Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Ратушняк - Нова програма

§ 29. Цивільний процес (судочинство)

Очікувані результати

Опрацювавши параграф, ви зможете:

• описувати види проваджень у цивільному праві;

• характеризувати основні етапи розгляду цивільних справ;

• характеризувати учасників цивільного процесу;

• розповідати про права та обов’язки учасників цивільного процесу;

• пояснювати процедуру судового розгляду справи в цивільному судочинстві.

29.1. Що таке цивільний процес (судочинство)

Цивільний процес (судочинство) — це порядок провадження у цивільних справах, що включає цілий ряд послідовно здійснюваних дій, змістом яких є діяльність суду, осіб, що беруть участь у справі, та інших учасників процесу, а також органів судового виконання.

Завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

29.2. Види проваджень у цивільно-процесуальному праві

Розрізняють такі види проваджень (здійснюють суди загальної юрисдикції):

• позовне провадження (захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин);

• окреме провадження, в якому встановлюються певні обставини, необхідні для реалізації суб’єктивних майнових і особистих немайнових прав (про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним, безвісно відсутнім, встановлення громадянина померлим, встановлення юридичних фактів, надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності, визнання спадщини відумерлою, усиновлення тощо);

• наказове провадження (полягає у безспірності вимог стягувача, а сторона, яка несе відповідальність не заперечує щодо вимог, що до неї висуваються, й спрямоване на постановлення судового наказу). Судовий наказ є особливою формою судового рішення про стягнення з боржника грошових коштів або витребування майна за заявою особи, якій належить право такої вимоги.

У випадках, передбачених законом, цивільні справи можуть розглядатись третейськими судами в порядку, передбаченому Законом України «Про третейські суди».

Суд приступає до розгляду цивільної справи:

• за заявою особи, яка звертається за захистом своїх прав або охоронюваних законом інтересів;

• за заявою прокурора та інших осіб, які мають право у випадках, передбачених законом, звертатися до суду на захист прав та свобод іншої особи, невизначеного кола осіб або державних чи громадських інтересів.

У справах позовного провадження подаються позовні заяви, у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин, і в справах окремого провадження — скарги і заяви. Сума позову встановлюється позивачем. Коли зазначена ціна явно не відповідає дійсній вартості стягуваного, то ціну позову встановлює суддя. Цивільно-процесуальний Кодекс України встановлює граничні розміри цін за різними позовами (наприклад, у позовах про стягнення грошей — стягуваною сумою; у позовах про витребування майна — вартістю відчужуваного майна). Залежно від цієї суми встановлюється розмір державного мита.

Особа, яка програла суд, сплачує судові витрати іншої сторони.

Видами забезпечення позову є:

• накладення арешту на майно або грошові кошти, що належать відповідачеві і знаходяться у нього або в інших осіб;

• заборона вчиняти певні дії;

• встановлення обов’язку вчинити певні дії;

• заборона іншим особам здійснювати платежі або передавати майно відповідачеві чи виконувати щодо нього інші зобов’язання;

• зупинення продажу описаного майна, якщо подано позов про право власності на це майно або про виключення його з опису;

• зупинення стягнення на підставі виконавчого документа, який оскаржується боржником у судовому порядку;

• передача речі, яка є предметом спору, на зберігання іншим особам.

29.3. Стадії цивільного процесу

Цивільний процес відбувається за стадіями, які можуть бути обов’язковими та необов’язковими.

• 1 стадія — це порушення справи шляхом подачі позовної заяви, заяви або скарги.

• 2-га стадія — підготовка справи до судового розгляду й проведення досудового засідання (попереднє судове засідання) у присутності обох сторін з метою з’ясування можливості врегулювання спору до судового розгляду або забезпечення правильного та швидкого вирішення справи.

• 3-тя стадія судового розгляду, в якій вирішується справа по суті і виноситься судове рішення.

• 4-тою, останньою і обов’язковою стадією, є судове виконання постанов.

Не є обов’язковими стадіями цивільного процесу:

• перегляд судових постанов у апеляційному та касаційному порядку;

• в порядку судового нагляду;

• за нововиявленими обставинами,

• у зв’язку з винятковими обставинами (визнання судового рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, таким, що порушує міжнародні зобов’язання України).

29.4. Учасники цивільного судочинства. Представництво в суді

Учасниками цивільного судочинства є:

• суд (суддя, — може бути один, або ще два народні засідателі);

• особи, що беруть участь у справі, поділяються на дві групи:

• ті, що мають матеріально-правовий інтерес (сторони (позивач, відповідач), треті особи, заявники тощо);

• ті, що виступають на захист прав та законних інтересів інших осіб (прокурор, органи державного управління, підприємства, установи, громадяни тощо).

• особи, що сприяють розгляду та вирішенню цивільної справи (свідки, експерти, судовий розпорядник, секретар, перекладачі тощо).

Громадяни можуть вести свої справи в суді особисто або через своїх представників. Особиста участь у справі громадянина не позбавляє його права мати по цій справі представника.

Справи юридичних осіб ведуть у суді їх органи, що діють в межах повноважень, наданих їм законом, статутом чи положенням, або їхні представники. Керівники організацій, які виступають як органи юридичної особи, представляють в суд документи, що посвідчують їхнє службове становище і повноваження.

Не підлягають допиту як свідки:

• недієздатні фізичні особи;

• особи, які перебувають на лікуванні у психіатричному лікувальному закладі і не здатні через свої фізичні або психічні вади правильно сприймати обставини, що мають значення для справи, або давати показання;

• особи, які за законом зобов’язані зберігати в таємниці відомості, що були довірені їм у зв’язку з їхнім службовим чи професійним становищем, — про такі відомості;

• священнослужителі — про відомості, одержані ними на сповіді віруючих;

• професійні судді, народні засідателі та присяжні — про обставини обговорення у нарадчій кімнаті питань, що виникли під час ухвалення рішення.

Особи, які мають дипломатичний імунітет, не можуть бути допитані як свідки без їхньої згоди, а представники дипломатичних представництв — без згоди дипломатичного представника.

Представниками сторін і третіх осіб у суді можуть бути:

• члени органів управління, працівники державних підприємств, установ, організацій, кооперативних організацій, їх об’єднань, інших громадських організацій — у справах цих підприємств, установ і організацій;

• уповноважені професійних спілок — у справах робітників, службовців, а також інших осіб, захист прав і інтересів яких здійснюється професійними спілками;

• уповноважені організацій, яким їх статутом чи положенням надано право представляти інтереси членів цих організацій, — у справах членів цих організацій;

• адвокати;

• один із співучасників за дорученням інших співучасників;

• інші особи, допущені судом, який розглядає справу, до представництва в даній справі.

Не можуть бути представниками в суді:

• особи, які не досягли повноліття (з 14 років лише у випадках, в яких вони беруть особисту участь);

• особи, над якими встановлено опіку, піклування;

• адвокати, які прийняли доручення про надання юридичної допомоги з порушенням правил, встановлених законодавством України про адвокатуру, а також особи, виключені з колегії адвокатів. Судді, слідчі і прокурори не можуть бути представниками в суді, крім випадків, коли вони діють як батьки, опікуни, піклувальники або як представники відповідного суду чи органу прокуратури, що є стороною у справі.

Участь у цивільному судочинстві беруть особи лише з повною дієздатністю. Особи, цивільна дієздатність яких обмежена, а також неповнолітні особи з 14 років можуть брати участь у цивільному процесі лише у випадках, в яких вони беруть особисту участь.

Представництво буває законне і договірне.

Права і охоронювані законом інтереси недієздатних громадян, громадян, які не мають повної дієздатності, та громадян, визнаних обмежено дієздатними, захищають у суді їх батьки, усиновителі, опікуни або піклувальники, які представляють в суд документи, що посвідчують їх повноваження. По справі, в якій повинен брати участь громадянин, визнаний в установленому порядку безвісти відсутнім, його представником виступає опікун, призначений для охорони і управління майном безвісно відсутнього. По справі, в якій повинен брати участь спадкоємець особи, померлої або оголошеної в установленому порядку померлою, якщо спадщина ще ніким не прийнята, представником спадкоємця виступає опікун, призначений для охорони і управління спадковим майном. У окремих випадках законні представники можуть доручити ведення справи в суді іншій особі, обраній ними як представник.

Договірне представництво виникає на підставі добровільно укладеного договору доручення або трудового договору. Здійснюється адвокатами, юрисконсультами та іншими працівниками різних організацій, співучасниками й іншими особами, допущеними судом до виконання процесуальних функцій представника.

29.5. Порядок розгляду цивільної справи в суді

Розгляд цивільної справи відбувається в судовому засіданні з обов’язковим повідомленням осіб, які беруть участь у справі. Судове засідання провадиться в приміщенні суду, а по найактуальніших справах та справах, що мають широкий громадський інтерес, — безпосередньо на підприємствах, будовах, в установах. Суд першої інстанції при розгляді справи повинен безпосередньо дослідити докази у справі: заслухати пояснення осіб, які беруть участь у справі, показання свідків, висновки експертів, ознайомитися з письмовими доказами, оглянути речові докази.

У разі неявки в судове засідання відповідача, який належним чином повідомлений і від якого не надійшло повідомлення про причини неявки або якщо зазначені ним причини визнані неповажними, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи (заочний розгляд справи).

Судове засідання складається з таких частин:

• підготовча (оголошення складу суду, перевірка явки, видалення свідків із зали тощо);

• розгляд справи по суті (дослідження доказів і встановлення дійсних обставин, результати експертизи і т. ін.);

• дебати (сторони дають оцінку доказам, роблять висновки, — не обмежуються часом);

• постановленим судового рішення (судді збираються у спеціальній кімнаті для постановлення рішення, при розгляді трьома суддями рішення виноситься більшістю голосів). Рішення оголошується прилюдно. Судові рішення приймаються у формі ухвали чи рішення суду.

Ухвали приймаються з питань, пов’язаних з рухом справи в суді першої інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення або закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду. Судовий розгляд закінчується ухваленням рішення суду.

Суд розглядає справи не більш ніж два місяці з дня відкриття провадження у справі, а справи про поновлення на роботі, про стягнення аліментів — один місяць (за клопотанням сторони строк може бути продовжений максимум ще на 1 місяць).

Цивільно-процесуальний кодекс України: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 Обставини, що перешкоджають розгляду справи в суді.

Відеофільм «Знайомство із судом: цивільний процес»: https://www.youtube.com/watch?v=MAG9MUdpFv4

1) Пригадайте сюжети із художніх фільмів, де мав би місце розгляд справи в порядку цивільного судочинства. Озвучте та обговоріть ці сюжети. Які дії вчиняли герої цих сюжетів?

2) Складіть позовні заяви.

3) Разом з учителем проведіть симуляційне засідання суду з розгляду справи, учасниками якого будуть суддя, позивач, відповідач, свідки ...

Завдання та запитання

1. Хто бере участь у судовому засіданні в цивільному судочинстві?

2. Розкрийте зміст кожного етапу цивільного процесу.

3. Поясніть, у чому полягають особливості участі неповнолітніх у цивільному процесі.

4. Поміркуйте, чому в цивільному процесі особа може не брати участі особисто, а здійснювати це через свого представника.

5. Порівняйте види проваджень у цивільному процесі.

6. Оцініть важливість права людини на захист у суді.