Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Кобернік - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Шановні друзі!

Цього навчального року ви продовжите здобувати базову географічну освіту. У попередні роки ви ознайомилися з оболонками Землі, природою материків та океанів, природою, населенням і господарством України та світу, прийомами роботи з географічними картами.

Курс «Географія: регіони та країни» продовжить ваше ознайомлення зі світовим господарством, особливостями участі регіонів і окремих країн у міжнародному поділі праці, розкриє роль географії у розв'язуванні економічних, екологічних і соціальних проблем суспільства, а також покаже місце України в міжнародному просторі. Підручник стане надійним помічником у цьому. Подамо деякі корисні поради, як краще працювати з ним.

Під час ознайомлення з текстом параграфа зосереджуйте увагу на найважливіших положеннях і нових поняттях. Для кращого розуміння навчального матеріалу скористайтеся завданнями, наведеними в тексті. Деякі з них потребують вашого творчого підходу й оригінальних рішень. Намагайтеся аргументовано відстоювати власну позицію з будь-якого проблемного питання.

Підручник містить різноманітний ілюстративний матеріал - малюнки, тематичні карти, картосхеми, схеми, діаграми, таблиці. Особливу увагу звертайте на запитання і завдання, що додаються до окремих ілюстрацій.

Рубрика «Перевірте себе», що містить перелік завдань і запитань для самоконтролю, передбачає перевірку здобутих знань. Проблемні й творчі завдання позначено «зірочкою»*.

Разом з підручником для якісного вивчення матеріалу з даного курсу доцільно використовувати географічний атлас, контурні карти та практикум або робочий зошит.

ЗИЧИМО ВАМ УСПІХІВ У НАВЧАННІ!

ВСТУП

§ 1. ЩО ВИВЧАЄ КУРС «ГЕОГРАФІЯ: РЕГІОНИ ТА КРАЇНИ»

Про що ви дізнаєтеся з курсу «Географія: регіони та країни». В основу курсу покладено регіональний та країнознавчий принципи. Загальною метою курсу є формування єдиної географічної картини світу на прикладі вивчення населення та просторової організації економіки як у регіонах, так і в окремих країнах з урахуванням сучасних геополітичних, соціальних, економічних та екологічних аспектів. Перед вами постануть Європа, яка зробила величезний внесок у розвиток світової цивілізації; Азія та Америка, які вражають своїми контрастами; далека, неповторна й самобутня Океанія; Африка з її найбіднішими в світі країнами.

Ви також ознайомитеся з окремими країнами з різних регіонів світу: США та Японією - лідерами світової економіки за багатьма показниками; Великою Британією, Францією, Німеччиною та Італією, які становлять основу європейської економічної системи; переселенськими країнами Канадою та Австралією, що за порівняно короткий час досягли високих економічних показників; Китаєм, Індією та Бразилією, відомими значним економічним зростанням в останні десятиліття; екзотичними країнами Африканського регіону - Єгиптом та ПАР; з Польщею, Білоруссю, Росією та їх економічним і політичним упливом на нашу державу.

Регіони світу за класифікацією ООН. З попередніх років вивчення географії вам уже відомий поділ світу на материки (континенти), що має фізико-географічне підґрунтя, та частини світу, в основу виокремлення яких покладено історичний чинник. Окрім того, в географічній науці існує поняття «регіон світу».

Регіон світу (від лат. region - область) - група країн і територій, що мають спільне географічне положення й вирізняються спільними рисами: природними, історичними, геополітичними, економічними, соціальними, культурними, етнічними, демографічними, туристично-рекреаційними та ін.

Статистичний відділ ООН задля здійснення статистичного аналізу процесів та явищ, що відбуваються в сучасному світі, розробив систему, за якою поділив материки на великі регіони світу (макрорегіони), які, в свою чергу, поділяються на менші субрегіони. Зазначимо, що віднесення країни чи території до того чи іншого регіону не залежить від жодних політичних, економічних або інших чинників.

Так виникла геосхема ООН, за якою світ поділений на 5 великих регіонів (макрорегіонів): Європа, Азія, Океанія, Америкам Африка. Кожен з них поділений на субрегіони (мал. 1).

Межі регіонів і субрегіонів не завжди збігаються з межами частин світу та материків. Так, регіон Європа, за класифікацією ООН, поширюється на Північну Азію, яка становить азійську частину Росії. Площа регіону Азія є меншою, ніж площа частини світу з такою самою назвою. Субрегіон Північна Америка, який є частиною регіону Америка, тягнеться від Гренландії на півночі до державного кордону США та Мексики на півдні. Територія ж материка Північна Америка простягається далі на південь до Панамського каналу.

1. Користуючись картою регіонів світу за класифікацією ООН (мал. 1), назвіть субрегіони Європи, Азії, Океанії, Америки, Африки. 2. З'ясуйте, до якого субрегіону Європи відносять Україну та сусідні держави. 3. З'ясуйте, до якого регіону, субрегіону, частини світу та материка належать такі держави: Німеччина, Мексика, Індія, Єгипет, Австралія, Росія.

Мал. 1. Регіони світу за геосхемою ООН

Глобалізація як провідна тенденція розвитку сучасного світу. Внаслідок інтеграційних процесів у регіонах та країнах відбувається процес глобалізації, що перетворює сучасний світ на єдину систему. У наш час життя більшості людей пов'язане з процесами, що відбуваються поза межами країни їхнього проживання. У світовому масштабі глобалізація виражається в зростаючих взаємозв'язках і взаємозалежності населення Землі в різних сферах діяльності. Цей процес об'єднує економіку, політику, культуру, інформаційну сферу, технології та управління.

Однак саме у сфері економіки глобалізація на сучасному етапі виявляється найвиразніше і найповніше. Глобальний ринок спричинив чітку спеціалізацію країн у масштабах всієї планети. Фактично виникла «світова фабрика», пов'язана товарними потоками й глобальними інформаційними системами. Керування нею взяли на себе високорозвинуті держави. Багато їх виробництв вивезено до країн, що розвиваються, де є природні й дешеві трудові ресурси. В результаті виявилось, що жодна національна економіка не може існувати ізольовано, оскільки при цьому переривається ланцюжок економічних зв'язків.

Глобалізація має як позитивні, так і негативні наслідки. Вона полягає, з одного боку, в посиленні взаємозалежності світу, розширенні економічних, політичних, культурних зв'язків, інформаційному обміні між усіма країнами. З іншого боку, глобалізація призводить до зростання впливу на весь світ окремих країн, нав'язування ними своїх систем цінностей, економічних і правових відносин.

Пізнавальна та конструктивна роль країнознавства в сучасному світі. Комплексним вивченням регіонів і країн займається наука «країнознавство», яка є складником економічної і соціальної географії світу.

Країнознавство - синтетична наука про політичну, соціальну, економічну та культурологічну сфери існування окремих регіонів, країн і світу в цілому.

Роль країнознавства в суспільстві визначається передусім його пізнавальним і світоглядним значенням. Пізнавальна роль країнознавства полягає в накопиченні та зберіганні всебічних знань про географічну своєрідність окремих регіонів та країн, створенні їх «візитівок», а також формуванні географічної картини світу. Зростає конструктивна роль країнознавства в пошуках раціонального устрою країн: створюються схеми територіальних структур і мереж, виробляються принципи територіальної організації продуктивних сил, розробляються напрями оптимізації середовища проживання людини. Країнознавство відіграє важливу роль у сфері зовнішніх економічних і політичних зв'язків, сприяючи підвищенню рівня їх ефективності шляхом формування географічної культури влади, підприємців, дипломатів. Це вкрай важливо у зв'язку з інтеграцією регіонів і країн у єдину систему світового господарства в процесі глобалізації. Рекреаційне країнознавство сприяє розвитку внутрішнього та міжнародного туризму на основі наукового обґрунтування туристично-рекреаційного освоєння територій, створення повноцінних путівників, оптимізації туристичних маршрутів.

1. Поясніть різницю між поняттями «материк» («континент»), «частина світу», «регіон світу». 2. Назвіть і покажіть на карті великі регіони світу. Порівняйте їх територіальний склад із частинами світу та материками. 3. Поясніть, у чому полягає глобалізація як провідна тенденція розвитку сучасного світу. 4. У чому полягають позитивні та негативні наслідки глобалізації? 5. Поясніть роль країнознавства в сучасному світі. 6. Відшукайте на політичній карті світу держави, території яких розташовані водночас у двох частинах світу. З'ясуйте за малюнком 1, до яких регіонів, за геосхемою ООН, їх віднесено.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст