Географія. Повторне видання. 8 клас. Гільберг

Тема 8. Природокористування

Ви дізнаєтеся про:

 • складові природно-ресурсного потенціалу України, особливості природокористування;
 • сутність понять «екологічна ситуація», «моніторинг навколишнього середовища»;
 • види забруднень довкілля, вплив екологічної ситуації на здоров’я населення.

Ви навчитеся:

 • наводити приклади об’єктів природно-заповідного фонду України і показувати їх на карті;
 • характеризувати сучасну екологічну ситуацію в Україні;
 • оцінювати переваги створення національної екологічної мережі, наслідки використання й охорони природних умов і природних ресурсів України.

§ 39. Використання природно-ресурсного потенціалу України. Основні види забруднень довкілля в Україні. Вплив екологічної ситуації на життєдіяльність населення

Пригадайте: 1. Що таке природні умови та природні ресурси? 2. Назвіть основні види корисних копалин та їх родовища на території України.

Природа — джерело існування людини. Свої потреби (продукти харчування, одяг, житло) вона задовольняє за рахунок різноманітних природних багатств.

Природно-ресурсний потенціал — сукупність наявних і потенційних природних умов і ресурсів, які впливають на економічну діяльність і використовуються чи можуть бути використані в господарській діяльності людини.

Природно-ресурсний потенціал є багатокомпонентним (мал. 134, с. 194).

За ознакою вичерпності (тобто запаси на Землі та здатність до відновлення в природних умовах) розрізняють вичерпні й невичерпні природні ресурси.

Вичерпні природні ресурси — природні ресурси, які в процесі використання зменшуються або зникають. Їх поділяють на:

 • відновлювані — природні ресурси, які в процесі використання здатні відновлюватися (ліси, рослини, тварини, певною мірою ґрунти як складова земельних ресурсів);
 • невідновлювані — природні ресурси, використання яких призводить до їх виснаження (мінеральні ресурси). Поповнення цих запасів неможливе, бо відсутні умови, за яких вони виникли багато мільйонів років тому, або ж воно відбувається дуже повільно.

Невичерпні природні ресурси не зникають у процесі їх використання (енергія сонця, вітру, води, водні ресурси, атмосферне повітря).

Мал. 134. Класифікація природних ресурсів

За походженням і природними властивостями виокремлюють такі природні ресурси: мінеральні (корисні копалини), земельні, водні, біологічні (зокрема, лісові), агрокліматичні (сонячне тепло, світло, опади), ресурси енергії природних процесів (енергія сонця, вітру, землі).

Крім того, є ресурси промислового, сільськогосподарського призначення, а також рекреаційні.

Кількість, якість і поєднання ресурсів визначають природно-ресурсний потенціал території, який є важливим чинником розселення та господарської діяльності людей.

Дискусійний клуб

Якими, на вашу думку мінеральними ресурсами Україна забезпечує власні потреби промисловості?

Використання природно-ресурсного потенціалу України. Запаси мінеральних ресурсів України оцінюють у 8 балів за 10-бальною шкалою. У надрах країни розвідано понад 90 видів корисних копалин і розробляється 8 тис. родовищ. Україна, яка займає тільки 0,4 % суші і де проживає 0,8 % населення планети, володіє 5 % мінерально-сировинного потенціалу світу.

 • Пригадайте, що таке земельні ресурси.

Земельні ресурси — одне з найбільших багатств України. У структурі земельного фонду 68,8 % припадає на сільськогосподарські угіддя. Площа орних земель становить 32,5 млн га, на кожного жителя їх припадає 0,67 га. Це один із найвищих показників у світі.

Природна родючість ґрунтів в Україні дуже висока, однак потенціал земельних ресурсів обмежує надмірна зволоженість ґрунтів Полісся, посушливість клімату й засоленість ґрунтів у степовій зоні.

Потенціал водних ресурсів України формується за рахунок поверхневих, підземних і морських вод. Основне джерело забезпечення потреб — поверхневі води (80 %); на підземні води припадає 15-17 %, морську воду — 3-5 %. За запасами доступних для використання водних ресурсів, Україна є однією з найменш забезпечених країн Європи, значна частина водоресурсного потенціалу формується за її межами.

За площею лісів і запасами деревини Україна належить до держав з дефіцитом лісових ресурсів.

 • Пригадайте, яку частину території України займають ліси.

Ліси розташовані переважно на півночі (Полісся) та заході (Карпати) країни. Оптимальним вважають показник лісистості 20 %. На жаль, нинішні темпи вирубування лісів значно перевищують темпи заліснення території України, що призводить до порушення екологічної рівноваги.

 • Пригадайте, як змінюється лісистість на території України. Де вона найвища?

Рекреаційні ресурси забезпечують відновлення та розвиток життєвих сил людини. До рекреаційних ресурсів належать об’єкти і явища природного походження, які можуть бути використані для лікування, оздоровлення, відпочинку й туризму. До них, зокрема, належать бальнеологічні (мінеральні води, грязі), кліматичні, ландшафтні, пляжні ресурси.

Рекреаційний потенціал України досить високий. Ці ресурси розміщені (хоча й нерівномірно) майже по всій території України.

Дискусійний клуб

Які регіони України мають потужну базу для розвитку туристично-рекреаційної діяльності? Чи є перспективи розвитку туристично-рекреаційної діяльності у вашій області?

Основні види забруднень довкілля в Україні. Унаслідок господарської діяльності людини в природному середовищі нагромаджуються тверді відходи (сміття) та хімічні сполуки, що призводить до забруднення довкілля.

Звісно, на стан навколишнього середовища впливають природні явища та процеси, наприклад виверження вулканів, селі, пожежі, посухи. Результатом людської діяльності є антропогенне забруднення, яке поділяють на фізичне, хімічне та біологічне (мал. 135, с. 196).

Антропогенне й техногенне навантаження на навколишнє природне середовище в Україні у кілька разів перевищує відповідні показники в розвинутих країнах світу.

Техногенний вплив на довкілля України значний і різноманітний за видами, інтенсивністю та охопленою територією. В Україні виокремлюють території зі сприятливою, помірно сприятливою, задовільною, погіршеною, напруженою та катастрофічною екологічною ситуаціями. Ці назви відображають наростання гостроти екологічних проблем на різних територіях.

Мал. 135. Основні види забруднень довкілля

Сприятлива, помірно сприятлива й задовільна ситуації склались у давно освоєних регіонах, де переважає сільськогосподарська діяльність (лісостепова зона, крайні схід і захід Полісся, Карпати). Території зі сприятливішими умовами життя займають менші площі.

Вплив екологічної ситуації на життєдіяльність населення. Екологічний стан в Україні оцінюють як кризовий і такий, що продовжує погіршуватися в процесі нераціональної господарської діяльності (мал. 136).

Як ви вже знаєте, рівень забруднення атмосфери залежить від обсягу неконтрольованих промислових викидів у повітря, що спричинено концентрацією промислових підприємств у містах.

Мал. 136. Картосхема забруднення атмосферного повітря

З’ясуйте, які області України є найбільш забрудненими. Оцініть рівень забруднення атмосфери у вашій області.

Атмосферні забруднення не тільки завдають шкоди здоров’ю людини, вони також псують будівлі, дорожнє покриття, обладнання. Збільшення вмісту сірки й інших сполук в атмосферних опадах (так звані кислотні дощі) негативно позначається на сільському, лісовому й рибному господарстві.

Забруднення водних ресурсів загрожує здоров’ю та життю людей. Щороку обсяг придатних до використання водних ресурсів зменшується. За даними ЮНЕСКО, за рівнем якості води Україна посідає 95-те місце з-поміж 122 країн світу, у яких проводилося дослідження. Більшість водних об’єктів за ступенем забруднення зараховано до забруднених і дуже забруднених. Нині забруднені майже всі поверхневі водні джерела, хоча водопостачання населення на 80 % забезпечується за рахунок поверхневих вод. Високий рівень забруднень зафіксовано в річках басейнів Західного Бугу, Дніпра, Сіверського Дінця та річок Приазов’я.

Унаслідок нераціонального застосування хімічних добрив і пестицидів у ґрунтах накопичуються їхні залишки. Нині забрудненими вважають до 20 % земельних ресурсів України.

Суттєво погіршила екологічну ситуацію в Україні аварія на Чорнобильській АЕС, унаслідок якої в атмосферу потрапила значна кількість радіонуклідів. Радіоактивний йод, цезій, стронцій і плутоній зумовили радіологічну ситуацію в постраждалих районах. Радіоактивного опромінення різної інтенсивності зазнали сотні тисяч людей.

Отже, зростання показників захворюваності й смертності населення України значною мірою зумовлено дією токсичних речовин, якими забруднені повітря, вода, ґрунти і, відповідно, продукти харчування.

Висновки

 • Україна має багатий природно-ресурсний потенціал.
 • Основні види антропогенного забруднення довкілля — фізичне, хімічне, біологічне.
 • Екологічний стан в Україні міжнародні експерти оцінюють як кризовий.
 • Забруднення повітря, поверхневих вод, ґрунтів негативно впливає на життя та здоров’я людей.

Основні терміни й поняття

Природно-ресурсний потенціал — сукупність наявних і потенційних природних умов і ресурсів, які впливають на економічну діяльність і використовуються чи можуть бути використані в господарській діяльності людини.

Рекреаційні ресурси — ресурси, які забезпечують відновлення й розвиток життєвих сил людини.

Запитання та завдання

 • 1. Охарактеризуйте складові природно-ресурсного потенціалу України.
 • 2. Що таке екологічна ситуація?
 • 3. Чому екологічну ситуацію в Україні визначають як кризову? Якими чинниками вона зумовлена?
 • 4. Визначте за допомогою карти атласу екологічну ситуацію, яка склалася у вашій місцевості.
 • 5. Проаналізуйте карту «Геоекологічна ситуація в Україні». На контурній карті «Адміністративно-територіальний устрій України» позначте райони екологічної катастрофи, дуже забруднені й умовно чисті. Позначте міста з високим рівнем забруднення атмосферного повітря.

Дослідження (на вибір)

 • 1. Дослідіть, як компоненти природи впливають на здоров’я людини.
 • 2. Як змінилася природа вашої місцевості під впливом діяльності людини?

Це цікаво

Перші законодавчі акти про охорону природних багатств на території України були видані за часів Русі-України. У «Руській правді» — збірнику норм права київського князя Ярослава Мудрого передбачено відповідальність за незаконний відстріл бобрів, деяких рідкісних видів птахів. Уже в той час на території Русі-України, зокрема у Володимиро-Волинському князівстві, створювалися свого роду заповідні угіддя, насамперед у лісових масивах, де регламентувалися полювання та деякі інші види природокористування.

Готуємося до наступного уроку

Позначте об’єкти й території природно-заповідного фонду вашої місцевості. Дізнайтеся про особливості їхніх ландшафтів і природних компонентів.