Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Пестушко - Нова програма

ШАНОВНІ ЮНАКИ І ДІВЧАТА!

Ви стали помітно дорослішими, а коло ваших інтересів - ширшим і глибшим. Утім географія є важливим предметом і на цьому етапі вашого навчання. Адже нині у світі відбуваються значні перетворення, що пов’язані насамперед із процесами всеохопної глобалізації. Суспільство перейшло на новий постіндустріальний етап розвитку з потужною інформатизацією, новою конфігурацією сил на політичній карті. Виникає необхідність кардинального переосмислення ролі регіонів і держав у сучасних геопросторових процесах, у виявленні їхнього соціально-економічного, культурологічного потенціалу. З огляду на це вкрай важливо визначити місце України на міжнародній арені, пріоритети її зовнішньоекономічного й зовнішньополітичного розвитку. Саме тому вивчення курсу «Географія: регіони і країни» є надзвичайно актуальним.

Засвоївши основний матеріал курсу, поданий у цьому підручнику, ви розширите свої знання про світове господарство та національну економіку окремих держав, знатимете, які соціально-економічні процеси відбуваються на сучасному етапі в окремих регіонах і країнах, як вони впливають на розвиток нашої держави. За допомогою набутих знань і вмінь ви зможете приймати конкретні економічні рішення, правильно оцінювати ті виклики, що висуває сучасний світ до окремої людини і суспільства загалом, і реагувати на них.

Здобуттю важливих ключових і предметних компетентностей сприятимуть впроваджені в підручнику спільні для всіх шкільних предметів наскрізні змістові лінії: «Екологічна безпека і сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я та безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність».

Підручник, який перед вами, складається зі вступу й шести розділів. Перші п’ять розділів розкривають особливості сучасного розвитку великих регіонів світу. Шостий окреслює місце України в міжнародному просторі.

Параграфи підручника певним чином структуровані, містять питання для актуалізації ваших знань, короткі підсумки в рубриці «Головне» і контрольні запитання та завдання в рубриці «Перевіримо свої знання і вміння». У кожному параграфі є рубрика «Географічний інтерактив», що пропонує різноманітні практичні завдання, виконання яких спирається на інші, крім підручника, джерела інформації - карти атласу, інтернет-сайти, статистичні матеріали тощо. Не ігноруйте їх і намагайтеся виконувати ці завдання, щоб розвинути свої вміння самостійного наукового пошуку, аналізу, дослідження. У підручнику наведено також теми практичних робіт та орієнтовні теми досліджень, які ви виконуватимете впродовж року безпосередньо на уроці чи самостійно.

Додатковий матеріал, поданий у науково-пізнавальних рубриках «Історія географії», «Реалії сьогодення», «Національне надбання», допоможе вам глибше зрозуміти окремі питання теми, розширити інформацію про країни й регіони, розкрити історичні аспекти їх розвитку. Разом зі статистичним, ілюстративним, зокрема картографічним, матеріалом ці рубрики покликані полегшити опанувати курс «Географія: регіони і країни».

Отже, усе необхідне для географічної подорожі приготоване. В дорогу! І успіхів вам!

Автори

• дізнатися, що вивчатимете в курсі «Географія: регіони і країни»;

• розрізняти поняття «регіон світу», «територія», «акваторія», «держава», «країна», «залежна територія»;

• навчитися показувати на політичній карті регіони світу, держави та їхні кордони; О уміти пояснювати важливість країнознавства.

§ 1. ЩО ВИВЧАЄ КУРС «ГЕОГРАФІЯ: РЕГІОНИ І КРАЇНИ»

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

Які є материки і частини світу?

Що означає термін «глобалізація»?

• Що вивчає курс «Географія: регіони і країни». Земну поверхню можна поділити на численні території - частини поверхні суходолу Землі з природними і створеними людською діяльністю ресурсами, що мають певні просторові межі. Серед таких ділянок особливе місце посідають країни і регіони. Адже на відміну від інших територій, країнам і регіонам притаманна певна цілісність, взаємозв’язок складових її елементів, які й визначають межі країни або регіону.

Країна - заселена територія з визначеними кордонами, що політико-географічно може бути незалежною або залежною від інших держав.

Термін «регіон» не має загального визнаного всіма означення і зазвичай вживається щодо будь-яких територій, які не дають змоги визначити їх якимись іншими термінами. У географії існує розуміння регіону як сукупності кількох держав, що мають схожість природи, історії, культур, спільність політичних та економічних інтересів. Нерідко термін «регіон» підміняють поняттям «район», проте його частіше застосовують до території меншого масштабу, переважно всередині території великих країн.

Історія географії

Слово «регіон» походить від латинського «regere», яке спочатку означало «проводити межі», а згодом набуло значення «керувати». Уперше розподіл на регіони - «regio» - здійснили за часів Римської імперії. За Середньовіччя під регіоном розуміли території зі специфічними рисами, які вирізняли їх із-поміж інших. У XVIII ст. поняття «регіон» почали часто вживати як протиставлення національній державі, значення якої зростало.

Регіони та країни вивчає такий науковий напрям досліджень і навчальна дисципліна, як країнознавство. Разом з тим окремі особливості країн вивчають різні науки - географія, історія, економіка, культурологія, біологія, геологія, суспільствознавство, соціологія тощо. Відповідно виокремлюють різні напрями країнознавства - географічний, історичний, економічний, культурологічний та ін. Однак попри всі відмінності країнознавство - дисципліна, яка комплексно вивчає країни і регіони, тобто систематизує й узагальнює найрізноманітніші знання про них.

Курс «Географія: регіони і країни» за своїм змістом є географічним країнознавством, оскільки кожну окрему країну або регіон розглядає як єдине ціле різнорідних, але взаємопов’язаних географічних елементів - природи, населення, господарства з урахуванням сучасних геополітичних, соціальних та економічних аспектів.

• Роль країнознавства в сучасному світі. Країнознавство має передусім пізнавальне значення. Воно допомагає людині поповнювати і закріплювати знання про навколишній світ, розвивати світогляд, ерудицію, набувати досвіду і, зрештою, підвищувати свій інтелектуальний рівень. Озброєна країнознавчими знаннями людина здатна перебороти відчуження, оскільки безпосередньо бере участь у формуванні географічної картини світу, виробляючи «візитні картки» регіонів і країн.

Проте країнознавство має не лише суто теоретичне, а й практичне значення. Комплексні характеристики країн і районів можуть бути використані під час розробки регіональних цільових програм, в управлінні соціально-економічним розвитком окремих регіонів і районів. Особливо актуальним при цьому є створення мережі автоматизованих географічних інформаційних систем (ГІС) як комплексу найрізноманітніших, але взаємопов’язаних джерел інформації про природні, економічні, соціальні, політичні й культурологічні явища і процеси як по країні загалом, так і по окремих її районах.

Значну роль країнознавство відіграє у сфері зовнішніх економічних і політичних зв’язків, сприяючи підвищенню рівня географічної культури, а отже, й компетентності влади, підприємців і дипломатів. Так само велике значення країнознавства і для розвитку міжнародного туризму.

• Регіони світу. Основою для виділення різних регіонів світу є відмінності одних частин нашої планети від інших. І хоча дотепер не існує єдиного підходу до виокремлення регіонів світу, загальновизнано, що вони істотно різняться не лише за природними, історичними і соціально-економічними рисами, а й за своїми масштабами. Це відображено і в класифікації, яку розробили фахівці Організації Об’єднаних Націй (ООН).

Мал. 1. Регіони та країни світу за класифікацією ООН

За рішенням ООН, країни світу згруповано у п’ять великих регіонів світу: Європа, Азія, Австралія та Океанія, Америка, Африка. Кожний із цих регіонів поділяють на менші за розмірами регіони (мал. 1). Так, Європу традиційно поділяють на Західну, Північну, Східну й Південну. Азію зазвичай поділяють на Західну, Центральну, Південну, Східну і Південно-Східну. В Америці виокремлюють два великі регіони - Північну Америку й Латинську Америку і Карибський басейн. Австралію та Океанію поділяють на чотири менші регіони - Австралію і Нову Зеландію, Меланезію, Мікронезію і Полінезію. Натомість Африку передусім поділяють на Північну Африку, а також на країни Африки на південь від Сахари.

Попри суттєві відмінності між різними регіонами і країнами, що їх складають, усі вони пов’язані між собою в сучасному глобалізованому світі.

• Глобалізація як провідна тенденція розвитку сучасного світу. З попереднього курсу географії ви вже знаєте, що глобалізація - це економічна взаємозалежність країн усього світу. Вона зумовлена передусім географічним поділом праці - спеціалізацією окремих територій на виробництві товарів і послуг та обміном ними. Причиною такої спеціалізації є нерівномірний розподіл ресурсів по території Землі, неоднакова кваліфікація трудових ресурсів і різний попит на певні товари й послуги в тих чи інших куточках планети.

Якщо географічний поділ відбувається між територіями або підприємствами однієї держави і відповідно обмежений її кордонами, то формується національне господарство. Проте наявність політичних кордонів зовсім не означає, що окреме національне господарство функціонує ізольовано. Національне господарство будь-якої держави, так чи інакше, взаємопов’язане з іншими національними господарствами через економічні, політичні та інші зв’язки.

Такі зв’язки взаємовигідні, оскільки навіть наймогутніша держава не виробляє всього асортименту необхідних її населенню товарів і послуг потрібної кількості та якості. Вона спеціалізується лише на тих товарах і послугах, для виробництва яких має ліпші умови (докладаючи менших затрат), порівняно з іншими країнами світу. Так само робить кожна держава світу. Отже, має місце міжнародний поділ праці - спеціалізація держав на виробництві певних товарів і послуг та обмін ними. Завдяки такому обміну і сформувалося світове господарство - глобальна система національних господарств, взаємопов’язаних різними формами міжнародних економічних та інших зв’язків.

ГОЛОВНЕ

• Курс «Географія: регіони і країни» вивчає країни та регіони як єдине ціле взаємопов’язаних географічних елементів.

• За рішенням ООН, країни світу згруповано в п’ять великих регіонів світу: Європу, Азію, Австралію та Океанію, Америку, Африку.

• Провідною тенденцією розвитку сучасного світу є глобалізація - економічна взаємозалежність країн усього світу, яка зумовлена географічним і міжнародним поділом праці.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Що вивчає курс «Географія: регіони і країни»?

2. Яке існує сучасне тлумачення терміна «регіон»?

3. Яка територія визнається країною?

4. Назвіть і покажіть на карті найбільші регіони світу.

5. Доведіть, що окремі регіони та країни взаємопов’язані між собою.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст