Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Ратушняк - Нова програма

§ 28. Кримінальний процес

Очікувані результати

Опрацювавши параграф, ви зможете:

• описувати основні етапи розгляду кримінальної справи;

• характеризувати учасників кримінального процесу;

• розповідати про права та обов’язки потерпілого і підсудного, розтлумачувати принцип презумпції невинуватості та оцінювати його значення;

• пояснювати процедуру судового розгляду кримінальної справи.

28.1. Коли порушується кримінальна справа

Кримінальний процес — це діяльність органів дізнання, слідчого, прокурора, судді й суду з порушення, розслідування і судового розгляду кримінальних справ, а також з вирішення суддею питань, пов’язаних із виконанням вироку.

Порядок розгляду кримінальних справ регулює Кримінально-процесуальний кодекс України. Кримінальний процес відбувається за певними етапами (стадіями). Обов’язковими стадіями є:

Необов’язковими стадіями можуть бути:

• перегляд справи шляхом подання апеляції;

• перегляд справи шляхом подання касації;

• провадження у Верховному Суді України;

• перегляд справи за надзвичайними обставинами.

Кримінальний процес починається з:

• моменту прийняття офіційної заяви або повідомлення про злочин;

• явки з повинною;

• безпосереднього виявлення ознак злочину.

Наявність таких юридичних фактів дає початок кримінальному процесу та його першій стадії — стадії дослідчого провадження.

Дослідче провадження здійснюється протягом 24 годин з моменту отримання заяви чи повідомлення про злочин. Протягом цього часу слідчий (прокурор) зобов’язаний внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) відповідні відомості та розпочати розслідування.

Сайт ЄРДР: https://erdr.gp.gov.ua

Відомості, які вносяться до ЄРДР.

28.2. Як проводиться досудове розслідування

Після прийняття рішення про відкриття кримінальної справи відбувається досудове розслідування.

Досудове розслідування — основна стадія досудового кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, здійснюється у передбаченому законом порядку шляхом провадження слідчих, негласних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на:

• отримання доказів;

• швидке та повне розкриття злочину;

• всебічне дослідження обставин справи та викриття винних;

• відшкодування завданої злочином шкоди;

• забезпечення невідворотності відповідальності осіб, які вчинили злочин;

• правильне застосування закону.

За результатами досудового розслідування можуть бути прийняті такі рішення:

• закриття кримінального провадження;

• направлення до суду обвинувального акта;

• клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру;

• клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків — у формі дізнання.

Основний зміст розслідування становить діяльність зі збирання, дослідження, оцінки, перевірки та використання доказів (доказування), розкриття злочинів, забезпечення встановлення істини та захисту прав і свобод людини.

Органами, що мають право проводити досудове слідство, є слідчі підрозділи:

• органів внутрішніх справ;

• органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства;

• органів безпеки;

• органів державного бюро розслідувань.

До слідчих дій належать:

• допит;

• обшук;

• огляд;

• експертиза;

• слідчий експеримент;

• очна ставка;

• вилучення тощо.

Досудове розслідування повинно бути закінчено протягом 2 місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину й протягом 1 місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку.

Після досудового розслідування справа передається до суду, де попередньо розглядається суддею.

Підготовче провадження — стадія кримінального процесу, в якій, після закінчення розслідування, суддя одноособово за участю прокурора та інших учасників кримінального провадження здійснює діяльність, спрямовану на перевірку повноти, об’єктивності, правильності та законності проведеного досудового розслідування, формує кримінальну справу і вирішує питання про можливість розгляду матеріалів кримінального провадження по суті у судовому засіданні та організації судового розгляду.

У підготовчому судовому засіданні суд мас право прийняти такі рішення:

• затвердити угоду про примирення сторін чи визнання вини або відмовити в затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування в загальному порядку;

• закрити провадження у разі встановлення передбачених законом підстав;

• повернути обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору, якщо вони не відповідають вимогам закону;

• направити обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру до відповідного суду для визначення підсудності у разі встановлення непідсудності кримінального провадження;

• призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.

28.3. Хто є учасниками кримінального процесу

У кримінальному провадженні беруть участь безпосередні учасники процесу:

• суд;

• сторона обвинувачення: прокурор, органи досудового розслідування, керівник органу досудового розслідування, слідчий, оперативні підрозділи;

• сторона захисту: підозрюваний, обвинувачений та їх законні представники, виправданий, засуджений, захисник;

• потерпілий і його представник;

• інші учасники кримінального провадження: заявник, цивільний позивач і відповідач та їхні представники, свідок, перекладач, експерт, спеціаліст, секретар судового засідання, судовий розпорядник.

Потерпілим визнається фізична особа, якій злочином заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду. Громадянин, визнаний потерпілим від злочину, має право давати показання у справі.

Потерпілий має право:

• давати показання у справі;

• подавати докази;

• заявляти клопотання;

• знайомитися з усіма матеріалами справи з моменту закінчення досудового розслідування;

• брати участь у судовому розгляді;

• подавати скарги на дії особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора і суду, а також подавати скарги на вирок або ухвали суду, а за наявності відповідних підстав — на забезпечення безпеки;

• під час судового розгляду особисто або через свого представника підтримувати обвинувачення;

• брати участь у судових дебатах.

У справах про злочини, внаслідок яких сталася смерть потерпілого, зазначені права мають його близькі родичі.

Підозрюваним є особа, якій у встановленому законом порядку повідомлено про підозру, або особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.

Обвинуваченим (підсудним) є особа, обвинувальний акт щодо якої переданий до суду.

Основні права підсудного:

• знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють, обвинувачують;

• бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, а також отримати їх роз’яснення;

• на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту — мати такі побачення без обмеження їх кількості й тривалості;

• не говорити нічого з приводу підозри проти нього, обвинувачення або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;

• давати пояснення, свідчення з приводу підозри, обвинувачення чи в будь-який момент відмовитися їх давати;

• вимагати перевірки обґрунтованості затримання;

• у разі затримання або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою — на негайне повідомлення членів сім’ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування;

• збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази;

• брати участь у проведенні процесуальних дій;

• ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування та вимагати відкриття матеріалів;

• оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді;

• вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, в порядку, визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра, обвинувачення не підтвердилися;

• користуватися рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави.

28.4. Як відбувається розгляд кримінальної справи в суді

Розгляд кримінальної справи в суді відбувається у декілька етапів:

• підготовча частина судового засідання (відкриття судового засідання, перевірка присутності учасників засідання та свідків, оголошення складу суду, роз’яснення учасникам процесу їхніх прав);

• судовий розгляд (оголошення обвинувачення, допит підсудного, потерпілого, свідків, дослідження письмових, речових та інших доказів, заслуховування аудіо-матеріалів, перегляд відеоматеріалів, заслуховування експертів, оголошення актів експертиз, огляд на місці);

• судові дебати (першими виступають прокурор та громадський обвинувач, потім — інші учасники процесу, потім — громадський захисник та адвокат підсудного...);

• останнє слово обвинуваченого;

• постановлення і проголошення судового рішення (обвинувальний вирок, виправдувальний вирок, ухвала).

Після оголошення рішення суду воно підлягає виконанню, хоча може бути оскаржене шляхом подання апеляції чи касації.

Кримінально-процесуальний кодекс України: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17

Відеофільм «Знайомство із судом: кримінальний процес»: https://www.youtube.com/watch?v=wuQSVeOaKPI

1) Пригадайте сюжети із художніх фільмів, де мало б місце дізнання, попереднє слідство, судове засідання. Озвучте та обговоріть ці сюжети. Які дії вчиняли герої цих сюжетів?

2) Розгляньте та обговоріть фото, вміщені у параграфі.

3) Разом з учителем проведіть симуляційне засідання суду з розгляду справи, учасниками якого будуть суддя, прокурор, підсудний, потерпілий, захисник, свідки...

Завдання та запитання

1. Хто бере участь у судовому засіданні в кримінальних справах?

2. Розкрийте зміст кожного етапу кримінального процесу.

3. Поясніть, чому в кримінальному процесі є обов’язкові та необов’язкові етапи.

4. Поміркуйте, якими можуть бути причини закриття кримінальної справи.

5. Сформулюйте необхідні правила поведінки підозрюваного, обвинувачуваного, підсудного.

6. Оцініть важливість права людини на захист у суді.