локк (1632-1704 рр.). Він стверджував, що всі люди від народження є рівними, а тому наділені природними й невід’ємними правами на життя, свободу й власність.

Термін «просвітництво» вперше використав французький учений Вольтер (1694-1778 рр.). Проте остаточно він закріпився після виходу статті німецького філософа Іммануїла Канта (1724-1804 рр.) «Відповідь на питання: що таке просвітництво?» (1784 р.).

Історичні подробиці

Геніальний письменник, публіцист, історик і філософ Вольтер відстоював ідеї рівності, заперечував право духовенства й дворянства на привілеї. Вольтер був прихильником «освіченого» правління у формі конституційної монархії. На думку філософа, суспільний лад найкраще здатний забезпечити дотримання релігійних норм. Він засуджував абсолютизм, але був прихильником влади «освіченого» монарха у формі конституційної монархії. Релігію Вольтер вважав гарантом ладу в суспільстві.

Вольтер (портрет роботи художника Ніколя де Ларжильєра, 1724 р.)

Поміркуймо!

Вольтер казав: «Я не поділяю Ваших переконань. Але я готовий віддати життя, щоб Ви могли їх сповідувати».

Наскільки це висловлювання великого мислителя ви вважаєте актуальним сьогодні?

Свідчать документи

Іммануїл Кант «Відповідь на питання: що таке просвітництво?»

Просвітництво — це вихід людини зі стану неповноліття, в якому вона перебуває з власної вини. Неповноліття означає неспроможність користатися власним розумом без керівництва когось іншого. Такий стан виникає тоді, коли бракує не розуму, а лише рішучості й відваги користуватися ним без стороннього керівництва. Отже, гасло просвітництва: май відвагу користуватися власним розумом!..

  • 1. Коли, на думку І. Канта, людина стає повнолітньою?
  • 2. Що необхідно зробити, щоб досягти стану повноліття?
  • 3. Чи актуальні слова І. Канта сьогодні?

Іммануїл Кант (портрет роботи невідомого художника, 1790 р.)

Варто запам’ятати!

Просвітництво — ідейна течія і суспільний рух другої половини XVII-XVIII ст. в країнах Європи й Америки, заснована на вирішальній ролі розуму й науки в пізнанні світу й суспільства.

Діячі Просвітництва (вчені, письменники, митці) боролися:

  • за встановлення «царства розуму», заснованого на «природній рівності»,
  • за політичну свободу й громадянську рівність;
  • за поширення знань у народі.

Ісаак Ньютон (1643-1727 рр.) вважається основоположником сучасної фізики. Він був першим в Англійському королівстві, кого висвятили в рицарі за наукові заслуги. На думку сучасного британського історика Нормана Дейвіса, Ньютона «...можна назвати справжнім батьком Просвітництва».

Ісаак Ньютон (портрет роботи художника Готфрі Кнеллера, 1702 р.)

Ідеї Просвітництва виникли невипадково. Наукові відкриття, здійснені в XVII-XVIII ст., дали можливість виявити основні закони природи, пояснити існуючий світ з точки зору науки, а не релігії. Віра у всемогутність розуму була основною ідеєю усіх просвітницьких теорій. За доби Просвітництва наукові знання почали швидко поширюватися в суспільстві. Велику роль у популяризації науки відіграли літератори. Вони зрозумілою мовою доносили до суспільства досягнення науки та філософські ідеї.

2. ЕНЦИКЛОПЕДИСТИ. МАСОНИ

Провідними діячами епохи Просвітництва були Вольтер, Дені Дідро, Жан-Жак Руссо, Шарль Луї Монтеск’є. Вони зосереджували свою мислительну діяльність на виробленні теорій кращої організації суспільства. Пропагували гуманізм і необхідність захисту прав і свобод людини.

Історичні подробиці

Учення французького просвітителя, філософа, письменника Ш. Монтеск’є (1689-1755 рр.) відображено в конституції США. Головним твором Монтеск’є вважають «Про дух законів». Його ідеалом була конституційна монархія, обмежена двопалатним парламентом. Монтеск’є розробив теорію поділу влади на законодавчу, виконавчу й судову. Під свободою він розумів право «робити все, що не заборонено законом».

Які з ідей Монтеск’є ви вважаєте актуальними для сучасності?

Центром Просвітництва у XVIII ст. була Франція. Одним з найважливіших досягнень цієї епохи було видання «Енциклопедії, або Тлумачного словника наук, мистецтва і ремесел». За задумом видавців, ця праця мала містити в собі усі знання, накопичені людством на той час. Основними організаторами цього видання були філософ Дені Дідро (1713-1784 рр.) й математик Жан д’Аламбер (1717-1783 рр.). У статтях «Енциклопедії» зазнали критики церква (хоча більшість провідних філософів залишалися християнами), особиста залежність селян, свавілля королівської влади.

Варто запам’ятати!

Енциклопедисти — група французьких просвітників — мислителів, науковців, письменників, митців XVIII ст., які брали участь у створенні «Енциклопедії, або Тлумачного словника наук, мистецтва й ремесел» у 35 томах у 1751-1780 рр.

Поміркуймо!

На думку Д. Дідро, «люди припиняють мислити, коли припиняють читати». Чи згодні ви з думкою енциклопедиста?

У XVII ст. бурхливий економічний розвиток, релігійні суперечки призвели до поширення в Європі, особливо в Англії, Франції духовного руху — масонства. Свою назву масони найімовірніше запозичили від цехових майстрів Середньовіччя (від англ. mason — каменяр, фр. francmasonerie — вільномулярство). У 1717 р. лондонські ложі (організації) утворили об’єднаний масонський орден — Велику ложу Англії. Пізніше було утворено Велику ложу Франції. До неї увійшли Вольтер, Д. Дідро, Ж. д’Аламбер, Ж.-Ж. Руссо та ін.

Відео «Хто такі масони та чому їхня діяльність жорстоко заборонялася» (24 канал). Тривалість 2 хв 20 с

https://cutt.ly/qv3ZYpO

Перегляньте відео та дайте відповіді на запитання:

  • 1. Де і коли було засновано першу масонську ложу?
  • 2. Поміркуйте, чому діяльність масонів забороняли.

Варто запам’ятати!

Масони — учасники європейського духовного руху XVII—XVIII ст. Об’єднувалися в ложі — таємні організації. Ставили за мету моральне самовдосконалення і об’єднання людства в релігійному братерському союзі. Основне масонське гасло — «Свобода, Рівність, Братерство».

Український Всесвіт

У середині XVIII ст. рух масонів із Франції дійшов до Галичини. Перша масонська ложа «Трьох богинь» була заснована у Львові в 1747 р. Однак самоліквідувалася через кілька місяців на вимогу римо-католицької церкви.

На початку XIX ст. ложі масонів діяли в Одесі, Житомирі, Харкові, Полтаві. Членами лож були літератори, лікарі, архітектори, купці тощо.

3. КЛАСИЦИЗМ

Головним стилем у мистецтві доби Просвітництва був класицизм. Найбільшого розквіту він досягнув у Франції. Робота французьких художників у Римі на початку XVII ст. привернула їхню увагу до кращих зразків античності. На думку творців класичного мистецтва, у творах цього стилю все повинно підпорядковуватися розуму та встановленим правилам, бути величним і суворим. Взірцем класицизму в архітектурі є Версаль.

Варто запам’ятати!

Класицизм (від лат. classicus — зразковий) — стиль і напрям у літературі й мистецтві другої половини XVII—XIX ст., що звернувся до античності як до ідеального зразка. Характеризується піднесеними героїчними й моральними ідеалами, чіткою організованістю логічних і гармонійних образів.

Версальський палац — резиденція французьких королів протягом 1682-1789 рр. Збудований за Луї XIV. Чітке планування резиденції уособлювало впорядкованість й організацію держави за панування абсолютної монархії на відміну від безладу феодальної вольниці Середньовіччя

Палацово-парковий ансамбль Версаля у 1979 р. було занесено до списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Запрошуємо на віртуальну екскурсію до Версальського палацу! Тимчасово установіть на телефон за допомогою Google play чи IOS мобільний додаток «Palace of Versailles» — і двері головної резиденції французьких королів відкриються перед вами.

  • 1. «Помандруйте» палацом за допомогою мобільного додатка й підготуйте візитівку Версаля для туристичної подорожі.
  • 2. Поміркуйте, навіщо Луї XIV потрібен був такий розкішний палац.

Віртуальний тур Версальським палацом

https://cutt.ly/KhVTTa1

Історичні подробиці

Роман англійця Данієля Дефо «Робінзон Крузо» (1719 р.) є прикладом класицизму в літературі. Автор роману невипадково створив цей твір, коли йому було 60 років. До того часу він пізнав усі мінливості життя. Дефо пройшов шлях від в’язня до таємного агента, від заможної людини до банкрута. Ізолювавши Робінзона від суспільства, залишивши його самотнім на острові, Дефо хотів показати, що людині, яка наділена розумом, все під силу.

Яскравим представником класицизму у французькій літературі був П’єр Огюстен Бомарше. Його комедії «Севільський цирульник» та «Одруження Фігаро» і сьогодні продовжують ставити в театрах. Композитори Джоакіно Россині й Вольфґанґ Амадей Моцарт створили опери за цими комедіями.

Український Всесвіт

Із другої половини XVIII ст. класицизм в архітектурі набув поширення на українських землях. Найяскравіше він проявився у палацових і громадських будівлях.

Відео «Палац у Тульчині». Тривалість 1 хв 35 с

https://cutt.ly/xzN6G25

Палац Потоцьких у м. Тульчин на Вінниччині (зведено в 1781-1785 рр. за проектом архітектора Жозефа Лакруа; сучасне фото)

Портрет Станіслава Фелікса Потоцького із синами — зразок стилю класицизму в живописі (картина художника Йоганна Лампі Старшого, 1791 р.)

Палац Грохольських-Можайських у смт Вороновиця на Вінниччині (побудований в 1770-1777 рр.; сучасне фото)

Наприкінці XVIII ст. С. Потоцький заснував для своєї дружини Софії парк у стилі класицизму. І сьогодні парк Софіївка залишається однією з найвизначніших пам’яток паркового мистецтва у Європі.

Парк «Софіївка» біля м. Умань на Черкащині (сучасне фото)

Визначте елементи античної архітектури, які архітектори творчо втілили в пам’ятках доби класицизму.

4. ОСВІЧЕНИЙ АБСОЛЮТИЗМ

Ідеї освіченого абсолютизму висловив просвітник Вольтер.

Варто запам’ятати!

Освічений абсолютизм — політика монархічної держави, побудована на деяких ідеях Просвітництва, спрямована на реформування або знищення застарілих феодальних порядків. Здійснювалася у XVIII ст.

Вольтер пропонував владі здійснювати реформи «згори», побоюючись ініціативи «знизу», щоб не довести справу до революції. Вольтер вважав, що на чолі держави має бути «монарх-філософ», тобто людина, яка розуміє необхідність реформ.

Поміркуймо!

Що означає ініціатива «знизу»? Чому її побоювався Вольтер? Пригадайте з вивченого протягом року матеріалу всесвітньої історії та історії України історичні події, у ході яких саме за ініціативою «знизу» відбувалися вирішальні зміни та реформи в історії країн.

Під впливом ідей просвітників деякі європейські монархи почали змінювати державну політику. «Освіченими монархами» називали імператрицю Марію Терезію (1740-1780 рр.) і її сина Йосифа II (1780-1790 рр.) в Австрії, короля Пруссії Фрідріха II Великого (1740-1786 рр.), Катерину II (1762-1796 рр.) в Росії.

Одним з перших правових актів Фрідріха II був закон про релігійну толерантність. У Пруссії і Австрії впроваджували обов’язкову початкову освіту. В умовах освіченого абсолютизму були ліквідовані деякі станові привілеї, Марія Терезія скоротила панщину до трьох днів, заборонила тортури.

Однак інколи такі монархи лише слідували «моді» на нові ідеї і грали роль «освічених монархів». Фактично Катерина II й подібні правителі залишалися абсолютними самодержцями, які могли листуватися з просвітниками й одночасно придушувати в країні паростки вільнодумства й не допускали проведення прогресивних реформ.

Загалом реформи освіченого абсолютизму, долаючи відставання в економічному розвитку, були не такими глибокими, щоб істотно змінити економіку й суспільство. Досвід Англії, Нідерландів показав, що разом з економічними необхідно проводити й політичні зміни. «Освічені монархи» на такі зміни не наважилися.

Поміркуймо!

Що, на вашу думку, більше спонукало освічених монархів до реформ: державні інтереси чи відданість ідеям Просвітництва?

ЗНАЮ МИНУЛЕ || ОСМИСЛЮЮ СЬОГОДЕННЯ || ПРОГНОЗУЮ МАЙБУТНЄ

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Знаю і систематизую нову інформацію

1. Які ідеї було закладено в основу Просвітництва?

2. Хто був носіями ідей Просвітництва?

3. Чому рух масонів набув поширення саме в XVII ст.?

4. Як поєднані класицизм у мистецтві й літературі з античністю?

5. Хто висунув ідею освіченого абсолютизму?

6. Які реформи проводили «освічені монархи»?

7. Дізнайтесь більше про пам’ятки класицизму в Європі — виконайте онлайн-вправу:

https://cutt.ly/gk06Fb1

8. Упорядкуйте історичне лото. З’єднайте текстові картки з відповідними хмаринками слів. Обґрунтуйте свій вибір. Увага! Можливі зайві елементи.

Обговорюємо в групі

1. Чому Вольтер виступав на захист релігії, але проти церкви?

2. Один із французьких просвітителів стверджував, що «насильство, на якому тримається деспотизм, може бути ліквідовано тільки за допомогою насильства». Висловте свою думку з цього приводу.

3. Які позитивні й негативні риси політики освіченого абсолютизму?

Мислю творчо

1. За допомогою додаткових джерел інформації укладіть карту пам’яті «Наукові відкриття доби Просвітництва».

2. Запропонуйте туристичний маршрут «Моя дорожня карта — родзинки архітектури класицизму в Україні».

3. Створіть онлайн-бібліотеку «Література класицизму». Проведіть презентацію відкриття бібліотеки.

Ці дати допоможуть вам зрозуміти історію.

Запам’ятайте їх:

Друга половина XVII-XVIII ст. — Доба Просвітництва

ГДЗ до підручника можна знайти тут.