Хімія. 8 клас. Савчин

§ 33. Фізичні й хімічні властивості амфотерних гідроксидів

Опанувавши матеріал параграфа, ви зможете:

 • називати формули та назви амфотерних гідроксидів;
 • характеризувати поняття «амфотерність»; фізичні й хімічні властивості амфотерних гідроксидів;
 • складати рівняння реакцій взаємодії амфотерних гідроксидів із кислотами й лугами; пояснювати їх типи;
 • досліджувати хімічні властивості амфотерних гідроксидів.

З явищем амфотерності ви ознайомилися під час вивчення амфотерних оксидів. Для гідроксидів воно також властиве. Цю групу речовин зображають загальною формулою, яка властива для основ:

Однак, на відміну від основ, вони проявляють подвійну хімічну природу: за взаємодії з кислотами поводять себе як основи, а за взаємодії з лугами — як кислоти.

До амфотерних належать гідроксиди, утворені елементами Берилієм, Алюмінієм, Цинком. Серед елементів, що проявляють змінну валентність, — Ферум, Хром, Плюмбум.

Кожному амфотерному гідроксиду відповідає амфотерний оксид. Наприклад: Zn(ΟΗ)2 — ZnΟ; Аl(ОН)3 — Аl2О3; Ве(ОН)2 — BeO; Fe(OH)3 — Fe2O3; Sn(OH)2 — SnO.

Фізичні властивості амфотерних гідроксидів. Амфотерні гідроксиди — це тверді речовини немолекулярної будови. Нерозчинні у воді. Мають різне забарвлення: цинк та алюміній гідроксиди — білого кольору, ферум(ІІІ) гідроксид — бурого.

Хімічні властивості амфотерних гідроксидів. Ознайомимося з хімічними властивостями амфотерних гідроксидів на прикладі цинк та алюміній гідроксидів.

Реакція взаємодії амфотерних гідроксидів із кислотами відбувається як взаємодія типової нерозчинної основи з кислотою. Результатом цієї реакції є сіль і вода.

Проведемо досліди, які підтверджують подвійні хімічні властивості амфотерних гідроксидів.

Дослід 1. Добування цинк гідроксиду. У пробірку наллємо розчин цинк хлориду об’ємом 1-1,5 мл і краплями, злегка струшуючи пробірку, додамо розчин натрій гідроксиду. На дні пробірки утворюється білий драглистий осад. Це і є цинк гідроксид (рис. 81 а).

Рис. 81. Випадання осаду: а — цинк гідроксиду; б — ферум(ІІІ) гідроксиду

ZnCl2 + 2NaOH = Zn(ΟΗ)2↓ + 2NaCl.

Для того щоб дослідити амфотерність добутої речовини, розділимо свіжоприготовлений осад на дві частини, переливши половину в іншу пробірку. Потім продовжимо дослідження.

Дослід 2. Взаємодія цинк гідроксиду з кислотою. До однієї пробірки з осадом цинк гідроксиду доллємо розчин сульфатної кислоти. Осад розчиняється. Це свідчить про те, що відбулася хімічна реакція.

Запишіть самостійно рівняння реакцій взаємодії цинк та алюміній гідроксидів із сульфатною кислотою, назвіть утворені продукти.

Дослід 3. Взаємодія цинк гідроксиду з лугом. До другої пробірки з цинк гідроксидом доллємо краплями розчин лугу. Осад теж розчинився. Як і в попередньому досліді, утворюються сіль і вода. Отже, цинк гідроксид проявляє властивості кислоти.

Щоб краще зрозуміти суть реакції, формулу цинк гідроксиду видозмінимо. На першому місці розташуємо атоми Гідрогену, а групу атомів ZnO2 поставимо за Гідрогеном. Формула матиме вигляд — H2ZnO2. Реакція спостерігається краще, якщо до певної порції розчину лугу приливати цинк гідроксид.

Така ж реакція відбувається й між твердими речовинами за високих температур. Наприклад:

Напишемо рівняння реакції взаємодії алюміній гідроксиду з калій гідроксидом у розчині та під час сплавляння:

Аl(ОН)3 + 3КОН (розч.) = К3[Аl(ОН)6];

Аl(ОН)3 + 3КОН (сплавл.) = К3АlО3 + 3Н2О.

Назвіть утворені речовини.

Отже, цинк гідроксид та алюміній гідроксид — амфотерні. Вони вступають у хімічну взаємодію з кислотами, проявляючи властивості основ, і з лугами, проявляючи властивості кислот.

Здатність речовин проявляти подвійні хімічні властивості (основ і кислот) називають амфотерністю.

Чим пояснити явище амфотерності? Розглянемо будову цинк гідроксиду.

З графічної формули видно, що хімічні зв’язки утворюються між атомами Цинку й атомами Оксигену та між атомами Оксигену й Гідрогену. Ученими доведено, що сила цих зв’язків приблизно однакова. Тому під час взаємодії з кислотами розрив зв’язку відбувається по лінії а, з лугами — по лінії б. Це підтвердження того, що властивості речовин залежать не тільки від їх складу, а й від будови.

ПІДСУМОВУЄМО ВИВЧЕНЕ

 • Амфотерність — це здатність речовин проявляти подвійні хімічні властивості (основних і кислотних оксидів, основ і кислот).
 • Амфотерні гідроксиди — тверді речовини немолекулярної будови. Нерозчинні у воді. Мають різне забарвлення.
 • Амфотерні гідроксиди проявляють подвійну хімічну природу: під час реакцій з кислотами реагують як основи, а з лугами — як кислоти.
 • Амфотерні гідроксиди реагують з кислотами й лугами в розчинах і під час спікання. Продуктами реакцій є солі.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 • 1. Сформулюйте визначення явища амфотерності.
 • 2. Назвіть елементи, що проявляють здатність утворювати амфотерні сполуки. Назвіть ці сполуки.
 • 3. Допишіть один із продуктів реакцій та поставте коефіцієнти: a) Zn(OH)2 + HNO3 = ... + Н2О; б) H2ZnO2 + КОН (розч.) = ... .
 • 4. Напишіть рівняння реакцій взаємодії хром(ІІІ) гідроксиду з: а) хлоридною кислотою; б) розчином натрій гідроксиду, якщо в результаті утвориться комплексна сполука складу Na3[Cr(OH)6].
 • 5. До свіжоосадженого цинк гідроксиду масою 0,99 г додали розчин сульфатної кислоти в надлишку. Обчисліть масу утвореного цинк сульфату.
 • 6. Поясніть спосіб добування амфотерних гідроксидів у лабораторних умовах.
 • 7. До двох порцій свіжоосадженого цинк гідроксиду кількістю речовини по 0,2 моль долили: у першу — розчин нітратної кислоти в надлишку; у другу — розчин натрій гідроксиду до повного розчинення осаду. Обчисліть маси та кількість речовин утворених солей. Назвіть ці солі.

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ

I. Оберіть самостійно або з допомогою вчителя тему навчального проекту й виконайте його в довільній формі.

 • 1. Поширення й використання основ.
 • 2. Поширення й використання амфотерних гідроксидів.

II. Проведіть презентацію проекту.