Хімія. Повторне видання. 7 клас. Попель

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 12. Маса атома. Відносна атомна маса

Матеріал параграфа допоможе вам:

  • з'ясувати відмінність між масою атома і відносною атомною масою;
  • порівнювати маси атомів.

Маса атома. Важливою характеристикою атома є його маса. Майже вся вона зосереджена в ядрі. Електрони мають настільки малу масу, що нею зазвичай нехтують.

Зважувати атоми на терезах неможливо, оскільки вони є дуже дрібними частинками. Їхні маси було визначено за допомогою розрахунків.

Цікаво знати

Маса електрона становить приблизно 9 · 10-28 г.

Маса атома Урану, найважчого серед усіх атомів, які трапляються на Землі, становить приблизно

0,000 000 000 000 000 000 000 4 г.

Записувати і читати це число непросто; можна помилитися, пропустивши нуль або додавши зайвий. Існує інший спосіб його запису — у вигляді добутку: 4 · 10-22 (22 — кількість цифр після коми)1.

1 Записи таких чисел буде докладно розглянуто на уроках математики.

Точніше значення маси атома Урану становить 3,95 · 10-22 г, а атома Гідрогену, найлегшого серед атомів, — 1,67 · 10-24 г.

Оперувати такими числами незручно. Тому замість «звичайних», абсолютних мас атомів використовують відносні маси.

Відносна атомна маса. Щоб скласти уявлення про масу будь-якого атома, її порівнюють із масою іншого атома. Раніше для порівняння брали найлегший атом — атом Гідрогену. Тепер маси атомів зіставляють із 1/12 маси атома Карбону (він майже в 12 разів важчий за атом Гідрогену). Цю маленьку масу названо атомною одиницею маси (скорочено — а. о. м.):

Маса атома Гідрогену, яку вказано вище, майже збігається з атомною одиницею маси, а маса атома Урану більша за неї в 238 разів:

Число, яке отримують діленням маси атома елемента на 1/12 маси атома Карбону, називають відносною атомною масою елемента. Цю величину позначають Аr(Е):

Індексом біля літери А є перша літера в латинському слові relativus — відносний.

Відносна атомна маса показує, у скільки разів маса атома більша за 1/12 маси атома Карбону.

Відносна атомна маса не має розмірності.

Першу таблицю відносних атомних мас склав на початку XIX ст. англійський учений Дж. Дальтон.

Джон Дальтон

(1766—1844)

Видатний англійський фізик і хімік, член Лондонського королівського товариства (Англійської академії наук). Першим висловив гіпотезу про різні маси і розміри атомів, визначив відносні атомні маси багатьох елементів і склав таблицю їх значень (1803). Запропонував символи елементів і позначення речовин. Дослідив склад і властивості повітря, відкрив закони тисків газів у їх сумішах (1801), теплового розширення газів (1802), розчинності газів у рідинах (1803).

На підставі викладеного матеріалу можна дійти таких висновків:

  • відносні атомні маси пропорційні масам атомів;
  • співвідношення мас атомів такі самі, що й відносних атомних мас.

Значення відносних атомних мас хімічних елементів записані в клітинках короткого варіанта періодичної системи (форзац І). Їх визначено з дуже високою точністю; відповідні числа здебільшого п'яти- або шестизначні (мал. 44).

Мал. 44. Клітинка елемента Урану

Для проведення хімічних розрахунків значення відносних атомних мас округлюватимемо до цілих чисел. Так, для Гідрогену і Урану

Аr(Н) = 1,0079 ≈ 1;

Ar(U) = 238,029 ≈ 238.

Значення відносної атомної маси Хлору прийнято округлювати до десятих:

Ar(Cl) = 35,453 ≈ 35,5.

• Знайдіть у періодичній системі значення відносних атомних мас Літію, Карбону, Неону й округліть їх до цілих чисел.

• У скільки разів маси атомів Карбону, Оксигену, Неону і Магнію більші за масу атома Гелію?

Зверніть увагу: майже всі хімічні елементи розміщені в періодичній системі за зростанням атомних мас.

ВИСНОВКИ

Атоми мають надзвичайно малу масу. Для порівняння їхніх мас та різних обчислень використовують відносні маси атомів.

Відносна атомна маса є відношенням маси атома до 1/12 маси атома Карбону.

Значення відносних атомних мас хімічних елементів містяться в періодичній системі.

72. У чому відмінність між поняттями «маса атома» і «відносна атомна маса»?

73. Що таке атомна одиниця маси?

74. Що означають записи Ar і Ar?

75. Який атом легший — Берилію чи Алюмінію? У скільки разів?

76. Що має більшу масу:

  • а) атом Флуору чи два атоми Літію;
  • б) два атоми Магнію чи три атоми Сульфуру?

77. Знайдіть у періодичній системі три-чотири пари елементів, відношення мас атомів яких становить: а) 1 : 2; б) 1 : 3.

78. Речовина складається з молекул і містить однакові маси Сульфуру та Оксигену. Атомів якого елемента в молекулі речовини більше й у скільки разів?

79. Обчисліть відносну атомну масу Гелію, якщо маса атома цього елемента становить 6,64 · 10-24 г.

ГДЗ до підручника можна знайти тут.