Підручник з Української літератури (рівень стандарту). 10 клас. Коваленко - Нова програма

ЛІТЕРАТУРНИЙ НАВІГАТОР

РЕАЛІЗМ

Основні ознаки:

• правдиве зображення життя;

• художнє осмислення людини як біологічної, моральної та соціальної особи, драматизму й складності її буднів;

• глибоке проникнення у внутрішній світ героїв, відтворення їхніх почуттів, прагнень, думок на тлі широких суспільних картин життя; змалювання типових образів;

• головний конфлікт — людина й соціально-історичні обставини;

• критичне відтворення суспільних процесів; зовнішніх впливів на людину і навпаки; намагання проникнути в їх суть;

• домінування повісті й роману, зокрема таких їх різновидів, як соціально-психологічні, родинно-побутові, історичні, соціальні.

Представники в українській літературі: Марко Вовчок, Панас Мирний, І. Нечуй-Левицький, І. Карпенко-Карий, І. Франко.

Представники в зарубіжній літературі: Стендаль, О. Бальзак, В. Теккерей, Г. Флобер, Л. Толстой, Ф. Достоєвський.

МОДЕРНІЗМ

Основні ознаки:

• прагнення не описати, а змоделювати реальність;

• головний конфлікт — внутрішній, тобто у свідомості людини, або ж розщепленої свідомості;

• художнє осмислення конкретного факту як проблеми;

• звернення до духовного досвіду особистості і її ставлення до суспільства;

• поглиблений психологізм — художнє дослідження найпотаємніших мотивів, вчинків і дій людини, її підсвідомості, різних її станів, часто за межею норми;

• увага до форми літературного твору.

Течії модернізму: імпресіонізм, експресіонізм, неоромантизм, неореалізм.

ІМПРЕСІОНІЗМ

Основні ознаки:

• відтворення суб’єктивних вражень, спостережень, почуттів;

• майстерне змалювання найнепомітніших змін, нюансів настроїв, акцент на кольоровій і звуковій гамі;

• домінування внутрішнього монологу, оскільки імпресіоністів цікавить не так сама історія, як її сприйняття — враження від неї;

• фрагментарність композиції і сюжету, натяки, недомовки;

• посилена увага до слова (використання звуконаслідувальних засобів, метафоричних епітетів, коротких синтаксичних конструкцій, однорідних членів речення, їх нагромадження). Представники в українській літературі: М. Коцюбинський, О. Кобилянська, В. Винниченко.

Представники в зарубіжній літературі: К. Гамсун, О. Вайльд. І. Бунін.

ЕКСПРЕСІОНІЗМ

Основні ознаки:

• відтворення особистих переживань художника слова, тобто суб’єктивізм;

• трагічне відчуття життя, настрої відчаю, песимізму;

• головна тема — дегуманізація суспільства, знеособлення в ньому людини та розпад духовності, відтак — драматизм буття;

• зображення надломлених життєвими обставинами героїв, їхніх кризових або межових станів;

• неприйняття потворності і жорстокості світу;

• використання гротеску, низького стилю, поєднаного з піднесеним пафосом, епізодичної композиції.

Представники в українській літературі: В. Стефаник, В. Винниченко. Представники в зарубіжній літературі: Б. Брехт, Ф. Кафка, В. Незвал.

НЕОРОМАНТИЗМ

Основні ознаки:

• звернення до чуттєвої сфери людини, емоційно-інтуїтивного пізнання;

• змалювання не маси, а яскравих, неповторних індивідуальностей, які борються за досягнення ідеалу часто попри безнадійну ситуацію;

• герої позначені внутрішнім аристократизмом, бажанням змінити сірість повсякдення;

• використання умовних, фантастичних образів, ситуацій, сюжетів; домінування символіки.

Представники в українській літературі: О. Кобилянська, Леся Українка, Олександр Олесь, М. Вороний.

Представники в зарубіжній літературі: Г. Гауптман, Джек Лондон, М. Метерлінк.

НЕОРЕАЛІЗМ

Основні ознаки:

• змалювання явищ як процесу, відмова від фрагментарності;

• переживання героями кризи, кризового часу;

• зображення минулого як сталого, а сучасного — як дегуманізованого;

• обмеження художнього простору, його камерність з метою поглиблено змалювати внутрішній світ людини у його тонах і напівтонах;

• увага до приватного життя людини на тлі конкретних історичних реалій, її реакції на них;

• зростання ролі невласне прямої мови у розкритті душевного світу людини;

• переважання урбаністичної теми;

• основні жанри — психологічна новела, психологічне оповідання, інтелектуальна та психологічна повість, інтелектуальний та урбаністичний роман.

Представники в українській літературі: В. Винниченко, Б. Антоненко-Давидович, Є. Плужник.

Представники в зарубіжній літературі: В. Фолкнер, А. Моравіа.

СИМВОЛІЗМ

Основні ознаки:

• протиставлення світу реального, дисгармонійного світу краси й добра;

• звернення до тем-протистоянь: життя — доля, людина — митець, життя — смерть;

• інтуїтивне осягнення світу, зокрема за допомогою символів, їх прихованих сенсів;

• увага до музики слова;

• переважання ліричних жанрів.

Представники в українській літературі: М. Вороний, Олександр Олесь, Г. Чупринка, ранній П. Тичина.

Представники в зарубіжній літературі: П. Верлен, А. Рембо, О. Блок.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст