Хімія. 8 клас. Савчин

Хімія. 8 клас. Савчин

Підручник створено відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти щодо навчального предмета «Хімія» та чинної програми. Зміст навчальних тем скеровано на формування предметних компетентностей учнів. Методичний апарат підручника зорієнтований на вікові особливості дітей, які навчаються у 8 класі, і включає різноманітні види діяльності, що використовуються на різних етапах здобуття знань і досвіду.

Для учнів та інших учасників навчального процесу.

Вступ. Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу

§ 1. Найважливіші хімічні поняття. Прості й складні речовини. Реакції розкладу, сполучення

§ 2. Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою. Масова частка елемента в складній речовині

§ 3. Масова частка розчиненої речовини в розчині

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома

§ 4. Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні, інертні елементи, галогени

§ 5. Періодичний закон Д. І. Менделєєва

§ 6. Структура періодичної системи хімічних елементів

§ 7. Будова атома. Склад атомних ядер

§ 8. Стан електронів в атомі

§ 9. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів. Радіус атома

§ 10. Залежність властивостей елементів та їх сполук від електронної будови атомів

§ 11. Характеристика хімічних елементів за їх місцем у періодичній системі та будовою атома

§ 12. Значення періодичного закону

Узагальнення знань із теми 1. «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома»

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини

§ 13. Природа хімічного зв’язку. Електронегативність елементів

§ 14. Ковалентний зв’язок. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок

§ 15. Йонний зв’язок, його утворення

§ 16. Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали

§ 17. Ступінь окиснення

Узагальнення знань із теми 2. «Хімічний зв’язок і будова речовини»

Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

§ 18. Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро

§ 19. Молярна маса

§ 20. Закон Авогадро. Молярний об’єм газів

§ 21. Відносна густина газів

Узагальнення знань із теми 3. «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами»

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 22. Класифікація неорганічних сполук, їх склад і номенклатура. Оксиди. Кислоти

§ 23. Класифікація неорганічних сполук, їх склад і номенклатура. Солі, основи

§ 24. Фізичні та хімічні властивості оксидів

§ 25. Поширення оксидів у природі. Використання оксидів. Вплив на довкілля

§ 26. Способи добування оксидів

§ 27. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини, реагентів і продуктів реакцій

§ 28. Фізичні та хімічні властивості кислот

§ 29. Хімічні властивості кислот, їх взаємодія з основами та солями

§ 30. Поширення кислот у природі. Способи добування кислот

§ 31. Використання кислот

§ 32. Фізичні властивості основ. Хімічні властивості розчинних і нерозчинних основ. Реакція нейтралізації

§ 33. Фізичні й хімічні властивості амфотерних гідроксидів

§ 34. Способи добування лугів, нерозчинних основ та амфотерних гідроксидів

§ 35. Фізичні та хімічні властивості солей

§ 36. Поширення солей у природі та їх практичне використання

§ 37. Способи добування солей

§ 38. Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук

Узагальнення знань із теми 4. «Основні класи неорганічних сполук»

Відповіді до задач

Додатки

Словник хімічних термінів