Історія України. Рівень стандарту. 11 клас. Сорочинська

Узагальнення знань за розділом II «Україна в умовах десталінізації»

1. Складіть перелік подій з історії України 1953-1964 рр., які ви вважаєте найважливішими. Аргументуйте свій вибір.

2. Поясніть значення термінів і понять: «десталінізація», «культ особи», «відлига», «лібералізація», «амністія», «реабілітація», «шістдесятники», «атеїзм», «раднаргоспи», «децентралізація управління», «зросійщення», «формалізм», «абстракціонізм».

3. Назвіть тогочасних видатних українських діячів. У чому ви вбачаєте їхній внесок в історію України?

4. Охарактеризуйте внутрішньополітичне та соціально-економічне становище України на початку 1950-х рр.

5. Які наслідки для подальшого розвитку України мав період «відлиги»?

6. Яке історичне значення XX з’їзду КПРС?

7. За додатковими джерелами ознайомтеся з точками зору різних дослідників на процеси лібералізації в Україні в цей період. Порівняйте їх і дайте власну оцінку.

8. Проаналізуйте тенденції та суперечності реформування економіки республіки у другій половині 1950 — першій половині 1960-х рр.

9. Чи відповідав рівень розвитку промисловості УРСР розгортанню процесів НТР?

10. Охарактеризуйте зміни в системі управління господарством на межі 1950-1960-х рр. Яке значення вони мали для України?

11. Що зумовило появу дисидентського руху? Визначте особливості дисидентського руху в Україні в період його зародження.

12. Вкажіть характерні риси шістдесятництва як явища культурного й суспільного життя тогочасної України.

13. У чому, на вашу думку, полягає взаємозв’язок між розвитком культури, освіти, науки і внутрішньополітичними процесами в державі?

14. Наведіть факти, що свідчать про вплив процесів лібералізації доби «хрущовської відлиги» на зростання національної самосвідомості українців.

15. Чим було викликане зростання впливу української номенклатури в керівництві СРСР? Як впливало це явище на розвиток республіки?

Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом II.

www.bohdan-digital.com/dodatok/istoriaU-11kl_TZ2.pdf