Підручник з Хімії (рівень стандарту). 11 клас. Григорович - Нова програма

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД № 1

Визначення pH середовища водних розчинів солей за допомогою індикаторів

Обладнання: штатив із пробірками, піпетки.

Реактиви: універсальний індикатор (розчин або папір), розчини солей: натрій етаноату, натрій карбонату, амоній хлориду, цинк хлориду, амоній етаноату, натрій хлориду.

Правила безпеки:

• для виконання дослідів використовуйте реактиви в невеликих кількостях;

• остерігайтеся потрапляння реактивів на шкіру, в очі, на одяг; у разі потрапляння їдкої речовини змийте її великою кількістю води та протріть ушкоджене місце розведеним розчином боратної кислоти.

У пробірки налийте по 1-2 мл наявних розчинів солей. До кожної пробірки додайте індикатор і визначте pH розчинів, використовуючи еталонну шкалу. Установіть, у яких випадках відбувається гідроліз солі, запишіть рівняння в молекулярній та йонно-молекулярній формах.

Ключова ідея

Сила кислоти та основи зумовлює здатність солей до гідролізу і ступінь зміщення хімічної рівноваги гідролізу в бік продуктів реакції.

Контрольні запитання

180. Дайте визначення гідролізу.

181. Які види гідролізу розрізняють? На чому ґрунтується така класифікація?

182. Схарактеризуйте різні види гідролізу. Поясніть на конкретних прикладах, як визначити кислотність розчинів різних солей.

183. Амоній ацетат утворений слабкими кислотою та основою, але його розчин нейтральний. Чи відбувається гідроліз у розчині амоній ацетату?

Завдання для засвоєння матеріалу

184. Із переліку речовин випишіть окремо формули солей, які: а) піддаються оборотному гідролізу; б) піддаються необоротному гідролізу; в) не піддаються гідролізу.

Na2SO4, K2SO3, Fe2(SO3)3, CuSO4, KBr, AlCl3, NaNO2, MnBr2, Al2S3.

185. Із переліку речовин випишіть ті, що піддаються гідролізу. Складіть для них рівняння реакцій гідролізу та визначте кислотність їхніх розчинів. Якщо для солі характерний ступінчастий гідроліз, складіть рівняння гідролізу тільки за першою стадією.

Na2SO4, K2SO3, CuSO4, KBr, AlCl3, NaNO2, MnBr2, K3PO4, BaCl2, Cr(NO3)3, RbCl, Na2SiO3, KNO3, MgCl2, CH3COONa, FeCl2, NaHCO3, K2HPO4.

186. За таблицею розчинності визначте принаймні три солі, для яких характерний необоротний гідроліз. Складіть для них рівняння реакцій гідролізу. Визначте причини, що зумовлюють необоротність гідролізу цих солей.

Завдання з розвитку критичного мислення

187. Амоній силікат піддається необоротному гідролізу, але не відповідає опису солей, наведеному в параграфі. Чим амоній силікат не відповідає наведеному опису і чому він піддається необоротному гідролізу?

188. Складіть рівняння реакцій, що відбуваються під час зливання розчинів: а) ферум(ІІІ) хлориду і натрій силікату; б) ферум(ІІІ) сульфату і натрій карбонату; в) ферум(ІІІ) хлориду і калій сульфіту.