Підручник з Біології. 7 клас. Остапченко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

Які біологічні особливості основних груп тварин?

Як тварини пристосовуються до середовища життя?

Яка роль тварин у природі та їхнє значення в житті людини?

§ 5. ПОНЯТТЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ ТВАРИН

Пригадайте, що вивчає систематика рослин. Які систематичні одиниці використовують у систематиці рослин?

Ви вже знаєте, що тварин вивчає наука зоологія. Вчені-зоологи досліджують будову, процеси життєдіяльності, поширення, різноманітність тварин тощо. Як самостійна наука зоологія бере початок із сивої давнини. Першим спеціально почав вивчати тварин видатний учений Давньої Греції - Арістотель (384-322 рр. до н. е.) (мал. 21). Він описав близько 500 видів відомих йому тварин і спробував їх класифікувати.

Мал. 21. Арістотель

Учений поділив усіх тварин на дві великі групи: тих, які мають кров, та тих, що крові не мають (він вважав, що кров може бути лише червоною). Тварин з кров’ю він, у свою чергу, поділив на живородних безногих (китоподібні) та живородних чотириногих (інші ссавці), яйцеродних і яйцеживородних (птахи, плазуни, земноводні, риби). (Поміркуйте, чи згодні ви з таким поділом тварин на групи.)

ЯКІ ПРИНЦИПИ КЛАСИФІКАЦІЇ ТВАРИН? Зорієнтуватись у величезній різноманітності тварин, які мешкають на нашій планеті, допомагає наука систематика тварин. Її основні завдання - опис, найменування видів тварин та визначення їхнього місця в системі органічного світу. При цьому вчені-систематики вивчають не тільки сучасні види, а й ті, які мешкали колись. Класифікувати організми — означає визначити їхню приналежність до всіх основних систематичних категорій. З курсу біології 6 класу ви знаєте, що вперше основні систематичні одиниці запровадив видатний шведський учений Карл Лінней (мал. 22).

Мал. 22. Карл Лінней

У своїй праці «Система природи» вчений описав і систематизував понад 4000 видів тварин. Усіх тварин він поділив на 6 класів: Звірі (тобто Ссавці), Птахи, Амфібії (у цей клас він об’єднав амфібій і рептилій), Риби, Комахи та Черви. Тих тварин, яких йому не вдалося систематизувати, він відніс до штучної групи «хаос». (Порівняйте принцип класифікації тварин Арістотеля та К. Ліннея. Чим вони відрізняються? Чия класифікація ближче до сучасної?)

Чи однакові систематичні одиниці використовують учені, класифікуючи рослини і тварин? Порівняйте їх і визначте, які з них є спільними, а які - відмінними.

Як і в систематиці рослин, у систематиці тварин основною систематичною одиницею є вид. Пригадайте: вид - це сукупність особин, подібних між собою за будовою, процесами життєдіяльності, вимогами до умов існування, які вільно схрещуються між собою в природі, дають плідних нащадків і населяють певну територію. Лише в окремих випадках особини близьких видів можуть паруватися з особинами інших близьких видів і навіть залишати потомство (наприклад, собака і вовк, зайці білий і сірий).

Ви також знаєте, що наукова назва кожного виду складається з двох слів латинською мовою, наприклад Felis silvestris - кіт лісовий. У цій науковій назві перше слово (Felis) означає назву роду (латинською мовою завжди пишеться з великої літери), до якого належить вид, а друге - видову назву (пишеться з малої літери). Така наукова назва виду є єдиною для вчених усіх країн і дає змогу уникнути різних непорозумінь.

Близькі види тварин об’єднують у роди. Так, види кіт лісовий і рись належать до роду Кішки. Близькі роди об’єднують у родини. Наприклад, роди Кішки та Великі кішки (до цього роду входять лев, тигр, леопард, ягуар) - до родини Котячі. Близькі родини об’єднують у ряди. Наприклад, родини Котячі та Собачі - це дві родини ряду Хижі. Близькі ряди, у свою чергу, складають клас. Наприклад, ряди Хижі, Комахоїдні, Гризуни та інші відносять до класу Ссавці. Класи об’єднують у типи. Наприклад, класи Птахи і Ссавці - це класи типу Хордові (мал. 23).

Мал. 23. Схема класифікації кота лісового

Підставою для об’єднання систематичних одиниць нижчого рангу (наприклад, видів) в одиниці вищого (роди) є ступінь родинних зв’язків між організмами - походження від спільного предка.

ЯКОЮ Є РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН? Минулого року ви ознайомилися з деякими представниками одноклітинних твариноподібних організмів: мешканцями прісних водойм (амебою протеєм, евгленою зеленою, інфузорією-туфелькою) та паразитичними видами (малярійним плазмодієм, дизентерійною амебою). Також ви дізналися про примітивних багатоклітинних тварин губок. У цьому розділі ви ознайомитеся з представниками багатоклітинних тварин, у яких формуються різні типи тканин, органи та системи органів.

Багатоклітинних тварин традиційно поділяють на безхребетних і хребетних (мал. 24). Різницю між ними відображає сама назва. У перших немає хребта, у других він є. До безхребетних відносять понад 30 типів тварин, кожному з яких притаманний лише йому загальний план будови та особливості процесів життєдіяльності. Усі хребетні - це представники типу Хордові. Уперше поділив тварин на безхребетних і хребетних видатний французький учений Жан-Батист Ламарк (мал. 25).

Мал. 24. А. Безхребетні тварини: 1 - медуза; 2 - молюск; 3 - комахи. Б. Хребетні тварини: 1 - риба; 2 - птах; 3 - ссавець. (З допомогою вчителя визначте види зображених тварин.)

Мал. 25. Жан-Батист Ламарк

Учений уперше поділив тварин на безхребетних і хребетних, виділивши 16 класів, замість 6, запропонованих К. Ліннеєм

Про різноманітність безхребетних і хребетних тварин, визначальні ознаки їхньої будови та спосіб життя ви дізнаєтеся з наступних параграфів цієї теми.

Біологічний словничок: систематика тварин, вид.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Тварини - найчисленніша група організмів, яка налічує близько 1,5 млн видів. Серед них є як одноклітинні, так і багатоклітинні організми. Різноманітність тварин досліджує наука систематика тварин. Учені-систематики описують нові для науки види, роди та інші систематичні категорії тварин і дають їм наукові назви. Вони також визначають їхнє положення в системі органічного світу.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

1. Які завдання систематики тварин? 2. Які систематичні одиниці використовують для класифікації тварин? 3. Що таке вид? 4. Яких тварин відносять до безхребетних, а яких - до хребетних? Наведіть приклади.

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ І КМІТЛИВИХ

Чому без розвитку систематики був би неможливий розвиток самої біології?

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ

Порівняйте систематичні категорії, які використовують для класифікації тварин і рослин. Для цього класифікуйте кота свійського й шипшину собачу.

Цікаво!

• За часів К. Ліннея і пізніше (майже до другої половини XIX ст.) організми об'єднували лише на підставі подібності їхньої будови, без урахування ступеня їхньої спорідненості. Таку систему називають штучною. Система організмів, яка базується на спільності походження організмів (їхніх родинних зв’язках), має назву природної. Наприклад, про те, що система К. Ліннея була штучною, свідчить такий факт. Лише на підставі деяких рис подібності будови цей учений відніс до роду Ящірка таких тварин, як крокодил, ящірка, саламандра, хамелеон. Тепер їх відносять до різних родин, рядів і навіть класів (саламандру - до класу Амфібії, решту - до класу Рептилії).

ГДЗ до підручника можна знайти тут (практичні роботи) і тут.