Географія. Повторне видання. 8 клас. Гільберг

Географія. Повторне видання. 8 клас. Гільберг

Цього року ви ознайомитеся з географією нашої Батьківщини — України.

Курс географії «Україна у світі: природа, населення», так само як історія України, українська мова й література, належить до українознавчих предметів. Щоб стати справжнім патріотом і дбайливим господарем на своїй землі, необхідно мати глибокі й міцні знання про державу Україна.

Навчальний матеріал розділів підручника дає уявлення про природні умови й ресурси України та її населення. Запитання перед текстом параграфів допоможуть вам пригадати вивчене раніше, щоб полегшити засвоєння нової теми. Ілюстративний матеріал (малюнки, фото, таблиці, схеми, діаграми, карти тощо) вдало доповнює основний текст.

Вступ

§ 1. Об’єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної географії України. Джерела географічної інформації

§ 2. Географічні відомості про територію України в минулому. Сучасні географічні дослідження

Розділ I. Географічна карта і робота з нею

Тема 1. Географічна карта

§ 3. Зображення України в картографічних творах. Елементи карти, картографічні проекції та види спотворень на географічних картах

§ 4. Способи зображення географічних об’єктів і явищ на картах. Класифікація карт

§ 5. Навчальні карти, атласи. Національний атлас України. Електронні карти. Геоінформаційні та сучасні навігаційні системи. Картографічні інтернет-джерела

Тема 2. Топографічні карти

§ 6. Топокарта. Читання та практичне використання топографічних карт

§ 7. Плани міст, схеми руху транспорту

Перевірте свої досягнення. Географічна карта і робота з нею

Розділ II. Географічний простір України

Тема 1. Україна на політичній карті Європи та світу

§ 8. Політична карта світу, її елементи та процес формування. Державний лад: форми правління та адміністративно-територіальний устрій країн

§ 9. Географічне положення України, його види

Тема 2. Адміністративно-територіальний устрій України

§ 10. Територіальні зміни меж України з XX ст. Особливості сучасного адміністративно-територіального устрою, його проблеми та шляхи вдосконалення на різних територіальних рівнях

Тема 3. Україна на карті годинних поясів

§ 11. Міжнародна система відліку часу. Годинні пояси. Час в Україні. Особливості регулювання системи відліку часу в країнах світу

Перевірте свої досягнення. Географічний простір України

Розділ III. Природні умови і ресурси України

Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси

§ 12. Форми земної поверхні. Простягання низовин, височин, гір, річкових долин

§ 13. Геологічна історія Землі. Геологічне літочислення. Геологічні ери

§ 14. Основні тектонічні структури

§ 15. Формування рельєфу

§ 16. Корисні копалини України, їхня класифікація за використанням, закономірності поширення. Паливні корисні копалини

§ 17. Рудні й нерудні корисні копалини: басейни, райони залягання та видобування. Мінеральні води та грязі. Проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів

Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси

§ 18. Кліматотвірні чинники

§ 19. Повітряні маси, що впливають на територію України

§ 20. Кліматичні показники

§ 21. Сезонні погодні умови та явища. Несприятливі погодно-кліматичні явища

§ 22. Вплив природно-кліматичних умов на здоров’я та господарську діяльність людини. Охорона атмосферного повітря

Перевірте свої досягнення. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси. Клімат і кліматичні ресурси

Тема 3. Води суходолу та водні ресурси

§ 23. Склад вод суходолу

§ 24. Основні річкові басейни та системи

§ 25. Озера, водосховища, канали

§ 26. Болота, підземні води України

§ 27. Водні ресурси України, шляхи їхнього раціонального використання та охорони

Перевірте свої досягнення. Води суходолу та водні ресурси

Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси

§ 28. Умови ґрунтоутворення, структура ґрунту. Основні типи ґрунтів

§ 29. Ґрунтові ресурси України

Тема 5. Рослинність

§ 30. Рослинність України

Тема 6. Тваринний світ України

§ 31. Різноманітність тваринного світу

Перевірте свої досягнення. Ґрунти та ґрунтові ресурси. Рослинність. Тваринний світ України

Тема 7. Ландшафти України

§ 32. Ландшафт як просторово-цілісна система. Карта «Ландшафти України». Антропогенні ландшафти

§ 33. Рівнинні ландшафти, їхня різноманітність. Природні зони України: мішані ліси, широколисті ліси

§ 34. Природні зони України: лісостепова, степова. Використання та охорона рівнинних ландшафтів

§ 35. Гірські ландшафти Українських Карпат, особливості їхньої зміни з висотою, використання та охорона

§ 36. Гірські ландшафти Кримських гір, особливості їхньої зміни з висотою, використання та охорона

§ 37. Природні умови і ресурси Чорного моря

§ 38. Природні умови і ресурси Азовського моря

Тема 8. Природокористування

§ 39. Використання природно-ресурсного потенціалу України. Основні види забруднень довкілля в Україні. Вплив екологічної ситуації на життєдіяльність населення

§ 40. Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна мережа. Природно-заповідні об’єкти вашої місцевості

§ 41. Моніторинг навколишнього середовища. Основні заходи щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля. Природокористування в умовах сталого розвитку

Перевірте свої досягнення. Ландшафти України. Природокористування

Розділ IV. Населення України та світу

Тема 1. Демографічні процеси й статево-віковий склад населення світу та України

§ 42. Кількість населення у світі та в Україні

§ 43. Механічний рух населення. Українська діаспора

§ 44. Статево-віковий склад населення світу та України. Тривалість життя населення

Тема 2. Розселення

§ 45. Густота населення. Територіальні відмінності густоти населення у світі й Україні

§ 46. Міське й сільське населення

§ 47. Урбанізація, причини, що її зумовлюють

Тема 3. Етнічний склад населення

§ 48. Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї

§ 49. Національний склад населення України: особливості й регіональні відмінності

Тема 4. Релігійний склад населення

§ 50. Релігійний склад населення України та світу

Тема 5. Зайнятість населення у світі та в Україні

§ 51. Трудові ресурси

§ 52. Економічно активне населення. Зайнятість населення

Перевірте свої досягнення. Населення України та світу

Додатки