Підручник з Правознавства. 11 клас. Філіпенко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Завдання для узагальнення за темою 6. Цивільне право України

І. Виконайте тестові завдання.

1. Відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти договір, про її прийняття:

А Оферта

Б Акцепт

В Консенсус

Г Домовленість

2. Договір, у якому одна сторона - підприємець взяла на себе обов’язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв’язку, готельне обслуговування):

А Реальний договір

Б Договір на користь третьої особи

В Договір приєднання

Г Публічний договір

3. Залежно від значення підстави договору для його чинності, договори поділяють на:

А Односторонні, двосторонні, багатосторонні

Б Реальні, консенсуальні

В Абстрактні, каузальні

Г Еквівалентні, алеаторні

4. До якої черги спадкоємців за законом будуть належати племінник, племінниця спадкодавця за правом представлення?

А До першої черги

Б До другої черги

В До третьої черги

Г До п’ятої черги

5. Яке поняття характеризується як погоджена дія двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків?

А Домовленість

Б Угода

В Правочин

Г Договір

6. Договір, за яким одна сторона передає другій стороні (платникові) у власність майно, а платник взамін цього зобов’язується періодично виплачувати одержувачеві певну грошову суму, називається:

А Оренда

Б Найм

В Факторинг

Г Рента

7. Позначте суб’єкт господарювання, який виконує роботи або надає послуги.

А Споживач

Б Виробник

В Виконавець

Г Продавець

8. Як називається недержавний незалежний орган, що утворюється за угодою або відповідним рішенням зацікавлених фізичних та (або) юридичних осіб у порядку, установленому Законом, для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин?

А Апеляційний суд

Б Арбітражний суд

В Примирна комісія

Г Третейський суд

9. Який вид цивільної відповідальності несуть батьки неповнолітньої особи в разі відсутності в цієї неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодування шкоди, яку вона завдала?

А Субсидіарну

Б Солідарну

В Дольову

Г Абсолютну

10. Які види провадження в цивільних справах існують за законодавством України?

А Третейське

Б Позовне

В Арбітражне

Г Наказне

Д Примірне

Е Окреме

11. Установіть відповідність між визначенням виду забезпечення виконання зобов’язання та поняттям:

1. Грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові в разі порушення боржником зобов’язання

2. Гарантування банком, іншою фінансовою установою, страховою організацією перед кредитором (бенефіціаром) виконання боржником (принципалом) свого обов’язку

3. Грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання

4. Утримання кредитором речі (майна), що підлягає передачі боржникові, у разі невиконання ним у строк зобов’язання щодо оплати цієї речі або відшкодування кредиторові пов’язаних з нею витрат, до виконання боржником зобов’язання

А Гарантія

Б Порука

В Неустойка

Г Завдаток

Д Притримання

12. Розташуйте в логічній послідовності черги спадкоємців за законом, починаючи з першої:

А Рідні дядько та тітка спадкодавця

Б Рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку батька, так і з боку матері

В Інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення

Г Діти спадкодавця, той з подружжя, який його пережив, та батьки

Д Особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини

II. Порівняйте поняття.

  • Правочин - договір.
  • Спадкування за законом - спадкування за заповітом.
  • Штраф - пеня.
  • Загальний - спеціальний строк позовної давності.

III. Виправте помилки учня/учениці в самостійній роботі з цивільного права та цивільного судочинства.

1. Зобов’язанням є правовідношення, у якому одна сторона (принципал) зобов’язана вчинити на користь другої сторони (бенефіціара) певну дію (передати майно, виконати роботу), а бенефіціар має право вимагати від принципала виконання його обов’язку.

2. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов’язання.

3. При пред’явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару вони повинні бути усунуті протягом 35 днів з дати її пред’явлення або за згодою сторін в інший строк.

4. Для прийняття спадщини встановлюється строк у три місяці, який починається із часу відкриття спадщини.

5. Справи окремого провадження полягають у спрощеній процедурі розгляду низки матеріально-правових вимог кредитора до боржника, які базуються на беззаперечних документах.

IV. Розв’яжіть ситуації.

А. Проаналізуйте вказані правочини та визначте можливість їх визнання недійсними. Перейдіть за кодом чи посиланням на ст. 215-235 Цивільного кодексу України http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran1219#n1219 і розв’яжіть ситуації.

Ситуація 1. Громадянин Невігласний А., перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, продав ноутбук за низькою ціною. Його дружина вимагає від покупця - громадянина Корисливого К. повернути річ. Громадянин Корисливий К. не бажає повертати ноутбук, тому що вважає це придбання дуже вдалим для себе.

Ситуація 2. Громадянин Вправний Г., який працював майстром в автосервісі, усвідомлюючи, що ремонт автомобіля громадянина Довірливого Є. не потребує великих затрат і зусиль, переконав Довірливого Є. в зворотному. Коли Довірливий Є. сказав, що в нього зараз складна ситуація з його бізнесом і він не має таких грошей на ремонт автомобіля, Вправний Г. запропонував на дуже невигідних умовах продати йому автомобіль. Громадянин Довірливий Є., якому були потрібні гроші, погодився продати автомобіль на таких умовах.

Ситуація 3. Громадянин Хворобливий С., якого визнано судом недієздатним, купив у магазині телевізор. Його опікун звернувся до магазину з вимогою повернути гроші.

Ситуація 4. Громадянка Нечитайло М. купила будинок у громадянина Грамотного Я. Після передачі грошей за будинок у розмірі 15 тис. грн вона отримала розписку від громадянина Грамотного Я., у якій було зазначено сплачену суму, стояв особистий підпис Грамотного Я. і дата, коли відбувся правочин. Через два тижні Грамотний Я. подав до суду позов повернути з незаконного володіння Нечитайло М. його будинок.

Ситуація 5. 15-річний Моторний А. купив мотоцикл за особисті кошти, що були зароблені на кінозйомках. Батьки звернулися до суду з вимогою визнати правочин недійсним.

Б. Укажіть загальні вимоги до форми заповіту. Хто має право на посвідчення заповіту? Як здійснюється охорона спадкового майна до прийняття спадщини спадкоємцями? Дайте правову оцінку ситуації. При виконанні роботи ви можете користуватися статтями Цивільного кодексу України (глави 84-87).

Ситуація. Громадянин Скоробагатий М. звернувся до виконавчого комітету сільської ради із заповітом та копією свідоцтва про смерть свого батька. Заповіт завірив головний лікар обласної лікарні, у якій помер батько Скоробагатого М. Батько заповідав своєму синові дачу, яка розташована на території цієї ради. Скоробагатий М. клопоче про забезпечення охорони спадкового майна до прийняття ним спадщини. Голова сільської ради відмовив у задоволенні прохання громадянина, мотивуючи відмову тим, що заповіт оформлено неналежним чином. Крім того, забезпечення охорони спадкового майна не є повноваженням сільської ради.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.