Підручник з Економіки. 11 клас. Крупська - Нова програма

§ 12. Альтернативні способи збільшення прибутку підприємства. Аналіз показників діяльності підприємств в Україні

Прибуток — одна з найважливіших категорій, яка відображає результат фінансової господарської діяльності підприємства. Роль прибутку досить багатогранна.

Прибуток — головна рушійна сила ринкової економіки, мотив підприємницької діяльності, який забезпечує задоволення потреб не лише самого підприємця та його підприємства. За рахунок податків із прибутку забезпечуються інтереси держави. За допомогою прибутку оцінюється ефективність конкретної виробничої діяльності, а також формуються фінансові ресурси, завдяки яким підприємство може розвиватися та оновлюватися. Прибуток є механізмом, який захищає підприємство від загрози банкрутства.

Цілком логічно, що кожен підприємець намагається не лише отримувати прибуток, а й збільшувати його. Яким чином можна досягти цього?

Як відомо, прибуток являє собою різницю між виторгом і загальними витратами. Тому збільшити прибуток можна двома способами: збільшити валовий дохід, навіть за умови незмінних витрат, або зменшити загальні витрати, навіть за незмінного виторгу.

Для збільшення виторгу в реальних умовах недосконалої конкуренції можна підвищити ціну на продукцію, у тому числі за рахунок збільшення різниці між собівартістю та ціною, або збільшити обсяги продажу. Проте в цьому разі необхідно добре вивчити смаки й уподобання споживачів, а також ринок конкурентів. Оскільки продукція буде дорожчою, вона повинна бути якіснішою, мати якісь додаткові функції. Не слід забувати про супутні або комплементарні (взаємодоповнюючі) товари, які можна запропонувати покупцям разом з основними товарами, акції та тестування нової продукції, можливості різних способів розрахунків, здійснення ефективної реклами своєї продукції тощо.

Зменшення собівартості продукції пов'язане з удосконаленням виробничого процесу, використанням нових технологій виробництва та управління ним. Важливе значення має ліквідація втрат. Потрібно стежити за якістю продукції, вона не повинна знизитися.

Значну роль відіграє особистий фактор виробництва — персонал підприємства. Це мають бути комунікабельні, висококваліфіковані кадри, які з повагою ставляться і до своїх колег, і до покупців. Тому дуже важливо грамотно розробити політику мотивації та стимулювання персоналу, яка сприятиме зростанню ентузіазму робітників, а також підвищенню продуктивності праці та якості продукції.

Безумовно, удосконалення виробничого процесу вимагатиме більше коштів, тому не слід забувати про інвесторів, за допомогою яких оновлюється підприємство й створюється основа для подальшого зростання прибутку.

Однак яким би великим не було значення прибутку, для успішної діяльності підприємства необхідно регулярно здійснювати аналіз фактичного стану підприємства. Для цього використовується система фінансово-економічних показників, які всебічно характеризуютьпідприємство. інформаційною базою для проведення такого аналізу є бухгалтерська та фінансова звітність підприємства.

Для діяльності підприємств, зокрема, важливо проаналізувати тенденції змін таких показників:

 • чистий дохід від реалізації продукції;
 • собівартість реалізованої продукції;
 • валовий прибуток (збиток), який розраховується шляхом виключення із чистого доходу від реалізації продукції собівартості продукції;
 • фінансовий результат від операційної діяльності, який визначається як сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат;
 • фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від основної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків);
 • чистий прибуток (збиток);
 • валюта балансу;
 • власний капітал, залучений капітал;
 • необоротні та оборотні активи.

Дуже важливим є аналіз показників, які характеризують кадри, нематеріальні активи та інтелектуальний капітал.

Основними показниками, що характеризують трудовий потенціал підприємства, є:

 • 1) аналіз руху трудових ресурсів: коефіцієнт обороту з прийому та вибуття кадрів, коефіцієнт плинності, коефіцієнт сталості;
 • 2) аналіз поточного стану: середньорічне виробництво продукції одним робітником, баланс виробничого часу, продуктивність праці, забезпеченість фондів;
 • 3) ефективність використання трудового потенціалу: зміна середнього рівня доходу працівника, економія фонду заробітної плати.

Оцінювання основних фінансово-економічних показників діяльності підприємства необхідне для того, щоб отримати певну кількість основних інформативних параметрів, які дають об'єктивну та точну картину фінансово-господарського стану підприємства з метою виявлення тенденцій його розвитку.

Мал. 12. Основні показники діяльності підприємства в Україні

НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМ

За наведеними в таблиці даними обчисліть показники та проаналізуйте діяльність підприємства.

№ з/п

Показники

Минулий рік

Звітний (поточний) рік

Відхилення

абсолютне

відносне, %

1

Обсяг продукції, тис. грн

38 559

62 644

2

Середньооблікова кількість працівників, осіб

510

560

3

Фонд оплати праці, тис. грн

32 200

45 987

4

Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн

15 768

26 821

5

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн

32 594

40 308

6

Прибуток, тис. грн

2540

3402

7

Середньорічна заробітна плата одного працівника, тис. грн

8

Продуктивність праці, тис. грн

9

Рентабельність продукції, %

Розв'язання. По-перше, розраховуємо середньорічну заробітну плату одного працівника. Для цього фонд оплати праці поділимо на середньооблікову кількість працівників. Отримаємо за минулий рік: 32 200 тис. грн : 510 = 63,137 тис. грн; для звітного року: 45 987 тис. грн : 560 = 82,12 тис. грн.

Продуктивність праці знаходимо у вартісному виразі як частку обсягу продукції та середньооблікової кількості працівників. За минулий рік: 38 559 тис. грн : : 510 = 75,606 тис. грн; для звітного року: 62 644 тис. грн : 560 = 111,86 тис. грн.

Рентабельність продукції обчислюємо за формулою: (Прибуток : Собівартість реалізованої продукції) ·100%. За минулий рік: 2540 : 32 594 • 100 % = 7,79 %; для звітного року: 3402 : 40 308 • 100 % = 8,44 %.

Абсолютне відхилення за кожним показником розраховуємо як різницю між даними звітного періоду та даними минулого року. Відносне відхилення визначаємо шляхом ділення різниці даних звітного періоду та даних минулого року на дані минулого року та множимо на 100 % (Абсолютне відхилення : Дані минулого року • 100 %).

Результати заносимо до таблиці.

№ з/п

Показники

Минулий рік

Звітний (поточний) рік

Відхилення

абсолютне

відносне, %

1

Обсяг продукції, тис. грн

38 559

62 644

+24085

+62,46

2

Середньооблікова кількість працівників, осіб

510

560

+50

+9,8

3

Фонд оплати праці, тис. грн

32 200

45 987

+13787

+42,8

4

Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн

15 768

26 821

+11053

+70,1

5

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн

32 594

40 308

+7714

+23,67

6

Прибуток, тис. грн

2540

3402

+862

+33,94

7

Середня річна заробітна плата одного працівника, тис. грн

63,137

82,12

+18,983

+30,07

8

Продуктивність праці, тис. грн

75,606

111,86

+36,254

+47,95

9

Рентабельність продукції, %

7,79

8,44

+0,65

+8,34

Аналіз показників діяльності підприємства зробіть самостійно.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

 • 1. Які чинники підвищення прибутку ви можете запропонувати підприємцям?
 • 2. Обґрунтуйте використання показників, наведених у таблиці на с. 43, для аналізу діяльності підприємства.
 • 3. Про що свідчать наведені нижче дані? Які резерви має використати підприємство?

№ з/п

Показники

Минулий рік

Звітний (поточний) рік

Відхилення

абсолютне

відносне, %

1

Обсяг продукції, тис. грн

52 468

68 542

2

Середньооблікова кількість працівників, осіб

1120

1117

3

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн

43 211

40 308

4

Прибуток, тис. грн

25 400

34 026

5

Продуктивність праці, тис. грн

6

Рентабельність продукції, %