Всесвітня історія. З поглибленим вивченням історії. 8 клас. Гісем

Плани-схеми для різних форм роботи

Як працювати з параграфом підручника

 • 1. Прочитайте параграф, щоб скласти загальне уявлення про його зміст.
 • 2. Опрацюйте історичні документи до параграфа. Розгляньте ілюстрації і прочитайте підписи до них. З’ясуйте значення слів і термінів, які ви не зрозуміли. Зверніть особливу увагу на виділені дати, терміни, назви, персоналії.
 • 3. Складіть розгорнутий план до параграфа — він полегшить підготовку до уроку.
 • 4. Спробуйте пов’язати матеріал параграфа з інформацією, яку ви отримали на уроці.
 • 5. Якщо в тексті є посилання на зміст уже вивчених параграфів, перегляньте їх.
 • 6. Поясніть висновки до параграфа, використовуючи його зміст.
 • 7. Якщо після опрацювання параграфа у вас виникають запитання або ви не згодні з наведеним тлумаченням деяких понять, оцінкою подій тощо, зверніться до додаткових джерел.
 • 8. Для того щоб зрозуміти, чи добре ви засвоїли матеріал параграфа, спробуйте викласти його зміст, не користуючись підручником. Можна переказувати параграф, спершу спираючись на складений план, а потім без нього.
 • 9. Підготуйте відповіді на запитання до параграфа та виконайте завдання.

Як скласти план

 • 1. Уважно прочитайте текст, до якого вам треба скласти план.
 • 2. Виберіть із нього матеріал, який відповідає темі плану.
 • 3. Поділіть текст на логічно завершені частини, знайдіть у кожній із них головну думку, чітко сформулюйте та запишіть її.
 • 4. Дайте назви частинам тексту.
 • 5. Перевірте, чи всі основні ідеї тексту знайшли відображення в плані.
 • 6. Запишіть план у зошит.

Як працювати з історичним документом

1. З’ясуйте походження документа.

 • 1) Хто його автор?
 • 2) За яких історичних обставин з’явився документ?
 • 3) Що являє собою документ за змістом і формою (опис історичної події сучасником, оцінка події дослідником, законодавчий акт тощо)?

2. З’ясуйте, які завдання до документа вам слід виконати і що для цього потрібно (якщо документ має поглибити ваші знання про якесь історичне явище, подію чи особу, пригадайте, що вам уже відомо про це).

3. Прочитайте текст документа, з’ясуйте значення понять і термінів, що містяться в ньому.

4. Виконайте завдання до документа. Якщо вам складно це зробити, уважно прочитайте текст ще раз, звертаючи увагу на зміст окремих речень.

5. Визначте, яким є ваше ставлення до змісту документа, і поясніть чому.

Як працювати з історичною картою

 • 1. Прочитайте назву карти.
 • 2. Ознайомтеся з легендою карти.
 • 3. Знайдіть на карті умовні позначення, які необхідні у вивченні конкретного питання.
 • 4. Порівняйте отриману інформацію з матеріалом підручника.

Як працювати з ілюстрацією (візуальним джерелом інформації)

 • 1. Прочитайте підпис до ілюстрації. Якщо він містить вказівку на автора, дізнайтеся про нього за додатковими джерелами.
 • 2. Пригадайте, що вам уже відомо про події, зображені на ілюстрації.
 • 3. Опишіть зображене на ілюстрації, використовуючи відповідну термінологію (ліворуч, праворуч, згори, знизу, на першому плані, на другорядному плані тощо).
 • 4. Які нові знання порівняно з наявними ви можете отримати за ілюстрацією?
 • 5. Які почуття викликає у вас зображене й чому?
 • 6. У разі наявності завдань до ілюстрації виконайте їх.

Як аналізувати зміст карикатури

 • 1. Що або кого зображено на карикатурі?
 • 2. Із якою історичною подією або процесом пов’язаний зміст карикатури?
 • 3. Яку інформацію про зображену історичну подію, процес або постать можна отримати за карикатурою?
 • 4. Якими художніми засобами користувався автор карикатури для впливу на глядача?
 • 5. Як ви вважаєте, чи вдалося автору карикатури досягти поставленої мети?

Як скласти історичний портрет

 • 1. Складіть перелік визначальних, на вашу думку, рис зовнішності й характеру персонажа.
 • 2. Охарактеризуйте публічну (політичну, громадську, культурну тощо) діяльність цієї особи.
 • 3. Наведіть думки про неї сучасників, нащадків і дослідників.
 • 4. Сформулюйте обґрунтовану власну оцінку діяльності історичної особи та її результатів.

Як підготувати повідомлення та презентацію до нього

 • 1. Прочитайте в підручнику матеріал, до якого ви готуєте повідомлення.
 • 2. Доберіть необхідні джерела інформації.
 • 3. Опрацюйте джерела й складіть план повідомлення, орієнтовно визначивши місце слайдів презентації в ньому.
 • 4. За планом напишіть текст повідомлення, слайди презентації та тези для виступу перед аудиторією.
 • 5. Презентація має містити до десяти слайдів, а ілюстративний матеріал обов’язково супроводжуйте підписами.
 • 6. Під час виступу з повідомленням намагайтеся говорити правильно, чітко й виразно.

Як працювати на практичному занятті

 • 1. Ознайомтеся з темою заняття.
 • 2. З’ясуйте мету заняття й засоби, за допомогою яких її планується досягти.
 • 3. Виконайте завдання для підготовки до заняття. Повторіть рекомендований матеріал.
 • 4. На занятті уважно працюйте над завданнями індивідуально або в групах, аналізуйте матеріали до заняття, підготовлені вчителем/вчителькою та однокласниками й однокласницями.
 • 5. Завершуючи роботу на занятті, з’ясуйте, якою мірою реалізовано його мету.

Як працювати в парі

 • 1. Оберіть партнера та за необхідності познайомтеся з ним.
 • 2. З’ясуйте зміст завдання, яке вам необхідно виконати. У разі його нерозуміння порадьтеся в парі або зверніться по допомогу до вчителя/вчительки.
 • 3. Опрацюйте матеріал, запропонований для виконання завдання.
 • 4. Обговоріть із партнером свої думки щодо виконання завдання. Не перебивайте одне одного. Не намагайтеся нав’язати точку зору партнеру. Якщо ви не розумієте його думку, попросіть її аргументувати або пояснити.
 • 5. За результатами обговорення один із членів пари презентує спільне рішення.

Як працювати в малій групі

 • 1. Сформуйте групу, познайомтеся та розподіліть повноваження. Виберіть того, хто інформуватиме аудиторію про результати роботи групи.
 • 2. Ознайомтеся із завданням, яке вам необхідно виконати.
 • 3. Відповідно до повноважень, розподілених між членами групи, виконайте завдання. Не забувайте про дотримання толерантності до думок інших і взаємну відповідальність за роботу групи.
 • 4. Ознайомте аудиторію з результатами виконання завдання. За наявності різних точок зору повідомте про них.
 • 5. Заповніть оціночний лист роботи в групі.

ОЦІНОЧНИЙ ЛИСТ РОБОТИ В ГРУПІ

Кожна позиція оцінюється від 0 до 2 балів.

№ з/п

Критерії оцінювання

Бали

1

Ви брали активну участь у роботі групи

2

Ви вносили вдалі пропозиції, які врахувала група

3

Ви надавали підтримку іншим членам групи, заохочуючи їх до роботи

4

Ви висунули цілком нову ідею, що сподобалася та була оцінена іншими

5

Ви вдало узагальнювали думки інших і просували роботу групи вперед

6

Ви доповідали класу про результати групової роботи

Як працювати з поняттям

1. Уважно прочитайте формулювання поняття.

2. Якщо воно містить терміни й слова, у значенні яких ви не впевнені, то з’ясуйте його за відповідними словниками (тлумачними, іншомовних слів, спеціальними тощо).

3. Проаналізуйте наведене визначення поняття за його складом.

 • 1) Установіть центральний змістовий елемент, без якого воно втратить свій сенс.
 • 2) Визначте складові, які доповнюють і конкретизують центральний елемент.

4. З’ясуйте, у якому розумінні використовується поняття (широкому, вузькому, спеціальному, із позицій певного історичного типу світогляду тощо).

5. Порівняйте формулювання, яке ви аналізуєте, з іншими визначеннями цього поняття. При цьому пам’ятайте, що необхідно порівнювати аналогічні розуміння цього поняття.

6. Сформулюйте власне визначення поняття загалом або тих його окремих частин, що здаються вам важкими для запам’ятовування. Поміркуйте над тим, чи змінить ваше визначення зміст поняття.

7. Установіть, якими є характерні риси та особливості поняття.

Як написати есе

Есе — прозаїчний твір невеликого обсягу й вільної композиції, що виражає індивідуальні враження та міркування з конкретного приводу або питання й свідомо не претендує на вичерпну відповідь.

1. Ознайомтеся з матеріалом, за яким (або використовуючи який) вам необхідно підготувати есе.

2. Продумайте, які думки та ідеї ви прагнете висловити та в якій формі.

3. Дотримуйтеся рекомендованої структури есе:

 • 1) Вступ (орієнтовно 1 абзац) має розкривати головну ідею есе, що відповідає темі.
 • 2) В основній частині (орієнтовно 2 абзаци) викладаються аргументи, докази й пояснення на підтримку головної ідеї.
 • 3) У висновках (орієнтовно 1 абзац) наводяться підсумкові думки щодо ідеї, яку було розкрито у творі.

4. Запишіть текст есе в чорновому варіанті. Проаналізуйте його зміст, композиційну побудову, логічність, послідовність, внесіть необхідні зміни.

5. Складіть остаточний варіант.

Як підготувати навчальний проект

Навчальний проект — самостійне ґрунтовне вивчення певної проблеми з наступною презентацією (захистом) результатів роботи.

 • 1. Підготовка до роботи над проєктом.
 • 2. Вибір теми.
 • 3. Визначення мети й завдань проєкту.
 • 4. Пошук інформації різними способами.
 • 5. Виконання завдань проєкту.
 • 6. Підготовка до захисту проєкту.
 • 7. Захист проєкту.
 • 8. Аналіз результатів проєктної роботи.

Як проводити дискусію

Дискусія — обговорення будь-якого суперечливого питання, проблеми, у процесі якого стикаються різні, часто протилежні точки зору.

1. Під час дискусії дотримуйтеся правил:

 • 1) Необхідно критикувати ідеї, а не опонентів.
 • 2) Мета дискусії полягає не в тому, щоб визначити переможця, а в тому, щоб дійти згоди.
 • 3) Усі учасники дискусії мають бути залучені до обговорення питань.
 • 4) Кожен має рівні право й можливість висловити свою думку.
 • 5) Виступи мають відбуватися організовано за дозволом ведучого.
 • 6) Будь-яка точка зору підлягає обговоренню та не може відкидатися без нього.
 • 7) Упродовж дискусії її учасники під впливом фактів та аргументів можуть змінювати свою позицію.
 • 8) Під час дискусії необхідно підбивати проміжні й остаточні підсумки.

2. Перш ніж виступати, чітко визначте, якою є ваша позиція. Переконайтеся, що ви розумієте сутність проблеми.

3. Уважно вислухайте опонента й лише після цього висловлюйте свою точку зору.

4. Пам’ятайте, що найкращим способом доказу або спростування є досконала логіка, беззаперечні факти та аргументи.

5. Сперечайтеся чесно й відверто, намагаючись спростувати, а не викривити висловлювання своїх опонентів.

6. Доводячи або спростовуючи думку, висловлюйтеся чітко й зрозуміло.

7. Якщо під час дискусії було доведено хибність вашої позиції, визнайте це.

8. Не використовуйте образливих висловлювань щодо опонента або його позиції.

9. Завершуючи свій виступ, підбийте підсумки та сформулюйте висновки.

Як скласти тези

Тези — коротко сформульовані основні положення статті, лекції, повідомлення, доповіді, стислий письмовий виклад основних думок джерела без пояснень, ілюстрацій та посилань. У тезах переважають загальні положення.

 • 1. Уважно прочитайте текст, за яким необхідно скласти тези.
 • 2. З’ясуйте значення слів і термінів, що вам незрозумілі.
 • 3. Розпочинайте складати тези лише тоді, коли ви з’ясували зміст тексту загалом і його головну думку.
 • 4. Визначте в тексті основні положення, що є ланками логічного ланцюжка, за допомогою якого автор послідовно розкриває свою думку.
 • 5. Сформулюйте тези в довільній формі (це сприяє кращому розумінню тексту), а потім запишіть їх.

Як розв’язати пізнавальну задачу

Задача — питання, що вимагає пошуку рішення за відомими даними з дотриманням певних умов.

 • 1. Уважно ознайомтеся зі змістом пізнавальної задачі.
 • 2. З’ясуйте, що саме і з дотриманням яких умов ви маєте виконати.
 • 3. Пригадайте зміст відповідного матеріалу в підручнику.
 • 4. Зверніть особливу увагу на наведені в умовах задачі поняття, терміни або імена особистостей. З’ясуйте, що ви знаєте про них.
 • 5. Пам’ятайте, що пізнавальна задача може мати декілька варіантів розв’язання. Однак кожен варіант повинен мати логічне й фактичне обґрунтування.
 • 6. Поміркуйте над тим, якими є можливі варіанти розв’язання задачі. Визначте декілька тих, які, на вашу думку, заслуговують на подальший розгляд.
 • 7. Проаналізуйте обрані вами вірогідні варіанти розв’язання задачі та визначте той, який ви вважаєте найбільш обґрунтованим.
 • 8. Наведіть ваш варіант розв’язання задачі та аргументуйте його.
 • 9. У разі виникнення труднощів поверніться до умов поставленої задачі та ознайомтеся з ними ще раз; можливо, ви не зрозуміли того, що вимагається.

Як аналізувати політичні події (явища)

 • 1. Які події спричинили виникнення політичної події (явища)?
 • 2. Хто зацікавлений у цій політичній події (явищі), тобто кому це вигідно?
 • 3. Якої мети намагалися досягти її (його) учасники?
 • 4. Які засоби використовувалися ними для досягнення поставленої мети?
 • 5. Яким був результат цієї події (явища)?
 • 6. Якою мірою результат відповідає меті, яку ставили перед собою учасники?
 • 7. Якими були позитивні й негативні наслідки цієї політичної події (явища)?
 • 8. Як можна оцінити загалом цю політичну подію (явище)?
 • 9. Які історичні уроки можна отримати на підставі аналізу цієї події (явища)?

Як порівнювати оцінки історичних подій (явищ)

 • 1. Визначте сутність кожної оцінки історичної події або явища.
 • 2. З’ясуйте, на що спирався автор, даючи свою оцінку, і визначте об’єктивність його висновків.
 • 3. Проаналізуйте наведені аргументи.
 • 4. Зробіть свій вибір на користь однієї з оцінок і поясніть його.

Як написати реферат

Реферат — доповідь на певну тему, в основі якої лежить огляд відповідних джерел.

Реферат містить:

 • аналіз теоретичного змісту питання;
 • самостійний аналіз фактів, подій, процесів, явищ, що відповідають теоретичній частині реферату;
 • узагальнення й висновки відповідно до змісту реферату.

1. За темою реферату визначте мету його написання.

2. Продумайте, які питання і в якій послідовності вам необхідно висвітлити під час роботи над рефератом. Це допоможе вам скласти його план.

3. Визначте обсяг необхідної літератури за темою реферату та опрацюйте її.

 • 1) Читаючи відібрану літературу, звертайте увагу на посилання авторів до джерел, оскільки вони можуть бути корисними вам у подальшій роботі над темою.
 • 2) Занотовуйте необхідне на окремих картках, зручних для подальшого опрацювання й систематизації матеріалу.
 • 3) Виписки, які ви робите, опрацьовуючи необхідну літературу, класифікуйте відповідно до плану реферату.

4. Реферат пишіть за таким планом:

 • 1) У вступі поясніть важливість та актуальність обраної теми. Акцентуйте увагу на тому, що і як будете висвітлювати.
 • 2) В основній частині розкрийте зміст реферату.
 • 3) У закінченні сформулюйте основні підсумки та висновки, яких ви дійшли.
 • 4) Наприкінці реферату подайте список літератури, яку ви використовували.

5. Оформлення реферату має відповідати загальноприйнятим нормам посилань на джерела й вимогам бібліографії.

Як скласти ментальну карту

Ментальні карти — спосіб подання інформації у візуальній формі, тобто у формі, що передбачає зорове сприйняття. Такий спосіб дозволяє краще засвоїти й систематизувати матеріал.

 • 1. Будь-яка карта починається з основної думки, теми, яка розташовується в центрі аркуша.
 • 2. Від центру теми на всі боки накресліть лінії, які пов’язують головну тему з підтемами. Це буде перший рівень.
 • 3. Від підтем намалюйте додаткові лінії, що ведуть до більш дрібних складових теми (другий рівень), і т. д.
 • 4. Над лініями записуйте ключові слова, робіть малюнки.
 • 5. Не переходьте до третього рівня складових елементів теми, поки не закінчений другий. Не створюйте карту більш ніж на три рівні.
 • 6. Використовуйте окремі слова замість довгих речень.