Економіка. Профільний рівень. 11 клас. Криховець-Хом’як

§ 21. Наслідки від безробіття для національної економіки та суспільства. Закон Оукена

До негативних наслідків безробіття можна віднести:

1) недовикористання і знецінення трудового потенціалу нації;

2) погіршення якості життя безробітних та членів їх сімей;

3) посилення тиску на рівень заробітної плати зайнятих з боку конкуруючих на ринку праці;

4) збільшення затрат суспільства та особи на відновлення чи зміну професійного статусу і рівня продуктивності праці;

5) зростання кількості людей, що схильні до дій, які суперечать прийнятим суспільним нормам і цінностям.

Кількість безробітних можна обчислити за формулами:

де: В — кількість безробітних, L — робоча сила (кількість осіб, що входять до складу робочої сили), Ζ — чисельність зайнятих.

Відношення числа безробітних до загальної кількості робочої сили називають рівнем безробіття (Rb).

Статистичним показником, що характеризує рівень зайнятості в країні, є коефіцієнт участі в робочій силі, який обчислюється як відношення робочої сили до дорослого населення країни:

де: Кu — коефіцієнт участі в робочій силі, D — чисельність дорослого населення країни.

Іноді розраховують показник рівня зайнятості (Rz) як відношення кількості зайнятих до дорослого населення країни або населення в працездатному віці, виражене у відсотках:

У системі національної статистичної звітності рівень безробіття визначають у відсотках як відношення кількості безробітних до економічно активного населення (робочої сили) або до працездатного населення працездатного віку.

Рис. 4.9. Вплив циклічного безробіття на ВВП

Безробіття спричиняє значні матеріальні втрати, адже зменшується національний продукт країни і відбувається відставання фактичного ВВП від потенційного рівня (рис. 4.9).

Для вимірювання втрат від циклічного безробіття економісти часто використовують закон американського економіста А. Оукена.

Закон А. Оукена можна записати у вигляді рівняння:

де: Ypr. — природний обсяг виробництва. Yf. — фактичний обсяг виробництва. Rf. — фактичний рівень безробіття, Rpr — природний рівень безробіття, (Ypr - Yf) — ВВП-розрив, β — коефіцієнт чутливості ВВП до динаміки циклічного безробіття, який показує, що на кожен відсоток перевищення безробіття його природної норми фактичний ВВП є меншим за природний ВВП на β%.

• Артур Мелвін Оукен (Arthur Melvin Okun) — американський економіст, Голова Ради економічних консультантів при президенті США в 1968-1969 рр.

У більшості країн коефіцієнт β коливається в межах 2,5%, що означає, що коли циклічне безробіття в економіці становить 1%, то фактичний ВВП на 2,5% є меншим за природний.

Запитання для роздумів, самоперевірки та колективного обговорення.

1. Які основні наслідки від безробіття для національної економіки?

2. У чому полягає зміст закону Оукена?

3. Як можна розрахувати показник безробіття?

Вправи для саморозвитку.

Завдання 1. Задана чисельність зайнятих — 33 млн осіб, чисельність безробітних — 5 млн осіб. Розрахуйте рівень безробіття; використовуючи закон Оукена, прослідкуйте вплив безробіття на кінцевий результат функціонування економіки країни. Через місяць із 33 млн, які працювали, було звільнено 0,5 млн осіб, у той же час 0,9 млн осіб з числа офіційно зареєстрованих безробітних припинили пошуки роботи. Визначте, яка буде чисельність зайнятих, кількість безробітних та рівень безробіття за змінених умов.

Завдання 2. В таблиці наведені дані, що характеризують обсяги фактичного і потенційного ВВП (у. о.). В році t економіка розвивалася в умовах повної зайнятості при рівні природного безробіття у 5%.

Рівні фактичного і потенційного ВВП

Роки

Потенційний ВВП

Фактичний ВВП

t

3700

3700

t + 1

3800

3705

t + 2

4125

3713

Розрахуйте за даними (і + 1) та (і + 2) років різницю між фактичним і потенційним обсягом ВВП в абсолютному та відносному виразі. Використовуючи закон Оукена, визначте рівень безробіття в цих роках.

Завдання 3. Розрахуйте у млн осіб та у % чисельність безробітних жителів планети, якщо із 7 млрд землян: 1,4 млрд — працюють у сільському господарстві, 1,7 млрд — працюють у сфері послуг, 800 млн — працюють у сфері промисловості, 400 млн — підприємці, 1,9 млрд — не досягли працездатного віку, 577 млн — старші 64-х років.

Завдання 4. Припустимо, що норма безробіття становить 8%, а ВНП — 4000 млрд грн. Яка величина потенційного ВВП, якщо природний рівень безробіття складає 5%? Яким буде потенційний ВВП через два роки, якщо щорічне економічне зростання складає 3%?