Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Ратушняк - Нова програма

ОРІЄНТОВНІ ЗАВДАННЯ НА УРОК УЗАГАЛЬНЕННЯ

1 рівень (тестові завдання першого рівня містять лише одну правильну відповідь)

1. За політичним режимом Україна є:

А республікою;

Б демократичною;

В унітарною.

3. Право на працю є ... правом

А особистим;

Б соціальним;

В економічним.

3. За формою правління Україна — ... республіка:

А парламентська;

Б парламентсько-президентська;

В президентсько-парламентська;

Г президентська.

4. Знайдіть помилку. Соціальними правами та свободами є:

А право на відпочинок;

Б право на страйк;

В право на житло;

Г право на охорону здоров’я.

5. За формою територіального устрою Україна є:

А унітарною державою;

Б унітарною державою із адміністративною автономією;

В федеративною державою;

Г немає правильної відповіді.

6. Контроль за дотриманням Конституції в Україні здійснює:

А Президент України;

Б Генеральна прокуратура України;

В Конституційний Суд України.

7. Рішення про припинення громадянства України приймає:

А Президент України;

Б Комісія при Президентові України з питань громадянства;

В спеціально уповноважений центральний орган;

Г Міністерство закордонних справ, посольства;

Д усі відповіді правильні.

8. Право на свободу світогляду і віросповідання включає:

А сповідувати будь-яку релігію;

Б не сповідувати жодної релігії;

В відправляти релігійні культи;

Г вести релігійну діяльність.

9. Кабінет Міністрів України видає:

А постанови й укази;

Б укази і розпорядження;

В постанови і розпорядження;

Г укази і постанови.

10. Президент України є:

А найвищою посадовою особою;

Б главою держави;

В главою виконавчої влади;

Г главою держави й главою виконавчої влади.

11. ВРУ приймає:

А постанови;

Б укази;

В розпорядження.

12. Виключіть зайве. Суддів Конституційного Суду України призначає:

А Президент України;

Б з’їзд суддів України;

В Вища рада юстиції;

Г Верховна Рада України.

2 рівень (тестові завдання другого рівня містять 3 (2) правильних відповіді)

1. Вкажіть особисті права людини і громадянина в Україні:

А право на працю;

Б право на підприємницьку діяльність;

В право на недоторканність житла;

Г право на свободу пересування і вільний вибір місця проживання;

Ґ право на звернення;

Д право на невтручання в особисте і сімейне життя.

2. Вкажіть необхідні умови для прийняття до громадянства України:

А дотримання законів;

Б безперервне проживання в Україні протягом останніх 3-х років;

В наявність законних джерел існування;

Г зобов’язання припинити іноземне громадянство;

Ґ отримання дозволу на тимчасове проживання;

Д володіння мовою.

3. До повноважень Верховної Ради України належать:

А прийняття законів, внесення змін до Конституції України;

Б забезпечення державного суверенітету й економічної самостійності України;

В затвердження Державного бюджету, контроль за його виконанням;

Г визначення засад зовнішньої та внутрішньої політики;

Ґ здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;

Д здійснення помилування.

4. Складовими правового статусу особи є:

А правила;

Б закони;

В права;

Г моральні норми;

Ґ свободи;

Д обов’язки.

5. Конституційними громадянськими (особистими) правами в Україні є:

А право людини на повагу до її гідності;

Б право на недоторканність житла;

В право на житло;

Г право на невтручання в особисте та сімейне життя;

Ґ право на звернення громадян;

Д право на власність.

6. Політичними правами за Конституцією України є:

А право на свободу думки і слова;

Б право брати участь в управлінні державними справами;

В право на мирні збори, мітинги, походи і демонстрації;

Г право на страйк;

Ґ право на інформацію.

7. Соціальними правами за Конституцією України є:

А право на недоторканність житла;

Б право на житло;

В право на працю;

Г право на охорону здоров’я;

Ґ право на освіту;

Д право на відпочинок.

8. Основними функціями місцевого самоврядування є:

А захист прав і свобод людини;

Б затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку і контроль їх виконання;

В встановлення податків;

Г визначення засад зовнішньої та внутрішньої політики;

Ґ утворення, реорганізація та ліквідація комунальних підприємств, організацій та установ, а також здійснення контролю за їхньою діяльністю;

Д управління майном, що є у власності.

3 рівень (у завданнях третього рівня складності слід вставити пропущені слова, закінчити речення (дати визначення поняттям), встановити відповідності чи послідовності, класифікувати...)

1. Розрізняють такі гарантії прав і свобод людини:

А юридичні;

Б політичні;

В ... ;

Г ... ;

Ґ ... .

2. Обов’язками громадян України є:

А дотримання законів;

Б сплата податків;

В ... ;

Г ... ;

Д ... .

3. Економічними правами в Україні є право на:

А ... ;

Б ... ;

В ... ;

Г страйк.

4. Повноваженнями Конституційного суду України є:

А ... ;

Б ... ;

В ... ;

Г ... .

4 рівень (у завданнях четвертого рівня слід розкрити зміст питання, скласти схему чи алгоритм дій, порівняти тощо)

1. Чому Конституція України є основним законом держави?

2. Вкажіть ознаки України, які визначають її як унітарну державу.

3. Вкажіть та охарактеризуйте гарантії конституційних прав і свобод.

4. Вкажіть та охарактеризуйте конституційні принципи правового статусу особи в Україні.

5. Розкрийте зміст права на свободу світогляду і віросповідання.

6. Охарактеризуйте основні повноваження місцевих органів державної виконавчої влади.