Підручник з Економіки. 11 клас. Крупська - Нова програма

§ 24. Міжнародна система національного рахівництва

У державі постійно виникає необхідність мати кількісну інформацію про стан і динаміку розвитку економіки країни загалом і в розрізі її секторів і галузей, про виробництво, розподіл, перерозподіл і використання суспільного продукту. із цією метою використовується система національного рахівництва (СНР). Вона є зведенням балансових економічних таблиць, у яких відображаються витрати всіх суб'єктів економічної діяльності на придбання товарів і послуг та їх доходи від участі в господарській діяльності.

Для кожного макроекономічного суб'єкта і для народного господарства загалом створюється система функціональних рахунків, у яких відображається участь певного суб'єкта у виробництві благ, утворенні, розподілі, перерозподілі й використанні доходу, у зміні майна, кредитуванні та фінансуванні.

Стандартна СНР, розроблена Статистичною комісією ООН, застосовується у світовій практиці з 1953 р. (нова версія розроблена спільно ООН, Міжнародним валютним фондом (МВФ), Світовим банком, ОЕСР та євростатом і прийнята в 1993 р.).

В Україні СНР почав упроваджувати Державний комітет статистики тільки після переходу до ринкової економіки. Хоча не всі показники СНР ООН поки що використовуються в Україні, оскільки національне рахівництво перебуває лише на стадії становлення. До того ж методологія СНР тут дещо відрізняється від прийнятих у міжнародній практиці стандартів.

СНР є узгодженою схемою для збору, опису й характеристики взаємопов'язаних основних потоків статистичної інформації, що стосується процесів виробництва, споживання, нагромадження й зовнішньої торгівлі країни. Вона виконує низку функцій: забезпечує інформацією, необхідною для розробки, проведення й контролю за ходом реалізації економічної політики держави, для економічного прогнозування; зумовлює наукові дослідження, націлені на краще розуміння закономірностей розвитку національної економіки, її структурних особливостей, можливостей адаптації економіки до умов розвитку; дає можливість порівнювати результати економічного розвитку різних країн.

СНР надає змогу визначити роль фінансово-кредитного механізму в розподілі й перерозподілі національного доходу, формуванні кінцевих доходів, вплив податкової політики на доходи, роль зовнішньоекономічної діяльності тощо. СНР є міжнародним стандартом оцінювання основних економічних показників країни, який використовується для визначення рівня життя населення не тільки всередині країни, але й для порівняння його з рівнем життя в інших країнах.

СНР ґрунтується на бухгалтерському принципі подвійного запису й відображає в агрегованому вигляді рух товарів, послуг і доходів між основними секторами економіки.

Національне рахівництво є висхідним пунктом макроекономічного аналізу, оскільки саме тут формуються й визначаються на основі даних статистичної звітності кількісні значення таких найважливіших макроекономічних показників, як валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП), національний дохід, чистий внутрішній продукт, дохід у розпорядженні тощо.

Основу СНР становить показник ВВП.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

Обґрунтуйте правильність або помилковість тверджень:

  • 1. Однією з передумов появи СНР була Перша світова війна.
  • 2. СНР ефективна в межах окремої національної економіки.
  • 3. СНР є міжнародним стандартом оцінювання основних економічних показників країни, тому її показники та методологія їх підрахунку однакові для всіх країн.