Фізика. Повторне видання. 8 клас. Сиротюк

Перевірте свої знання. Електричні явища. Електричний струм

Контрольні запитання

1. Чому для створення електричного струму в провіднику має бути джерело струму?

2. Виконання водночас яких умов необхідне для існування струму в електричному колі?

3. Чому метали мають електронну провідність?

4. Ми можемо точно визначити у якому провіднику проходить струм, хоча руху частинок у провіднику не бачимо. Як це пояснити?

5. Чому магнітна дія струму, на відміну від хімічної або теплової, є основною дією струму?

6. Чому амперметр роблять з дуже малим опором, а вольтметр - з дуже великим?

7. Чому три формули для визначення роботи сили струму (A = UIt, А = I2Rt,

можна використати для розрахунку кількості теплоти, що виділяється у провіднику під час проходження в ньому струму?

8. Чому в двох провідниках з однакового матеріалу однакової довжини, але різного поперечного перерізу, які з’єднано послідовно, за той самий час виділяється різна кількість теплоти?

9. Які досліди доводять йонну теорію провідності розчинів і розплавів електролітів?

10. Дистильована вода не є провідником. Чому ж водопровідна, а також річкова і морська вода є гарним провідником?

11. Поясніть, у чому полягає відмінність між негативним іоном в електроліті й електроном.

12. Щоб газ став провідником, потрібен процес іонізації газу. Поясніть чому.

Що я знаю і вмію робити

• Я знаю, які існують джерела струму.

1. Назвіть, які джерела струму зображено на малюнку 217.

Мал. 217

• Я вмію конструювати та виготовляти прості гальванічні елементи.

2. У лимон, солоний огірок або яблуко вставте мідну й сталеву пластини з відводами (мал. 218). Приєднайте відводи до гальванометра. Що він показуватиме? Чому?

Мал. 218

• Я вмію складати електричні кола та креслити їхні схеми.

3. Розкажіть, як працює кишеньковий ліхтарик (мал. 219). Назвіть його основні частини. Накресліть схему електричного кола.

Мал. 219

4. На малюнку 220 зображено прилади. Які електричні кола можна скласти за допомогою цих приладів? Користуючись таблицею «Умовні позначення елементів електричних кіл» (див. с. 107-108), накресліть схеми цих кіл. Ви маєте джерело струму напругою 12 В і чотири електричні лампи, кожна розрахована на напругу 3,5 В. Як потрібно їх з’єднати, щоб вони працювали в нормальному режимі? Накресліть схему такого електричного кола.

Мал. 220

• Я вмію пояснювати фізичні явища.

5. Користуючись малюнком 221, поясніть явище, яке відбувається під час досліду.

6. Електричний вугор може паралізувати свою здобич. За рахунок чого і як він це робить (мал. 222)?

7. На малюнку 223 зображено ялинкову гірлянду, яка складається з багатьох маленьких ламп. Як пояснити те, що лампи світяться неоднаково? Як ці лампи з’єднані між собою?

Мал. 221

Мал. 222

Мал. 223

• Я вмію вимірювати фізичні величини за допомогою приладів.

8. Який прилад і шкали яких приладів зображено на малюнку 224? Як їх називають? Які фізичні величини можна ними вимірювати? Запишіть у зошит покази цих приладів.

• Я вмію визначати силу струму в електричному колі.

9. Через першу електричну лампу проходить заряд 1350 Кл за кожні 15 хв, а через другу - 30 Кл за 10 с. У якій електричній лампі сила струму більша? У скільки разів?

Мал. 224

10. Визначте силу струму в колі, якщо 24 Кл електричного заряду проходять у ньому за 10 с? 1 хв?

11. Який струм у провіднику, якщо крізь його поперечний переріз за 2 хв проходить заряд 30 Кл? Яка кількість електронів проходить при цьому крізь переріз провідника?

• Я вмію обчислювати роботу та потужність електричного струму.

12. У нижній частині електропраски є написи (мал. 225). Що вони означають? Яка потужність електропраски? Яку роботу виконає електричний струм, що проходить по її спіралі, за 10 хв?

Мал. 225

13. Сила струму під час розряду блискавки дорівнює 100 кА, а напруга між хмарою та Землею - 30 MB. Обчисліть потужність блискавки.

• Я знаю, як виготовляють електричні лампи розжарювання.

14. Використовуючи малюнок 226, розкажіть про основні етапи виготовлення електричної лампи розжарювання.

15. Розгляньте всі наявні у вас електричні лампи і дайте відповідь на такі запитання: 1) чи різняться ці лампи своєю будовою; 2) на яку напругу вони розраховані. Користуючись малюнком 227, укажіть основні параметри електричної лампи.

Мал. 226

Мал. 227

• Я знаю, які електричні прилади використовують у побуті.

16. Назвіть, які електричні прилади зображено на малюнку 228 і для чого їх використовують.

Мал. 228

• Я вмію виготовляти прилади і пристрої.

17. Виготовте саморобний гальванічний елемент. Для цього використайте розчин оцту (2 столові ложки на склянку води), один електрод - мідний або вугільний, другий - цинковий або залізний. Якщо торкнутись язиком електродів, відчуватиметься солонуватий присмак. Якщо у вас є вольтметр з межею вимірювання до 5 В, виміряйте напругу на полюсах виготовленого гальванічного елемента. Який електрод є анодом; катодом?

• Я знаю, як побудована в будинку електромережа.

18. За малюнком 229 визначте запобіжники, які потрібні для споживачів електричного струму. Назвіть ці споживачі. Якого поперечного перерізу провідники використовують у мережі?

Мал. 229

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Варіант 1

1. Сила струму в колі електричної лампи дорівнює 0,3 А. Скільки електронів проходить крізь поперечний переріз спіралі за 5 хв?

 • А 56 • 1020
 • Б 5,6 • 1020
 • В 5600
 • Г 56

2. Як називають прилад, призначений для вимірювання напруги на ділянці кола?

 • А омметр
 • Б ваттметр
 • В вольтметр
 • Г амперметр

3. Яка фізична величина завжди є однаковою для різних провідників у колі, з’єднаних послідовно?

 • А сила струму
 • Б напруга
 • В опір
 • Г потужність

4. Сила струму в залізному провіднику завдовжки 150 см і площею поперечного перерізу 0,02 мм2 дорівнює 250 мА. Яка напруга на кінцях провідника?

 • А 2 В
 • Б 20 В
 • В 0,2 В
 • Г 200 В

5. Яка сила струму в нитці розжарювання катода телевізійної трубки (кінескопа), якщо її опір дорівнює 0,6 Ом, а до кінців прикладено напругу 0,3 В?

 • А 5 А
 • Б 0,5 А
 • В 0,2 А
 • Г 1,8 А

6. На спеціальному верстаті дріт протягують так, що він стає вдвічі довший і тонший. Як змінюється його опір?

 • А збільшується в 4 рази
 • Б збільшується у 2 рази
 • В зменшується у 2 рази
 • Г не змінюється

7. Яка формула є правильною для визначення кількості теплоти, яку виділяє провідник зі струмом?

8. Чи виконуватиметься закон Ома в умовах невагомості?

 • А так, тому що опір провідників не залежить від їх ваги
 • Б ні, тому що закон Ома виконується на Землі
 • В правильної відповіді немає

9. Чому за допомогою контактного зварювання не можна з’єднати мідні чи срібні деталі?

 • А тому що деталі мають великий питомий опір, і в місці контакту неможливо досягти температури, достатньої для їх з’єднання
 • Б тому що деталі мають малий питомий опір, і в місці контакту неможливо досягти температури, достатньої для їх з’єднання
 • В тому що деталі не мають опору, і в місці контакту неможливо досягти температури, достатньої для з’єднання

10. Що є вільними носіями заряду в розчинах електролітів?

 • А йони обох знаків
 • Б позитивні йони
 • В електрони та йони
 • Г вільні електрони

11. В електролітичній ванні, що містить розчин AgNO3, проходить струм 10 мА. Скільки атомів Аргентуму виділиться на катоді за 1 с, якщо kAl = 1,12 • 10-6 кг/Кл?

 • А 16 • 1022
 • Б 0,16 • 1016
 • В 6,25 • 1022
 • Г 6,0 • 1016

12. Як називають вид газового розряду, що супроводжується світінням поблизу загострених предметів?

 • А дуговий
 • Б іскровий
 • В коронний
 • Г тліючий

Варіант 2

1. Сила струму в колі електричної лампи дорівнює 0,3 А. За який час крізь поперечний переріз спіралі проходить 5,6 • 1020 електронів?

 • А 3 хв
 • Б 300 с
 • В 500 с
 • Г 30 хв

2. Як називають прилад, призначений для вимірювання сили струму?

 • А омметр
 • Б ваттметр
 • В вольтметр
 • Г амперметр

3. Яка фізична величина завжди є однаковою для всіх провідників у колі, з’єднаних паралельно?

 • А сила струму
 • Б напруга
 • В опір
 • Г потужність

4. Яка напруга на кінцях спіралі електричної лампи, що має опір 110 Ом, а амперметр показує 0,2 А?

 • А 110 В
 • Б 20 В
 • В 22 В
 • Г правильної відповіді немає

5. Визначте опір стартера автомобіля, якщо при напрузі 12 В сила струму в ньому 600 А.

 • А 0,2 Ом
 • Б 0,02 Ом
 • В 50 Ом
 • Г правильної відповіді немає

6. В освітлювальну мережу кімнати ввімкнено дві електричні лампи, опори яких 200 і 300 Ом. Напруга в мережі 220 В. Визначте силу струму до розгалуження.

 • A 2 A
 • Б 1 А
 • В 1,8 А
 • Г 0,18 А

7. Два провідники з однаковими опорами з’єднано спочатку послідовно, а потім паралельно і в обох випадках увімкнено при однаковій напрузі. У якому випадку робота електричного струму за той самий час більша і в скільки разів?

 • А при послідовному з’єднанні робота електричного струму в рази більша
 • Б робота електричного струму в обох випадках однакова
 • В при паралельному з’єднанні робота електричного струму в 4 рази більша
 • Г при паралельному з’єднанні робота електричного струму у 8 разів більша

8. Яка формула є правильною для визначення кількості теплоти, яку виділяє провідник зі струмом?

9. Що є вільними носіями заряду в металевих провідниках?

 • А негативно заряджені йони
 • Б позитивно заряджені йони
 • В йони обох знаків
 • Г електрони

10. При силі струму 1,6 А на катоді за 10 хв відклалася мідь масою 0,316 г. Визначте електрохімічний еквівалент міді.

 • А 3,04 • 106 кг/Кл
 • Б 3,3 • 10-7 кг/Кл
 • В 3,94 • 106 кг/Кл
 • Г 3,94 • 107 кг/Кл

11. Чому кажуть, що блискавка може «знаходити» зариті під землею скарби?

 • А блискавка найчастіше влучає в те місце, де під землею є дорогоцінне каміння
 • Б вона найчастіше влучає у те місце, де у ґрунті є метали - провідники струму
 • В блискавка найчастіше влучає в те місце, де у ґрунті є неметали
 • Г вона найчастіше влучає в те місце, де у ґрунті є тільки благородні метали

12. Чому при дуговому розряді для проходження струму крізь газовий проміжок не потрібна висока напруга?

 • А є вільні заряджені частинки
 • Б наявність вільних електричних зарядів забезпечується високою температурою
 • В електроди йонізують газ навколо себе
 • Г наявність носіїв заряду забезпечується електронною емісією