Підручник з Біології і екології. 11 клас. Соболь - Нова програма

Зброя, сітки та бульдозери: сьогодні старі загрози все ще домінують серед чинників знищення видів.

Зі звіту «Жива планета-2018»

§ 53. ЧЕРВОНА КНИГА ТА ЧОРНИЙ СПИСОК ВИДІВ ТВАРИН. ЗЕЛЕНА КНИГА УКРАЇНИ

Основні поняття й ключові терміни: ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ. ЧОРНІ СПИСКИ ВИДІВ ТВАРИН. ЗЕЛЕНА КНИГА УКРАЇНИ.

Пригадайте! Що таке Червона книга? Зелена книга? Чорний список?

Поміркуйте!

Основним показником, за яким визначається стан біорізноманіття, є Індекс живої природи. Окрім цього, застосовують ще три індикатори: індекс оселищ видів (характеризує зміни в поширенні видів), індекс цілісності біо різноманіття (аналізує зміни всередині виду) та індекс Червоного списку МСОП (відстежує ризики вимирання видів). А з якою метою був створений Червоний список МСОП?

ЗМІСТ

Яке значення Червоного списку МСОП?

Перший Міжнародний червоний список з'явився у 1953 р. під егідою міжнародної неурядової організації при ЮНЕСКО - Міжнародної спілки охорони природи (МСОП). Цей список назвали «Червоною книгою фактів» (Red data book). Він був надрукований на папері червоного кольору. Назву «Червона книга» запропонував відомий англійський еколог Пітер Скотт (1909-1989), який на той час був головою Міжнародної комісії з рідкісних видів. Із того часу в усіх країнах світу стали видавати подібні переліки, хоча папір для них використовується звичайний, а червоною залишається лише обкладинка.

Червоний список МСОП, на відміну від національних червоних книг, не є нормативним документом і жодна держава не зобов'язана виконувати її вимоги. Але завдяки авторитету МСОП вона досі є одним із найважливіших документів для охорони видів. Червоний писок МСОП побудовано на критеріях оцінювання статусу видів і ризику їхнього зникнення. Аналіз найпоширеніших загроз для понад 8500 видів із Червоного списку дав змогу виявити основні чинники зниження біорізноманіття. Ними все ще залишаються надмірна експлуатація територій та сільське господарство (іл. 85).

Іл. 85. Види Червоного списку МСОП: 1 - казуар шоломоносний; 2 - ірбіс; 3 - горила гірська; 4 - тигр амурський; 5 - носоріг яванський

Отже, Червоний список МСОП - всеосяжний збірник відомостей про охоронний статус рослин і тварин в усьому світі.

Які види занесено до Червоної книги України?

ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ - це список видів тварин, рослин, грибів, які перебувають під загрозою зникнення на території України. У 2009 р. вийшло 3-тє видання Червоної книги України. До нього занесено 542 види тварин, 826 видів рослин і грибів. Питання охорони видів фауни і флори, занесених до Червоної книги України, регулюється Законами України «Про Червону книгу України», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про тваринний світ», «Про рослинний світ».

До Червоної книги України передусім заносять реліктові та ендемічні види, види, що перебувають на межі ареалу; види, що мають особливу наукову цінність, а також види, поширення яких швидко зменшується внаслідок господарської діяльності людини. Залежно від стану та ступеня загрози зникнення об'єкти Червоної книги України поділяють на категорії. У виданні Червоної книги 2009 р. для видів застосовано такі критерії:

  • зниклі: види, про які після неодноразових пошуків, проведених у типових місцевостях або в інших відомих і можливих місцях поширення, немає будь-якої інформації про наявність їх у природі або в спеціально створених умовах (наприклад, тюлень-монах, довгокрил звичайний, кулан, сайгак, соболь, росомаха, стерв'ятник, степовий орел та ін.);
  • зниклі в природі: види, які зникли в природі, але збереглися у створених умовах (зубр);
  • зникаючі: види, які перебувають під загрозою зникнення у природних умовах і збереження яких є малоймовірним, якщо триватиме дія чинників, що негативно впливають на їхній стан (трюфель їстівний, їжак вухатий);
  • вразливі: види, які у найближчому майбутньому буде віднесено до категорії зникаючих, якщо триватиме дія чинників, що негативно впливають на їхній стан (махаон, тис ягідний);
  • рідкісні: види, популяції яких невеликі й на даний час не належать до категорії зникаючих або вразливих, хоча їм і загрожує небезпека (айстра альпійська, лелека чорний);
  • неоцінені: види, про які відомо, що вони можуть належати до категорії зникаючих, вразливих або рідкісних, але їх ще не віднесено до неї (лілія лісова, видра річкова);
  • недостатньо відомі: види, які не можна віднести до жодної із зазначених категорій через відсутність необхідної повної і достовірної інформації.

До назви кожного виду організмів у Червоній книзі додається опис характерних рис їхньої будови, поширення, чисельності, перелік заходів щодо їхньої охорони. У Книзі також містяться картосхеми розповсюдження та ілюстрації занесених до неї видів. Загальний обсяг кожного нарису був обмежений 2300 знаками.

Отже, Червона книга України - це державний документ, в якому узагальнено матеріали про сучасний стан рідкісних, і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів, на підставі якого розробляються заходи, спрямовані на їх охорону, відтворення і раціональне використання.

Які види тварин зникли на Землі внаслідок діяльності людини?

Станом на 2008 р. у Червоному списку МСОП названо 844 види вимерлих тварин. Підставою для внесення певного виду до Чорного списку є відсутність достовірних відомостей про його існування принаймні протягом останніх 50 років. У списку вимерлих видів тварин: гагарка велика, гігантський одуд, голуб мандрівний, деревний шиншиловий щур Мачу-Пікчу, європейський лев, зебра квага, маврикійський дронт, мамут, морська корова, пелікан новозеландський, сумчастий тасманійський тигр, фолклендський вовк, яванський тигр, тур, тарпан та ін. (іл. 86).

Іл. 86. Тур (1), тарпан (2)

Найчастіше винищення зазнавали ендемічні види, які довгий час існували в специфічних умовах ізольовано. Такі види часто не мали природних ворогів і втрачали захисні пристосування, у т. ч. змінювалися поведінкові реакції, птахи втрачали вміння літати. Причиною вимирання таких видів міг бути не прямий, а опосередкований вплив людини: наприклад, завезені людиною навмисно або ненавмисно тварини (кішки, пацюки) або перетворення чи повне знищення природних екосистем через потреби сільського господарства, будівництва, промисловості та з іншою метою.

Отже, Чорний список видів тварин - міжнародний перелік видів рослин і тварин, які зникли з лиця Землі, починаючи з 1600 року.

Які відмінності Зеленої книги від Червоної?

Зелена книга, на відміну від Червоної, є документом для розроблення охоронних заходів щодо збереження, відтворення та використання не окремих видів рослин, а природних рослинних угруповань. Ініціатива створення Зеленої книги належить українським ботанікам. З'явилася Зелена книга України у 1987 р. і до неї було занесено 127 рідкісних й зникаючих угруповань. Найбільше серед них лісових (наприклад, угруповання звичайнососнових жовторододендронових лісів, ялинові ліси Полісся), водних (наприклад, формація латаття білого) і степових (наприклад, формації ковили української) ценозів (іл. 87).

Іл. 87. Угруповання звичайнососнових жовторододендронових лісів

Отже, ЗЕЛЕНА КНИГА УКРАЇНИ - офіційний державний документ, в якому зведено відомості про сучасний стан рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, та типових природних рослинних угруповань, які підлягають охороні.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Практична робота 3

Оцінка екологічного стану свого регіону

Мета роботи: формувати уміння оцінювати екологічний стан території, розвивати навички проведення спостережень й аналізу впливу людини на довкілля.

Актуалізація знань: Екологічний стан регіону - це набір відомостей щодо екологічної ситуації певної території або екосистеми, яка склалася внаслідок впливу людини, в т. ч. інформація стосовно її екологічних проблем. Для оцінювання впливу на навколишнє середовище виокремлюють такі його компоненти: клімат і мікроклімат, повітряне середовище, геологічне середовище, водне середовище, ґрунти, рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти.

Хід роботи

І. Оцініть природний комплекс свого регіону за планом: 1) географічне положення; 2) особливості рельєфу; 3) кліматичні особливості; 4) гідрографічні особливості; 5) особливості ґрунтів; 6) домінуючі види рослин і тварин.

ІІ. Схарактеризуйте зміни, що відбулися чи відбуваються внаслідок діяльності людини за планом: 1) зміни рельєфу (кар'єри, дамби, зсуви) ; 2) зміни водних об'єктів (забруднення, замулювання, осушування в струмках, річках, озерах); 3) характеристика змін ґрунтів (ерозія, засолення, забруднення добривами, нафтопродуктами); 4) зміни видового складу рослин (вирубування, випалювання, випасання, поява нових видів); 5) зміни видового складу тварин (масове розмноження, відстрілювання, вселення).

ІІІ. Визначте антропічні впливи (основні типи забруднення, джерела забруднення та екологічні проблеми гідросфери, атмосфери, ґрунтів та біорізноманіття). Запропонуйте способи їх розв'язування та складіть мапу екологічного стану свого регіону.

IV. Підсумки роботи.

СТАВЛЕННЯ

Біологія + Екологія. Зниклі види України

В Україні розпочато кампанію «Зниклі сторінки. 404», в якій звертають увагу українців на ті види, популяції яких зникли в країні протягом останнього півстоліття: тюлень-монах, ховрах європейський, довгокрил звичайний та осетер європейський. Відповідно до даних Червоної книги ці тварини вважаються зниклими. Які причини їхнього зникнення? Що втратила природа зі зникненням цих видів?

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Завдання для самоконтролю

1-6

1. Що таке Червоний список МСОП? 2. Що таке Червона книга України? 3. Наведіть приклади видів, занесених до Червоного списку МСОП і Червоної книги України. 4. Що таке Чорний список видів тварин? 5. Назвіть зниклі види тварин України. 6. Що таке Зелена книга?

7-9

7. Яке значення та категорії Червоної книги? 8. Які види тварин зникли на Землі внаслідок діяльності людини? 9. Які відмінності Зеленої книги від Червоної?

10-12

10. Оцініть екологічний стан свого регіону.

Сторінка ілюстрацій

Іл. 88. Рослини Червоної книги України: 1 - зозулині черевички справжні (вразливий вид); 2 - шафран Гейфеля (неоцінений вид); 3 - підсніжник білосніжний (неоцінений вид); 4 - цибуля ведмежа (неоцінений вид); 5 - лілія лісова (неоцінений вид); 6 - айстра альпійська (рідкісний вид); 7 - місячниця (лунарія) оживаюча (неоцінений вид); 8 - сон лучний (неоцінений вид); 9 - тис ягідний (вразливий вид)

Іл. 89. Тварини Червоної книги України: 1 - жук-олень (рідкісний вид); 2 - махаон (вразливий вид); 3 - стерлядь прісноводна (зникаючий вид); 4 - саламандра плямиста (вразливий вид); 5 - мідянка звичайна (вразливий вид); 6 - лелека чорний (рідкісний вид); 7 - пугач (рідкісний вид); 8 - їжак вухастий (зникаючий вид); 9 - видра річкова (неоцінений вид); 10 - зубр (зниклий у природі)

Іл. 90. Гриби Червоної книги України: 1 - трюфель їстівний (зникаючий вид); 2 - зморшок степовий (рідкісний вид); 3 - боровик бронзовий (вразливий вид); 4 - решіточник червоний (рідкісний вид); 5 - модринова губка (зниклий вид)