Підручник з Економіки. 11 клас. Крупська - Нова програма

§ 26. Номінальний та реальний ВВП

Усі макроекономічні показники безпосередньо обчислюються в поточних цінах, тобто цінах того періоду, у момент якого здійснюється облік або аналіз. Це означає, що рівень і динаміка, наприклад ВВП, залежить не тільки від зміни обсягів національного виробництва, але й від зміни цін, у яких ці обсяги вимірюються. Наприклад, у країні протягом року може бути виготовлено товарів і послуг менше, ніж у минулому році. Проте внаслідок того, що ціни на ці товари та послуги протягом року значно підвищилися, вартість ВВП буде більшою порівняно з минулим роком. Тому, щоб мати змогу порівняти результативність економіки за певний період часу або здійснити міжнародний аналіз основних макроекономічних показників, розрізняють номінальний і реальний ВВП. Номінальний ВВП — це поточний обсяг виготовлених товарів і послуг, обчислений у поточних цінах. Реальний ВВП — поточний обсяг виробництва, обчислений у зіставних цінах базисного періоду. Саме показник реального ВВП використовується для аналізу динаміки розвитку економіки, визначення рівня національного добробуту або порівняння рівнів розвитку економіки в різних країнах, тому що він вимірює вартість кінцевих товарів і послуг, виготовлених у країні за рік у постійних, фіксованих цінах, а тому є більш точним показником функціонування економіки.

Реальний ВВП розраховується за допомогою коригування номінального ВВП на індекс цін:

Індекс цін — показник, що характеризує темпи зміни ринкових цін поточного року порівняно з базисним. Якщо ціни на товари й послуги знижуються, а отже, величина індексу цін менша за одиницю, то відбувається коригування номінального ВВП у бік збільшення. Цей процес називається інфлюванням. У результаті реальний ВВП буде більшим, ніж номінальний. Якщо ж ціни на товари й послуги зростають, а отже, величина індексу цін більша за одиницю, то відбувається дефлювання, тобто коригування номінального ВВП у бік його зниження.

Оскільки частіше за все ціни зростають, то зв'язок між показниками номінального та реального ВВП показує саме індекс цін, який має назву дефлятор ВВП:

Слід зауважити, що дефлятор ураховує зміни цін як на споживчі товари та послуги, так і на інвестиційні, а тому не збігається з індексом споживчих цін.

Зростання ВВП є умовою процвітання будь-якого суспільства, тому воно зацікавлене в його постійному збільшенні. Це збільшення можна виміряти за допомогою двох взаємозалежних показників: зростання реального ВВП і зростання ВВП на одну особу за певний період часу. Темпи приросту реального ВВП (ВНП) визначають як відношення приросту реального ВВП до базисного реального ВВП, виражене у відсотках. Показник ВВП на одну особу — зручний інструмент порівняння рівнів економічного розвитку країн і добробуту їхнього населення. Чим вищий ВВП на одну особу для кожної країни, тим вища якість життя її громадян. Однак рівень суспільного добробуту залежить не лише від реального ВВП на одну особу, але й від рівня освіти, медичного обслуговування, тривалості життя, ступеня диференціації доходів у суспільстві тощо.

НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМ

1. Визначте, чи правильним є твердження: «якщо ціни валового випуску продукції за звітний період зросли на 25%, а номінальний ВВП складає 325 млрд грош. од., то реальний ВВП становить 260 млрд грош. од.». Відповідь обґрунтуйте.

Розв'язання. Щоб визначити, чи правильне це твердження, розрахуємо реальний ВВП за формулою:

2. Визначте зміни номінального ВВП, якщо ціни на товари та послуги за рік спочатку підвищилися на 9 %, а потім ще на 4 %, а реальний ВВП за цей період збільшився на 0,1.

Розв'язання. Для визначення змін номінального ВВП використовуємо формулу дефлятора ВВП та індексний метод:

Iномінального ВВП = 1,1 • 1,1336 = 1,247. Оскільки 1,247 > 1, це означає, що номінальний ВВП зріс на (1,247 - 1) • 100 % = 24,7 %.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

  • 1. Визначте, чи правильні твердження. Обґрунтуйте свою думку.
  • 1) Реальний ВВП — це вартість кінцевих товарів і послуг, створених за рік національним капіталом.
  • 2) Реальний ВВП — це вартість товарів і послуг, виготовлених на території країни, виміряна в поточних цінах.
  • 3) Якщо номінальний ВВП збільшився з 300 до 375 млрд грош. од., а дефлятор зріс зі 125 до 150 %, то реальний ВВП збільшився на 25 %.
  • 2. Визначте величину реального ВВП, якщо відомо, що номінальний ВВП звітного періоду склав 756 млрд грош. од., а ціни на товари та послуги протягом року підвищилися на 14 %.
  • 3. Як змінилися ціни на товари та послуги, якщо номінальний ВВП підвищився спочатку на 1/25, а потім ще на 1/8, а реальний ВВП виріс на 7 %.
  • 4. Проаналізуйте наведені в таблиці статистичні дані. Визначте реальний ВВП для п'яти довільно обраних років.

Рік

У фактичних цінах

Індекси фізичного обсягу

Індекси-дефлятори

ВВП, грн

ВВП у розрахунку на одну особу, тис. грн

ВВП, % до попереднього року

ВВП у розрахунку на одну особу, % до попереднього року

ВВП, % до 1990 р.

ВВП, % до попереднього року

1990

167

3

1991

299

6

91,3

91,1

91,3

196,2

1992

5033

97

90,1

89,8

82,3

1866,0

1993

148273

2842

85,8

85,7

70,6

3435,4

1994

1203769

23184

77,1

77,4

54,4

1053,5

1995

5451642

105793

87,8

88,5

47,8

515,5

1996

81519

1595

90,0

90,7

43,0

166,2

1997

93365

1842

97,0

97,8

41,7

118,1

1998

102593

2040

98,1

98,8

40,9

112,1

1999

130442

2614

99,8

100,6

40,8

127,3

2000

170070

3436

105,9

106,7

43,2

123,1

2001

204190

4195

109,2

111,1

47,2

109,9

2002

225810

4685

105,2

106,3

49,7

105,1

2003

267344

5591

109,6

110,5

54,4

108,0

2004

345113

7273

112,1

113,0

61,0

115,1

2005

441452

9372

102,7

103,5

62,7

124,5

2006

544153

11 630

107,3

108,1

67,3

114,8

2007

720731

15 496

107,9

108,6

72,6

122,7

2008

948056

20 495

102,3