Фізика. Повторне видання. 8 клас. Сиротюк

Лабораторна робота № 3. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра

Мета роботи: навчитися вимірювати опір провідника за допомогою амперметра і вольтметра. Переконатися на дослідах, що опір провідника не залежить від сили струму в ньому і напруги на його кінцях.

Прилади і матеріали: джерело струму, досліджуваний провідник (ніхромова спіраль), амперметр, вольтметр, реостат, ключ, з’єднувальні проводи.

Хід роботи

Ознайомтеся з правилами безпеки життєдіяльності під час виконання роботи.

1. Складіть електричне коло, з’єднавши послідовно джерело струму, амперметр, досліджуваний провідник (спіраль), реостат, ключ. До кінців спіралі приєднайте вольтметр (враховуйте знаки «+» і «-»).

2. Накресліть схему складеного електричного кола.

3. Виміряйте силу струму в колі і напругу на провіднику.

4. За допомогою реостата змініть опір кола й знову виміряйте силу струму в колі та напругу на провіднику.

5. Результати вимірювань запишіть у таблицю.

№ провідника

Сила струму І, А

Напруга U, В

Опір R, Ом

1

2

6. Користуючися законом Ома, обчисліть опір провідника за даними кожного окремого вимірювання.

7. Результати обчислень запишіть у таблицю. Порівняйте одержані результати.

Для допитливих

  • За даними роботи накресліть графік залежності сили струму в провіднику від напруги на її кінцях. Проаналізуйте графік. За графіком визначте опір провідника при будь-якому проміжному значенні сили струму.

РОЗВ’ЯЗУЄМО РАЗОМ

1. Опір котушки мідного дроту дорівнює 1,5 Ом. Опір другої котушки мідного дроту такого самого поперечного перерізу - 6 Ом. У скільки разів довжина дроту однієї котушки менша за іншу?

Відповідь: відомо, що опір провідника прямо пропорційний його довжині. Отже, що коротший мідний дріт, то менший його опір. Звідси випливає, що довжина мідного дроту в першій котушці в 4 рази менша, ніж у другій.

2. Реостат виготовлено з нікелінового дроту завдовжки 40 м і площею поперечного перерізу 0,5 мм2. Напруга на затискачах реостата становить 80 В. Визначте силу струму, що проходить крізь реостат.

Питомий опір р дізнаємося з таблиці 11. Тоді сила струму визначатиметься за формулою:

Підставивши значення, отримаємо:

I = 80 В • 0,05 мм2 : (0,40 Ом • мм2/м • 40 м) = 0,25 А.

Відповідь: сила струму в реостаті дорівнює 0,25 А.