Географія. Повторне видання. 8 клас. Бойко

§ 50. Статево-віковий склад населення. Демографічна ситуація

 1. Пригадайте, які чинники впливають на кількість населення країн.
 2. Наведіть приклади країн, які перебувають на етапі демографічного вибуху.

До демографічних характеристик певної території крім показників природного руху належать статевий і віковий склад населення.

СТАТЕВИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ. Статевий склад - це співвідношення (у відсотках) кількості чоловіків і жінок, які проживають на певній території. Він залежить від особливостей народжуваності й смертності чоловічого і жіночого населення. Для всього людства характерними є такі демографічні закономірності: дівчаток загалом народжується менше, ніж хлопчиків (на кожних 100 дівчаток - приблизно 105 хлопчиків). Однак смертність серед осіб чоловічої статі вища, ніж серед жіночої. Це зумовлено як біологічними причинами, що мають місце у дитячому віці, так і соціально-економічними, що додаються в дорослому віці: у більшості країн чоловіки помирають частіше внаслідок важких умов праці, поширення шкідливих звичок тощо. Натомість у тих країнах, де традиційними є ранні шлюби жінок і багатодітні сім’ї, спостерігається висока смертність жіночого населення. До таких належать слабко розвинуті країни з низьким рівнем розвитку медичної сфери, а також деякі мусульманські країни.

Загальносвітова закономірність: на кожних 100 дівчаток народжується приблизно 105 хлопчиків

Загалом у світі існує певна рівновага між чоловічим і жіночим населенням з незначним переважанням чоловіків (табл. 9).

Таблиця 9

Статевий склад населення світу й окремих країн (2020 р.)

Країна

Частка від загальної кількості населення світу, %

Чоловіки

Жінки

Світ загалом

50,4

49,6

Бразилія

49,1

50,9

Велика Британія

48,5

51,5

Єгипет

51,0

49,0

Індія

51,8

48,2

Китай

51,4

48,6

Німеччина

48,8

51,2

Пакистан

50,8

49,2

Росія

46,5

53,5

США

49,2

50,8

Україна

47,7

52,5

Японія

48,4

51,6

Чоловіки становлять більшість у низці країн Азії, Африки й Океанії, найбільше їх - у Китаї та Індії. Жіноче населення переважає в більшості країн світу, особливо в Європі та Америці. В Україні та сусідніх з нею країнах частка жінок у статевому складі населення є найбільшою.

ВІКОВИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ. Віковий склад показує співвідношення (у відсотках) кількості осіб різних вікових груп. Найбільш загальними групами, що їх часто виокремлюють у віковому складі населення, є:

 • 1) населення, яке молодше від працездатного (діти віком до 15 років);
 • 2) працездатне населення (від 16 до 64 років включно);
 • 3) населення, яке старіше від працездатного (65 років і більше).

Співвідношення між ними залежить від показника природного приросту населення. У тих країнах, де він високий, великою є частка дітей (Африка, Азія, Латинська Америка), а там, де низький або від’ємний, - підвищується частка осіб старшого віку (країни Європи, США, Японія) (мал. 191). В Україні віковий склад населення подібний до інших європейських країн.

Мал. 191. Віковий склад населення світу і деяких країн

Через загальне падіння показника природного приросту і збільшення середньої тривалості життя населення в світі загалом частка дітей поступово зменшується, а осіб старшого віку збільшується. Така зміна співвідношення у віковому складі на користь старших вікових груп називається старінням населення. Цей процес охоплює дедалі більше країн, у багатьох з них частка населення, старшого від працездатного, перевищила частку дітей. Україна також належить до цієї групи. Загалом, за оцінкою спеціалістів ООН , населення країни вважається старим, якщо частка людей віком понад 65 років перевищує 12 %.

СТАТЕВО-ВІКОВІ ПІРАМІДИ. Співвідношення між різними віковими групами чоловічого і жіночого населення світу, країн чи їх регіонів вивчають користуючись статево-віковими пірамідами (мал. 192, 193). Ліва і права частини такої піраміди відображають інформацію про населення різних статей - чоловіків і жінок. По горизонталі на піраміді відкладають показники кількості людей окремої вікової групи, а по вертикалі - значення вікових інтервалів (у роках).

Мал. 192. Статево-вікові піраміди населення країн, складені з 5-річним віковим інтервалом

Статево-вікові піраміди населення різних країн мають різні форми залежно від демографічних процесів, що там відбуваються. У країнах з високими показниками народжуваності форма піраміди правильна: широка основа і поступове плавне звуження до вершини (див. мал. 192, а). Для країн, в яких відбувається старіння населення, піраміда набуває форми дзвона (мал. 192, б). Ця форма може ускладнюватися під упливом інших суспільних процесів. Зокрема, статево-вікова піраміда населення України, що складена у 2020 р., має чотири заглибини (мал. 193). Вони пов’язані зі зниженням рівня народжуваності й прямими людськими втратами під час Голодомору (1932-1933 рр.) (на піраміді відповідає населенню у віці 87-86 років), у роки Другої світової війни (78-75 років), а також з низькою народжуваністю серед того покоління людей, яке народилося під час війни (56-55 років), і різким зменшенням народжуваності під час соціально-економічної кризи, що розпочалася наприкінці XX ст. Найнижчий рівень народжуваності припав на 2001 р., що зафіксовано на піраміді найбільшою «вм’ятиною» (19-літнє населення країни).

Мал. 193. Статево-вікова піраміда населення України, складена з однорічним віковим інтервалом (2020 р.)

ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ. Ще одним узагальнювальним демографічним показником є середня очікувана тривалість життя. Її розраховують як число років, що їх має прожити кожна людина при сучасному рівні смертності.

Середня очікувана тривалість життя населення світу впродовж тисячоліть становила 30-35 років і лише за часів індустріальної ери почала суттєво зростати. У 2020 р. вона становила 72 роки. Найвищі показники мали Японія, Сінгапур, Італія, Іспанія (83 роки). Найнижчим цей показник був у країнах Екваторіальної Африки - 50-55 років. В Україні середня тривалість життя людей така сама, як у світі загалом (72 роки), у жінок вона значно більша (77 років) порівняно з чоловіками (67 років). Переважання середньої тривалості життя жіночого населення над чоловічим спостерігається майже в усіх країнах світу.

Рекорди України

Світовими лідерами за переважанням середньої тривалості життя жінок над такою в чоловіків є Росія (11 років), Білорусь і Україна (10 років). Загалом у світі цей показник становить 4 роки.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ. Сукупність демографічних показників, характерних для певної території, формують її демографічну ситуацію (мал. 194). У кожній країні вона різна. Водночас у найзагальніших рисах демографічна ситуація подібна для країн, що входять до кожного з двох умовних типів відтворення населення.

Мал. 194. Показники демографічної ситуації країни (регіону)

Для країн першого типу характерні порівняно невисокі показники народжуваності, смертності й природного приросту (менш ніж 12 ‰), висока середня тривалість життя, активні процеси «старіння» населення, переважання у статевій структурі жінок. До них належать всі країни Європи, США, Канада, Японія, Австралія. Останнім часом країнами першого типу відтворення стали Китай, Бразилія. У низці країн цього типу демографічну ситуацію визначають як демографічну кризу: природний приріст там або дорівнює нулю (показники народжуваності й смертності однакові), або ж має від’ємне значення (смертність більша від народжуваності). Така ситуація характерна насамперед для багатьох країн Європи та Японії. Лідерами за природною втратою населення нині є Болгарія, Сербія (природний приріст у них становить -6...-5 ‰). Демографічну кризу переживають Україна і всі її сусіди, Німеччина, Італія, Литва, Латвія та ін.

Більшість країн Африки, Азії, Латинської Америки й Океанії належать до другого типу відтворення населення, що характеризується порівняно високими показниками народжуваності, стабільними (часто низькими) показниками смертності, високим природним приростом. У віковій структурі переважає молоде населення, у статевій у багатьох країнах - чоловіче. Країни другого типу ще перебувають у різних фазах демографічного вибуху, однак його пік багато з них вже пройшли.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ. На початку XX ст. показники народжуваності й природного приросту населення України були одними з найвищих у Європі. Проте вже наприкінці століття вона була сумнівним лідером у Європі (та й у світі) за найнижчими їх показниками, маючи водночас дуже високі показники смертності. На рубежі XX і XXI ст. формула природного руху для України мала такий вигляд: 8,0 ‰ - 15,6 ‰ = -7,6 ‰. Упродовж останніх років ситуація з народжуваністю (близько 10-11 ‰) і природним приростом (-3...-4 ‰) дещо поліпшилася, однак смертність залишається ще дуже високою (14,5-15,0 ‰).

Народжуваність в Україні останніми роками зростає

Підсумком таких процесів стала депопуляція населення - зменшення його кількості внаслідок від’ємного природного приросту. Депопуляція населення для всієї території України вперше зафіксована в 1991 р., у сільській місцевості вона розпочалася ще раніше.

Рекорди України

Закарпатська область є постійним лідером в Україні за показником природного приросту населення. За останні чверть століття він був від'ємним у регіоні лише протягом шести років (1999-2005 рр.), але не нижче за -0,6 ‰. У всі інші роки природний приріст був додатним.

Показники природного руху різняться в різних регіонах України. Найнижчий природний приріст - у північних, східних і центральних областях. Природне скорочення там становить -8...-5 ‰, а в Чернігівській області, яка найбільше втрачає населення, - менш ніж -9 ‰. Дещо вищі показники природного приросту (проте також від’ємні) - у південному регіоні, а найвищі - у західному (від -2,5...+3 ‰). Додатний природний приріст мають Закарпатська область і м. Київ, в окремі роки - Рівненська і Волинська області.

ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА. Відповідно до демографічної ситуації у країнах світу здійснюють певну демографічну політику. Демографічна політика - це система економічних, адміністративних, виховних і пропагандистських заходів, за допомогою яких держава чинить вплив на природний рух населення (передусім на народжуваність) у потрібному напрямі.

Демографічна політика в Україні спрямована на підвищення природного приросту населення

У тих країнах, що переживають демографічну кризу, така політика спрямована на підвищення показників народжуваності. Для цього родинам з дітьми надають різні соціальні гарантії, допомогу та надбавки, податкові, транспортні, житлові пільги тощо. Демографічну політику, що передбачає підвищення народжуваності, здійснюють розвинуті держави Європи. І в Україні демографічна політика має такий самий характер, однак економічно-фінансова криза в країні гальмує активне вживання цих заходів.

У країнах другого типу відтворення демографічна політика спрямована на пониження народжуваності. Значних успіхів свого часу в цьому досяг Китай, який здійснював демографічну політику під гаслом «Одна сім’я - одна дитина». Натомість демографічна політика в Індії під лозунгом «Нас двоє - нам двох» ще не дала бажаних результатів.

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

• Статевий склад населення - це співвідношення кількості чоловіків і жінок, які проживають на певній території. Віковий склад населення - це співвідношення кількості осіб різних вікових груп.

• «Старіння населення» - це зміна співвідношення у віковому складі на користь старших вікових груп.

• Демографічну ситуацію в світі чи країні характеризують показники народжуваності, смертності, природного приросту, статевого й вікового складу, середньої тривалості життя населення.

• Депопуляція населення - це зменшення його кількості внаслідок від’ємного природного приросту.

• Демографічна політика країни - система заходів, за допомогою яких держава чинить вплив на природний рух населення.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. Охарактеризуйте статевий склад населення у світі загалом. Яким є статевий склад населення в Україні?
 • 2. Яким є віковий склад населення в різних країнах світу?
 • 3. Яким чином складають статево-вікову піраміду населення?
 • 4. Наведіть приклади регіональних відмінностей демографічних процесів в Україні.
 • 5*. Поміркуйте, якою має бути демографічна політика в Україні, щоб демографічна ситуація поліпшилася.

ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПІ

За даними табл. 10 визначте середньорічний приріст населення в Україні за періоди:

 • група 1 - 1970-1979 рр.;
 • група 2 - 1979-1989 рр.;
 • група 3 - 1989-2001 рр.;
 • група 4 - 2001-2020 рр.

Таблиця 10

Кількість населення України

Рік

Кількість населення, млн осіб

1970

47,1

1979

49,8

1989

51,7

2001

48,5

2020

41,9

При обчисленні використайте формулу:

Прсер = (Н2 - Н1) : Т,

де Н1 - кількість населення на початок періоду;

Н2 - кількість населення на кінець періоду;

Т - кількість років у періоді.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 11

Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн світу

1. Зіставте статево-вікові піраміди населення України (див. мал. 193 на с. 244) та Нігеру (мал. 192, а на с. 243). Поясніть, чим відрізняються форми пірамід і про що це свідчить.

2. Зробіть висновок про те, чи існує відповідність між формою піраміди і типом відтворення населення.