Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Ратушняк - Нова програма

РОЗДІЛ IV. Неповнолітні як суб'єкти цивільних, сімейних, трудових, адміністративних і кримінальних правовідносин

§ 15. Цивільна правоздатність і цивільна дієздатність. Обсяг цивільної правосуб’єктності неповнолітніх

Очікувані результати

Опрацювавши параграф, ви зможете:

• пояснювати та застосовувати поняття «цивільна правоздатність», «цивільна дієздатність»;

• розрізняти види цивільної дієздатності;

• характеризувати обсяг цивільної правосуб’єктності неповнолітніх осіб.

Цивільне право — це галузь права, яка регулює особисті та майнові відносини між особами (громадянами, іноземцями, особами без громадянства, юридичними особами, державою та іншими соціальними утвореннями з метою задоволення їх потреб та захисту інтересів (цивільний — лат. civilis — штатський, невійськовий).

Відносини, що регулюються цивільним законодавством, засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.

Предметом цивільного права (коло відносин, що регулюються нормами цивільного права) є:

1) майнові правовідносини — це відносини з приводу володіння, користування, розпорядження майном;

2) особисті немайнові правовідносини, які поділяються на:

• відносини, пов’язані з майном (авторське право, право інтелектуальної власності);

• відносини, не пов’язані з майном (права особи).

15.1. Цивільна правосуб’єктність фізичних осіб

Суб’єктами (учасниками) цивільних правовідносин можуть бути фізичні та юридичні особи. Правосуб’єктність включає такі складові, як:

Людина, наділена цивільною правосуб’єктністю, як учасник цивільних відносин вважається фізичною особою.

• Правоздатність фізичної особи виникає в момент її народження (у певних випадках охороняються інтереси зачатої, але ще ненародженої дитини) і припиняється зі смертю. Правоздатності неможливо позбавити, обмежити її угодами чи актами державних органів.

• Делікт (від лат. delictum — провина, злочин) — це діяння (дія чи бездіяльність), яке порушує норми права. Це правопорушення полягає у невиконанні взятого на себе обов’язку або виконанні його неналежним чином, що має наслідком порушення прав інших суб’єктів правовідносин.

15.2. Види цивільної дієздатності фізичних осіб

За обсягом дієздатності (залежить від віку, душевного стану здоров’я та інших обставин) у цивільному праві розрізняють осіб (див. схему на с. 119):

Усі фізичні особи є рівними у здатності мати цивільні права та обов’язки. Фізичні особи мають усі майнові та немайнові права, зазначені у Конституції України та інших законах, а також і ті, які не зазначені у законодавстві України, але якщо вони не суперечать йому та моральним засадам суспільства. Фізичні особи можуть мати майно в особистій власності, право користування жилими приміщеннями та іншим майном, успадковувати і заповідати майно, обирати рід занять і місце проживання, мати права автора твору науки, літератури і мистецтва, відкриття, винаходу, раціоналізаторської пропозиції, промислового зразка, а також мати інші майнові та особисті немайнові права.

Припиняється цивільна дієздатність фізичних осіб зі смертю.

15.3. Фізичні особи із повною дієздатністю

Повна цивільна дієздатність виникає у повному обсязі з настанням повноліття, тобто після досягнення вісімнадцятирічного віку. Повна дієздатність дає можливість особі самостійно, на власний розсуд та ризик здійснювати всі свої права та обов’язки.

Також закон передбачає надання повної цивільної дієздатності особі до повноліття, у випадках:

• коли законом дозволяється одружуватися до досягнення 18-річного віку. Особа, яка не досягла 18-річного віку, набуває дієздатності в повному обсязі з моменту одруження. У разі розірвання шлюбу чи визнання недійсним до досягнення фізичною особою повноліття набута нею повна цивільна дієздатність зберігається;

• з 16 років особі, яка працює за трудовим договором (за рішенням органу опіки та піклування, за заявою заінтересованої особи, за письмовою згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника, а у разі відсутності такої згоди повна цивільна дієздатність може бути надана за рішенням суду);

• з 16 років особі, яка записана матір’ю або батьком дитини (за аналогією);

• коли особа, яка досягла 16-ти років, бажає займатися підприємницькою діяльністю (за наявності письмової згоди на це батьків (усиновлювачів), піклувальника або органу опіки та піклування така особа може бути зареєстрована як підприємець. У цьому разі фізична особа набуває повної цивільної дієздатності з моменту державної реєстрації її як підприємця).

Повна цивільна дієздатність, надана фізичній особі, поширюється на усі цивільні права та обов’язки. У разі припинення трудового договору, припинення фізичною особою підприємницької діяльності надана їй повна цивільна дієздатність зберігається.

15.4. Фізичні особи із неповною дієздатністю

Неповну дієздатність мають особи у віці від 14-ти до 18-ти років або до моменту вступу у шлюб. Крім права укладати дрібні побутові правочини, вони мають право:

• самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами;

• самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом;

• бути учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це не заборонено законом або установчими документами юридичної особи;

• самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунка) та розпоряджатися вкладом, внесеним нею на своє ім’я (грошовими коштами на рахунку). Неповнолітня особа може розпоряджатися грошовими коштами, що внесені іншими особами у фінансову установу на її ім’я, за згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника.

Неповнолітня особа вчиняє інші правочини за згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальників.

15.5. Фізичні особи із частковою дієздатністю

Особи, що не досягли 14 років (часткова дієздатність), мають право:

• самостійно вчиняти дрібні побутові правочини (правочин вважається дрібним побутовим, якщо він задовольняє побутові потреби особи, відповідає її фізичному, духовному чи соціальному розвиткові та стосується предмета, який має невисоку вартість);

• здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом.

За неповнолітніх, які не досягли 14 років, правочини укладають від їх імені батьки (усиновителі) або опікун.

Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона:

• страждає на психічний розлад, який суттєво впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними;

• якщо вона зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами тощо і тим ставить себе чи свою сім’ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов’язана утримувати, у скрутне матеріальне становище.

Над такими особами встановлюється піклування. Вони можуть самостійно вчиняти лише дрібні побутові правочини.

Піклувальник одержує заробітну плату, пенсію, стипендію, інші доходи особи, цивільна дієздатність якої обмежена, та розпоряджається ними. Піклувальник може письмово дозволити фізичній особі, цивільна дієздатність якої обмежена, самостійно одержувати заробіток, пенсію, стипендію, інші доходи та розпоряджатися ними.

Над недієздатною фізичною особою встановлюється опіка. Недієздатна фізична особа не має права вчиняти будь-якого правочину. Правочини від імені недієздатної фізичної особи та в її інтересах вчиняє її опікун. Відповідальність за шкоду, завдану недієздатною фізичною особою, несе її опікун.

15.6. Деліктоздатність неповнолітніх (цивільно-правова відповідальність)

За шкоду, заподіяну особою, яка не досягла 14 років, відповідають її батьки (усиновителі) або опікун, якщо не доведуть, що шкода сталася не з їх вини (відповідальність за чужу вину).

Вина батьків або опікунів виражається:

• у нездійсненні належного нагляду за неповнолітніми в момент спричинення шкоди,

• у безвідповідальному ставленні до їх виховання,

• у неправомірному використанні своїх прав стосовно дітей, в результаті чого з’явилась хибна поведінка дітей, яка призвела до спричинення шкоди.

Якщо малолітня особа, яка не досягла 14 років, заподіє шкоду в той час, коли вона перебувала під наглядом навчального, виховного або лікувального закладу, то ці заклади (винні особи) несуть майнову відповідальність за шкоду, якщо не доведуть, що шкода виникла не з їх вини.

Неповнолітній віком від 14 до 18 років відповідає за заподіяну ним шкоду, якщо має власне майно чи достатній заробіток.

У випадках, коли у неповнолітнього віком від 14 до 18 років немає майна або заробітку, достатнього для відшкодування заподіяної ним шкоди, шкода у відповідній частині повинна бути відшкодована його батьками (усиновителями) або піклувальником, якщо вони не доведуть, що шкода сталася не з їх вини. Цей їхній обов’язок припиняється по досягненні тим, хто заподіяв шкоду, повноліття, а також в разі, коли у нього до досягнення повноліття з’явиться майно або заробіток, достатній для відшкодування шкоди.

Шкода, завдана неповнолітньою особою після набуття нею повної цивільної дієздатності (наприклад, з 16 років, після одруження), відшкодовується цією особою самостійно на загальних підставах.

У випадку завдання шкоди кількома неповнолітніми, що походять від різних батьків, відповідальність батьків перед потерпілою особою є пайовою.

Цивільні правовідносини та їх регулювання (відеофрагмент).

1) Розв’яжіть і прокоментуйте юридичні ситуації:

17-літня Марина навчається в університеті на відмінно і отримує підвищену стипендію. Коли Марина придбала на отриману стипендію модні джинси, її батьки заявили, що вони їм не подобаються, і що вона не мала права самостійно здійснювати таку покупку, оскільки ще неповнолітня. Дайте характеристику юридичній ситуації.

До юридичної консультації звернулася громадянка Кришталева із таким питанням: її онук (13 років) хоче купити квартиру. Чи має він на це право? Яку відповідь вона отримає? Чому?

Мати п’ятикласника Сашка уклала договір купівлі-продажу від імені сина. За договором Сашко став власником легкового автомобіля. Дайте характеристику юридичній ситуації.

2) Складіть таблицю.

Неповна дієздатність

Часткова дієздатність

Завдання та запитання

1. Що таке правоздатність, дієздатність, деліктоздатність?

2. Вкажіть види дієздатності.

3. Поясніть, чому у випадку одруження особа набуває повної дієздатності автоматично.

4. Проаналізуйте підстави набуття повної дієздатності до настання повноліття особи.

5. Сформулюйте основні положення щодо особливостей деліктоздатності (цивільно-правової відповідальності) неповнолітніх.

6. Висловіть своє ставлення до норм законів, за якими неповнолітні до 14 років не несуть цивільно-правової відповідальності, а її несуть їхні батьки (опікуни).