Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Коберник - Нова програма

§ 30. ІНДІЯ: ОСНОВНІ ЧИННИКИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ МІСЦЕ КРАЇНИ В МІЖНАРОДНОМУ ПОДІЛІ ПРАЦІ, СИСТЕМА РОЗСЕЛЕННЯ

Офіційна назва - Республіка Індія

Склад території - 25 штатів, 7 союзних територій

Член міжнародних організацій - ООН, Співдружності Націй, СААРК, БРІКС, БІМСТЕК, План Коломбо

Офіційні мови - гінді, англійська та ін. (усього 22 мови)

Релігія - індуїзм

Місце країни у світі та регіоні. Індія є однією з країн-велетнів світу в географічному та демографічному сенсі. Водночас вона є достатньо типовою країною, що розвивається, з притаманними їй контрастами розвитку. З одного боку, Індія посідає 7-ме місце у світі та 3-тє в Азії (після Китаю та Японії) за ВВП, 6-те місце в світі та 4-те в Азії - за золотовалютними резервами. За військовою потужністю Індія - четверта держава світу, а в Азії - друга після Китаю. З іншого боку, країна перебуває у другій сотні за ВВП на душу населення, значна частина її населення залишається неписьменною та перебуває за межею бідності. Реформи, що почалися в Індії у 1991 р., перетворили економіку країни на одну з тих, що розвиваються найбільш швидкими темпами у світі.

У XIX - першій половині XX ст. Індія разом з Пакистаном та Бангладеш входили до складу великої колонії Британська Індія. Після її розпаду у 1947 р. було утворено дві держави за релігійною ознакою. До 1950 р. Індія була домініоном Великої Британії, а потім проголошена республікою, яка стала членом Співдружності Націй.

Сучасна Індія є важливим регіональним економічним та політичним лідером. У 1974 р. Індія здійснила підземні випробовування ядерної зброї й стала, таким чином, новим членом «ядерного клубу», а у 1980 р. приєдналася до світового «космічного клубу».

Особливості індійської економіки забезпечено дією низки чинників, які визначають місце країни в міжнародному поділі праці (мал. 109).

Мал. 109. Чинники, що визначають місце Індії у міжнародному поділі праці

Проаналізуйте особливості ЕГП Індії. Виявіть його позитивні та негативні риси. Зробіть висновок про те, як впливає ЕГП на економічний розвиток держави.

Економіко-географічне положення. Індія є великою півострівною державою в Південній Азії. Вона межує на заході з Пакистаном та Афганістаном, на півночі - з Китаєм, Непалом та Бутаном, на сході - з Бангладеш і М'янмою. Морем країна межує із Шрі-Ланкою та Мальдівами.

Напруженими залишаються відносини з Пакистаном через його територіальні претензії щодо північної частини штату Джамму і Кашмір. Несприятливими є й кордони з Афганістаном, на території якого протягом кількох десятиліть триває громадянська війна. Складними є стосунки Індії з Китаєм через неврегульованість кордону в Гімалаях та деякі політичні суперечки. Існують спірні ділянки кордону з Бангладеш. Всередині самої Індії політична ситуація є дуже нестабільною. Особливо це стосується штату Пенджаб, жителі якого вимагають незалежності та проголошення власної держави.

Найбільші морські порти розміщено в штучних бухтах (Мумбай, Ченнай) та гирлах річок (Колката).

Природно-ресурсний потенціал. Індія є переважно рівнинною країною. ЇЇ більшу частину становить плоскогір'я Декан, розташоване на давній платформі. На півночі плоскогір'я переходить у Індо-Ґанґську низовину, сформовану річковими наносами. На крайньому півночі розкинулася система молодих гір Гімалаїв.

Клімат країни субекваторіальний мусонний. Агрокліматичні умови на більшій її частині сприятливі й дають змогу займатися землеробством протягом усього року. В Індії виділяють три сезони: сухий прохолодний (листопад-лютий), сухий жаркий (березень-травень) та вологий жаркий (червень - жовтень). Понад 40 % орних земель зрошуються.

Індія багата на мінеральні ресурси. До осадового чохла платформи приурочено великі родовища паливних ресурсів, перш за все - кам'яного вугілля. 3/4 його видобутку припадає на Східний басейн, який називають «Індійським Руром». Нафту та природний газ видобувають на північному сході та шельфі Аравійського моря. Свої потреби в нафті та природному газі Індія задовольняє лише частково.

На щитах платформи ведеться розробка рудних ресурсів. Індія відома значними запасами залізних та марганцевих руд. Їх родовища концентруються в східній та центральній частинах країни.

Покладів руд кольорових металів значно менше. Індія входить до топ-5 країн світу за запасами бокситів. їх родовища є на сході країни. Там також відомі поклади хромових та цинкових руд, на півночі - мідних руд.

Завдяки високим температурам протягом року в Індії можна одержувати 2-3 врожаї на рік. Проте слід зважати на сухі та вологий сезони. Поміркуйте, які культури треба висівати перед початком сухого сезону, а які - перед початком вологого.

Зробіть висновок про ступінь забезпеченості Індії мінеральними ресурсами. Порівняйте забезпеченість корисними копалинами Індії та Китаю.

Поміркуйте, які види ресурсів визначили господарську спеціалізацію Індії. Як можна оцінити забезпеченість країни природними ресурсами?

Індія має багаті поклади деякої нерудної сировини. Зокрема країна дає 4/5 світового експорту слюди. Є також поклади графіту (на північному сході) та кухонної солі (на північному заході).

Великі запаси водних ресурсів концентруються в річках, однак їх рівень сильно коливається протягом року. Головною річкою є Ґанґ. Порожисті річки Гімалаїв та плоскогір'я Декан багаті на гідроенергоресурси.

Індія дуже багата земельними ресурсами. Структура земельного фонду вирізняється надзвичайно високим (56%) рівнем розораності. За загальними площами оброблюваних земель країна поступається лише США. Понад половину ріллі припадає на родючі ґрунти, що сформувалися на річкових наносах Індо-Ґанґської низовини. Дуже родючі тропічні чорні ґрунти (регури) поширені на плоскогір'ї Декан.

Лісові ресурси країни вкрай виснажено. Нині вони вкривають лише 20% території країни і переважно збереглися на сході.

Працересурсний потенціал. Кожний шостий житель планети - індієць. Населення країни можна порівняти з сумарною кількістю людей, які проживають в Африці та Австралії. Щорічний абсолютний природний приріст населення Індії залишається найбільшим у світі (у 2,5 раза перевищує Китай).

Демографічна політика спрямована не лише на зменшення рівня народжуваності, а й на поліпшення матеріального забезпечення родини. За останні півстоліття показник народжуваності знизився майже удвічі. Нині він становить 19,3 осіб/тис. Рівень смертності скоротився до 7,3 осіб/тис. Природний приріст - 12,0 осіб/тис. Зросла й середня тривалість життя: з 27 років (у 30-х рр. XX ст.) до 68,13 року (у 2016 р.).

Індійці почали пізніше брати шлюб у середньому на 8-10 років: чоловіки - у 28 років, жінки - у 22 роки. На одну жінку припадає 2,5 дитини (в минулому було 5-6). У країні наявні ознаки II типу відтворення населення. Населення Індії значно молодше, ніж Китаю або Японії: його середній вік 27,6 року.

Трудовим ресурсам притаманні низька вартість оплати праці та поступово зростаючий рівень кваліфікації. Це сприяє розвитку працемістких виробництв, до яких залучаються іноземні інвестиції. Близько 49% економічно активного населення зайнято в первинному секторі економіки, зокрема в сільському господарстві; 20% - у вторинному (переробній промисловості, в т. ч. й у кустарному виробництві) та 31 % - у третинному (мал. 111).

Мал. 110. Статево-вікова піраміда Індії, 2017 р.

1. Поясніть, як за статево-віковою пірамідою Індії (мал. 110) помітне згасання «демографічного вибуху» в країні. 2. Обчисліть частки дітей (до 15 років), працездатних людей (15-65 років) і літніх людей (понад 65 років). Порівняйте їх з показниками початку XXI ст.: відповідно 42, 52 та 6%. 3. Спрогнозуйте тенденції розвитку демографічної ситуації в Індії у найближчому майбутньому. Порівняйте із ситуацією в Китаї та Японії.

Пригадайте, що собою являє явище «відпливу розуму». Які негативні наслідки воно має для країни, яку залишають кваліфіковані фахівці?

Мал. 111. Значення секторів економіки Індії, 2016 р.

Високий рівень безробіття спричинив ще з 30-х рр. XIX ст. великі еміграційні потоки з Індії до різних регіонів світу. У повоєнні роки посилилася еміграція до США, Канади та Великої Британії.

За національним складом населення Індія - найбільш багатонаціональна країна світу. На її території проживає понад 150 націй та народностей. З них дві нації належать до найбільших - хіндустанці та бенгальці. У важкодоступних районах Гімалаїв живе близько 400 племен. Англійська мова використовується в ділових колах, освіті, особливо вищій.

Релігійний склад населення Індії є досить складним. Там сповідують індуїзм (80% людей), мусульманство (14%), буддизм, сикхізм, джайнізм, християнство, місцеві традиційні вірування.

Релігія й досі має вплив на життя в країні. На суспільство значно впливають масштабні релігійні зіткнення між мусульманами та індусами, між індусами та сикхами. Індуїзм закріпив поділ людей на стани - групи, які пов'язані зі спадково закріпленими професіями та правилами поведінки.

Соціальні чинники розвитку економіки. Хоча за конституцією Індії поділ людей на стани офіційно скасований, традиції є настільки стійкими, що реально стани продовжують існувати й чинити вплив на соціальний та матеріальний стан людей.

Стійке економічне зростання Індії сприяло розв'язуванню найгостріших соціальних проблем. Проте основні з-поміж них - викорінення бідності та поліпшення якості життя - залишаються пріоритетними завданнями й надалі. Зрушення в цьому напрямі є істотними. Частка індійців, які живуть за межею бідності, за останні півстоліття скоротилася більш ніж удвічі: з 55 до 24% населення, а ВВП на душу населення зріс майже втричі. Особлива роль у подальшому розвитку національної економіки Індії належить зростаючому середньому класу.

Державні монополії. В індійській економіці існує значна частка державного сектору. У промисловості третина підприємства перебувають у державній власності. На частку державних підприємств припадає більшість видобутку та переробки нафти, видобутку вугілля, виробництво електроенергії, сталі. Крім того, державний сектор контролює оборонну промисловість, атомну енергетику, залізничний транспорт, авіаційний і морський транспорт, зв'язок. Приватний сектор переважає в машинобудуванні, сільському господарстві, легкій, харчовій і медичній промисловості, будівництві, торгівлі, автомобільному транспорті.

В Індії існують державні монополії на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Це повний контроль держави над імпортом та експортом певних видів товарів. Такі монополії, контролюючи ввезення і вивезення товарів, розв'язують проблему збалансування платежів. В Індії три державні торговельні монополії контролюють імпорт текстильної сировини (бавовнику, шовку, джуту), дві - чорних і кольорових металів, дві - хімічної продукції, по одній - зерна, фруктів, нафтопродуктів.

Система розселення. Індія є густозаселеною країною (406,1 особи/км2). Через природні причини найбільше заселена Індо-Ґанґська низовина - понад 500 осіб/км2, найменше - гірські райони півночі - 2-4 осіб/км2. Рівень урбанізації - середній: 31,3%.

Які особливості урбанізації притаманні більшості країн, що розвиваються. Що таке хибна урбанізація? Які соціальні та економічні проблеми вона спричиняє?

Мал. 112. Нетрі на околиці Мумбаю

Нині в країні є понад 300 міст. Темпи урбанізації - високі. Населення концентрується здебільшого у великих містах. Якщо на початку XXI ст. в Індії було 35 міст-мільйонерів, то нині їх 54, з них 4 міста-мультимільйонери: Мумбай (12,5 млн осіб), Делі (11,0 млн осіб), Бангалор (8,4 млн осіб) та Ахмадабад (5,6 млн осіб). До категорії світових належать 6 міст: Мумбай, Нью-Делі, Бангалор, Ченнай, Колката та Хайдарабад. Найбільші з міських агломерацій - Делійська (26,5 млн осіб), Мумбайська (22,9 млн осіб), Колкатська (15,0 млн осіб). Витіснене з перенаселеної сільської місцевості незайняте населення осідає насамперед у великих міських агломераціях, утворюючи на околицях міст великі квартали нетрів (мал. 112). Понад 2/3 населення Індії живе в селах.

1. Порівняйте вплив чинника ЕГП на формування міжнародної спеціалізації Індії та Китаю. 2. Дайте оцінку ресурсозабезпеченості Індії. 3. Поясніть, як впливають сучасні зміни в демографічній ситуації Індії на її працересурсний потенціал. 4. Поясніть, чому Індія є привабливим об'єктом для іноземних інвестицій. 5. Порівняйте процеси урбанізації в Індії та Китаї. 6*. Поясніть, чому Індія є привабливим об'єктом для іноземних інвестицій.