Географія. 7 клас. Гілецький

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 2. Екологічні проблеми материків та океанів

§ 56. Екологічні проблеми материків та океанів

Пригадай або здогадайся

 • 1. У чому полягає роль географічної науки для розв’язання проблем охорони природи?
 • 2. Наведи приклади антропогенних природних комплексів. Яка основна відмінність природного комплексу від антропогенного?
 • 3. Які міжнародні природоохоронні організації ти знаєш?

Забруднення навколишнього середовища

Забруднення і його види. Забруднення довкілля — це зміна навколишнього середовища, яка призводить до негативних наслідків. Розрізняють природне та антропогенне забруднення.

Природне забруднення виникає в результаті природних причин — виверження вулканів, землетрусів, катастрофічних повеней, пожеж. Антропогенне забруднення — результат людської діяльності (мал. 4.19).

У наш час джерел антропогенного забруднення більше, ніж природних.

Поширення забруднення. Оскільки вся природа на Землі взаємопов’язана, то забруднення в одному місці може призвести до змін у природі навіть на найвіддаленіших територіях. Так, якщо стається аварія з танкером, що перевозить нафту, то течіями вилита нафта переноситься на узбережжя чи інші частини океану.

Викиди шкідливих газів у повітря в промислових районах міст постійними вітрами часто переносяться на далекі відстані, забруднюючи порівняно чисті території і т. ін. Тому екологічні проблеми вважають глобальними, тобто такими, що взаємопов’язані між собою в межах усього світу і які можна розв’язувати тільки спільно усіма державами.

Мал. 4.19. Забруднення побутовим сміттям є проблемою для багатьох міст, біля яких існують великі звалища

Основні антропогенні джерела забруднень

Промислові підприємства. До найбільших антропогенних забруднювачів належать передусім потужні промислові комплекси, які зазвичай є споживачами сировини, енергії, води, повітря, земельних просторів. Серед цих об’єктів найнебезпечнішими для довкілля є металургійні, хімічні, нафтопереробні, цементні заводи, кар’єри та збагачувальні фабрики (мал. 4.20). Погіршують стан довкілля теплові електростанції. Поглинаючи величезну кількість нафтопродуктів, газу й вугілля, вони викидають в атмосферу мільйони кубометрів шкідливих газів, аерозолей і сажі, захаращують сотні гектарів землі шлаками й золою.

Мал. 4.20. Заводи — основні забруднювачі довкілля

Меншу небезпеку становлять гідроелектростанції. Однак їхні водосховища за останні десятиліття перетворилися на нагромаджувачів відходів із прилеглих регіонів. Велику небезпеку становлять атомні станції не тільки тим, що на них можуть статися аварії, а й тому, що існує проблема поховання небезпечних для здоров’я людей і тварин радіоактивних відходів.

Транспорт і довкілля. Транспортна мережа світу доволі густа, кількість і активність автотранспорту в містах великі, він завдає дуже відчутної шкоди довкіллю. Основні причини цього — застарілі конструкції двигунів, використовуване паливо (бензин, а не газ чи інші, менш токсичні речовини) та погана організація руху, особливо в містах, на перехрестях (мал. 4.21). Залізничний транспорт екологічно чистіший, особливо електричний.

Сільськогосподарські та комунальні стоки. Суттєвий вплив на забруднення природних вод і ґрунтів має сільське господарство. Відбувається це зокрема у процесі змивання з полів мінеральних добрив (мал. 4.22), отрутохімікатів, що їх використовують для боротьби зі шкідниками та бур’янами.

Мал. 4.21. Автомобілі — одні з основних забруднювачів атмосфери великих міст

Мал. 4.22. Поля обприскують засобами захисту від проростання бур’янів

Дедалі нагальнішою екологічною проблемою міст, особливо великих і курортних, стає очищення різних комунальних відходів — побутових і промислових — та їхня переробка. Щорічно у водойми скидається близько 4 млрд кубічних метрів забруднених стічних вод (мал. 4.23).

До небезпечних забруднювачів довкілля належать об’єкти, які створюють потужні фізичні поля, — електромагнітні, радіаційні, шумові, теплові, вібраційні. Це великі радіостанції, трансформаторні підстанції, лінії електропередачі, ретрансляційні вишки, спеціальні фізичні лабораторії й установки, кібернетичні центри та ін.

Мал. 4.23. Неочищені комунальні стоки

Міжнародне співробітництво в розв’язуванні екологічних проблем

Міжнародні організації з охорони природи. Багато з екологічних проблем є великомасштабними, охоплюють території багатьох країн, а тому їх неможливо розв’язати зусиллями однієї окремо взятої держави. Потрібна єдина спільна робота усіх країн, щоби оберігати географічну оболонку від забруднення, допомагати їй відновити свій нормальний рівноважний стан. Для координації діяльності держав у цій справі важливу роль відіграють міжнародні організації. Особливу вагу серед них мають ті, що діють при ООН (Організації Об’єднаних Націй): ЮНЕСКО, ВООЗ, ФАО, ВМО: ЮНЕСКО — це ООН з питань освіти, науки і культури, що займається також проблемами екологічної освіти та виховання (мал. 4.24).

ВООЗ — Всесвітня організація охорони здоров’я; приділяє увагу інформуванню населення про стан довкілля, надає медичну допомогу країнам, що зазнали лиха.

ФАО — Продовольча і сільськогосподарська організація ООН, яка займається проблемами розвитку сільських регіонів і сільськогосподарського виробництва.

ВМО — Всесвітня метеорологічна організація, яка веде глобальний екологічний контроль за атмосферою.

У 1971 році в Канаді було засновано найвідомішу на сьогодні у світі громадську організацію «Грінпіс» (у перекладі — «Зелений світ»), що проводить різноманітні акції, привертаючи увагу людей до питань необхідності збереження природи.

Мал. 4.24. Штаб-квартира організації ЮНЕСКО у Парижі

Міжнародний контроль за станом довкілля. Отже, в світі вже існує розгалужена система контролю за станом природи, екологічною освітою та вихованням населення, передусім молоді. Контроль за виконанням укладених міжнародних договорів здійснює ООН. До порушників міжнародного законодавства застосовуються різні санкції — штрафи, економічні обмеження торгівлі тощо.

Мал. 4.25. Представники «Грінпісу» перешкоджають китобійному судну витягнути на борт впольованого кита

Опрацювавши параграф, спробуй відповісти

 • 1. Що таке забруднення довкілля?
 • 2. Які види забруднення ти знаєш?
 • 3. Назви основних антропогенних забруднювачів.
 • 4. Чому для розв’язування екологічних проблем потрібне міжнародне співробітництво?
 • 5. Назви міжнародні організації, діяльність яких спрямована на охорону природи.

Застосуй знання, дізнайся більше

 • 1. З якими міжнародними природоохоронними організаціями співпрацює Україна?
 • 2. Чим зумовлена гострота екологічної проблеми на сучасному етапі?
 • 3. Запропонуй свій спосіб переробки побутових відходів.
 • 4. Назви конкретні приклади успіхів людства у розв’язуванні екологічних проблем.

Назви зображені об’єкти чи явища

Дослідження

Причини і наслідки забруднення Землі

Знайди за допомогою засобів інформації приклади, як забруднюються кожна із оболонок — літосфера, атмосфера, гідросфера та біосфера. Розбий екологічні проблеми на групи: ті, що стосуються материків; ті, що стосуються океанів; а також ті, що є спільними проблемами.

Дізнайся про місця найбільших світових екологічних аварій та катастроф, що призвели до забруднення довкілля чи зникнення природних комплексів. Зверни увагу, які з природних зон зазнали найбільшого впливу людини. Визнач, чим різняться причини та стан забрудненості в густозаселених і малозаселених територіях, містах та селах.

Запропонуй, як розв’язати проблеми чистоти навколишнього середовища у твоїй місцевості.

Коротко про зміст розділу

Відколи існує людина, відтоді для своєї життєдіяльності вона користується складовими та силами природи — природними ресурсами. Вони класифікуються за певними ознаками. За приналежністю до географічних оболонок їх поділяють на ресурси літосфери, атмосфери, гідросфери та біосфери. Більш детально в межах кожної з оболонок виділяють мінеральні та земельні, кліматичні, водні, рослинні, тваринні, рекреаційні ресурси.

Природокористування буває раціональним та нераціональним. На жаль, поки що людина використовує більшою мірою природу нераціональним способом, що призводить до погіршення стану довкілля. Для людства необхідно в подальшому переходити до більш раціонального використання ресурсів, оскільки це дасть змогу існувати людській цивілізації в чистому середовищі та зберегти його таким для майбутніх поколінь.

Надмірне та необдумане використання природних ресурсів призводить до порушення рівноваги в природі. Використовуючи надра, людина змінює водний режим території. Внаслідок втручання у гідросферу змінюються процеси в атмосфері та біосфері. Порушені людиною взаємозв’язки в природі відновлюються нешвидко. Це призводить до зміни клімату, природних комплексів. За останнє століття на Землі більшість природних комплексів стали антропогенними. Антропогенні ландшафти поділяються за ступенем зміни природи людиною, за можливістю їх відновлення у первісному вигляді. На жаль, значну частину природних комплексів відновити до первинного вигляду вже не вдасться ніколи. Порівняно невелика частина природи людиною використовується без завдання шкоди навколишньому середовищу. Це заповідники та більшість культурних ландшафтів.

Зі зростанням прогресу суспільства дедалі більшає джерел забруднення материків та океанів. Найбільше шкоди природі завдають механічне, хімічне, радіаційне та біологічні види забруднень. Природа не встигає відновлюватися, тому ці проблеми стали глобальними, тобто вони поширилися по всій Землі. Для контролю за чистотою природи і подолання наслідків безвідповідального природокористування створено ряд міжнародних організацій, в яких наша держава також бере участь. Забруднення середовища загрожує існуванню людства. Тому розв’язування екологічних проблем є першочерговим спільним завданням усіх країн світу.

Опрацювавши усю тему, спробуй відповісти

 • 1. Що таке природні ресурси?
 • 2. Як класифікують природні ресурси?
 • 3. Які переваги раціонального та негативні наслідки нераціонального природокористування?
 • 4. Чому складно відновити порушену рівновагу в природі навіть на малій території?
 • 5. Що таке антропогенні комплекси та як їх класифікують?
 • 6. Назви основні джерела забруднення навколишнього середовища. Які з них є на території твоєї місцевості?
 • 7. Назви міжнародні організації, що займаються природоохоронною діяльністю.

Виконай практичні завдання

 • 1. Склади схему природних ресурсів твоєї місцевості.
 • 2. Намалюй плакат про необхідність захисту навколишнього середовища твого населеного пункту.
 • 3. Нанеси на контурну карту місця на материках, де людина найменше та найбільше змінила природу.
 • 4. Використовуючи засоби масової інформації, підготуй повідомлення про роботу міжнародних природоохоронних організацій щодо охорони довкілля.


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.