Географія. Рівень стандарту. 11 клас. Безуглий

§ 23. Третинний сектор економіки

ПРИГАДАЙТЕ: Із якими складовими частинами третинного сектору економіки ви познайомилися в попередніх географічних курсах? Чому сфера послуг набуває все більшого значення та виводить національні економіки країн світу на постіндустріальний етап розвитку?

• Сучасні транспортно-логістичні системи та інформаційно-комунікаційні технології. Основними видами транспорту є залізничний, водний, автомобільний, авіаційний і трубопровідний. Разом вони утворюють єдину транспортно-логістичну систему світу.

До складу світової транспортно-логістичної системи входять: мережа шляхів сполучення (сухопутних, водних, повітряних, електронних), рухомий склад усіх видів транспорту, транспортні корпорації, що організовують комерційну та інвестиційну діяльність у цій галузі, а також люди, які працюють на транспорті. Процеси пересування, складування і зберігання товарів потребують певних технічних засобів, що становлять інфраструктуру логістики. Прискоренню перевезення вантажів і використанню різних видів транспорту сприяла контейнеризація.

Для характеристики роботи транспорту широко використовують такі показники:

- вантажообіг (показник обсягу перевезень, що вимірюється в тонно-кілометрах);

- пасажирообіг (показник обсягу перевезень пасажирів, що вимірюється в пасажиро-кілометрах).

Транспортно-логістична система - сукупність споживачів і виробників транспортних послуг, а також системи управління, транспортні засоби, шляхи сполучення, різні споруди.

Понад 3/5 сумарного світового вантажообігу забезпечує морський транспорт, а 4/5 пасажирообігу - автомобільний.

Різні види транспорту в країнах і регіонах світу мають свої особливості, пов’язані з розмірами території, характером розміщення населення, рівнем розвитку економіки, співвідношенням роботи окремих видів транспорту та загальним обсягом його роботи. Залежно від цих особливостей розрізняють кілька типів транспортно-логістичних систем:

1. Для транспортно-логістичної системи північноамериканського типу (США, Канада, Австралія) характерні мережі високоякісних автомобільних шляхів і залізниць, добре оснащені аеропорти та сучасні морські порти. Тут однаково високий рівень розвитку всіх видів транспорту, але ключовими в пасажирських перевезеннях є повітряний та автомобільний, а у вантажних - поєднання роботи автомобільного й залізничного транспорту.

2. Транспортно-логістична система європейського типу (країни ЄС, Японія) характеризується найгустішою у світі мережею усіх видів транспорту, особливо автошляхів і залізниць. Залізниці на основних напрямках електрифіковані; на швидкісних магістралях пасажирські поїзди розвивають швидкість понад 200-300 км/год. У вантажних перевезеннях велике значення має автомобільний транспорт, а в пасажирських - залізничний.

3. Транспортно-логістична система азіатського типу характеризується потужним розвитком залізниць, на Близькому Сході дедалі велике значення набуває автомобільний транспорт, а у приморських районах, особливо в Південно-Східній Азії, - каботажне судноплавство. Найгустіша мережа транспортних шляхів і найбільші розміри перевезень притаманні східним районам Китаю, а також Індії, Пакистану, Туреччині.

4. Транспортно-логістична система Латинської Америки в різних її частинах неоднаково розвинута. Розвинуті комунікації мають тільки Бразилія, Мексика, Аргентина, Чилі, Карибські острови. Переважають дороги, що сполучають глибинні райони плантаційних господарств або місця видобутку корисних копалин з портами чи столицями.

5. Транспортно-логістична система Африки не розвинута. Тропічна Африка все ще залишається важкодоступним регіоном, а в багатьох місцях основою транспортних зв’язків є річки або ґрунтові дороги, залізниць мало або немає зовсім.

Мал. 1. Країни - лідери за кількістю користувачів Інтернету (на 2016 р.)

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій стає рушійною силою економічних, соціальних і технологічних змін у світі. Електронна комерція і телеробота, дистанційне навчання і телемедицина - це далеко не всі напрями використання нових інформаційних технологій. Інформаційно-комунікативні системи уможливили поширення інформації для практично необмеженого кола споживачів. Значну роль у цьому процесі став відігравати Інтернет. У 2016 р. кількість постійних користувачів Інтернету становила приблизно 3,4 млрд осіб (майже половину населення Землі) (мал. 1).

• Світовий ринок інвестицій і фінансів. Інвестиції є невід’ємною складовою сучасної глобальної економіки. Без них не вдається швидко подолати економічні кризи й вийти на рубежі економічного зростання, забезпечити приріст соціальних благ тощо. Іноземними інвестиціями є рухоме й нерухоме майно, грошові кошти, цінні папери, будь-які внески, права на винаходи, права на здійснення господарської діяльності тощо.

Таблиця. Найбільші країни світу за кількістю іноземних туристів (на 2017 р.)

Нині на США, Канаду, країни Європейського Союзу та Східної Азії припадає до 80 % усіх зарубіжних інвестицій. Так, США інвестує у країни Центральної та Південної Америки, фірми Євросоюзу - в інші європейські держави, включаючи Східну Європу; японські інвестори вкладають кошти в низку азіатських країн (Південну Корею, Тайвань, Сянган, Сінгапур, Малайзію тощо). Іноземні інвестиції концентруються переважно в підприємствах обробної промисловості (хімічних, машинобудівних, фармацевтичних тощо) та сфері послуг.

Останніми десятиліттями головною рушійною силою глобальної економіки стали міжнародні фінанси, розвиток яких випереджає зростання світового виробництва та експорту. Унаслідок революції у сфері телекомунікацій створено єдиний глобальний ринок капіталу. Щоденний обсяг торгівлі іноземною валютою становить наразі майже 3-4 трлн дол.

Найбільший у світі центр торгівлі валютою - Лондон, за ним ідуть Нью-Йорк і Сінгапур.

• Туризм. Міжнародний туризм став не тільки популярним видом відпочинку, а й провідним експортним напрямом господарства у світі. Питома вага туризму у світовій торгівлі послугами становить уже понад 30 %. Туризм став одним з найприбутковіших видів бізнесу (таблиця). Він забезпечує роботою понад 140 млн осіб, а також стимулює розвиток понад 50 інших сфер економіки (мал. 2).

Мал. 2. Зв’язок туризму з різними секторами економіки

У 2017 р. загальна кількість міжнародних туристських подорожей становила майже 1326 млн. Основним регіоном міжнародного туризму залишається Європа, на яку припадає 672 млн приїздів (51 % від світових), на країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону - 326 млн (24 %), Північну та Латинську Америку - 211 млн (16 %), Африку - 63 млн (5 %).

Туризм, окрім величезного економічного значення, відіграє значну роль у розширенні кордонів взаєморозуміння і довіри між людьми різних рас, етносів, релігій, культур.

Підсумуйте свої знання:

  • 1. Поясніть значення понять: транспортно-логістична система, інформаційно-комунікаційна мережа, ринок інвестицій і фінансів, туризм.
  • 2. Використайте інформацію, подану в тексті параграфа та з інших додаткових джерел, для порівняння існуючих типів транспортно-логістичних систем (ТЛС). Результати подайте у вигляді таблиці.

Тип ТЛС

Країни, що мають риси цього типу ТЛС

Характерні риси типу ТЛС

Вплив типу ТЛС на рівень участі країн у глобальній економіці

Північноамериканський

Європейський

Азійський

Латиноамериканський

Африканський

  • 3. Підготуйте повідомлення «Форми світового ринку», «Міжнародна валютно-фінансова система», «Етапи розвитку та сучасний стан інформаційного суспільства» (на власний вибір).

Перевірте, чого навчилися:

  • 1. Розкрийте прояви процесу глобалізації світової економіки на прикладі діяльності фінансових ТНК (Північної Америки - США та Канади, країн Євросоюзу та Східної Азії). Зробіть висновки щодо змін світового фінансового ринку в період глобалізації.
  • 2. Користуючись даними Всесвітньої туристичної організації (ЮНВТО), визначте, яким потенціалом володіє ця сфера економіки для стимулювання економічного зростання, соціальної інтеграції, культурного та екологічного збереження (статистика, офіційні звіти ЮНВТО).

ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ УЧНІВ (на вибір)

1. Світовий ринок патентів: лідери й аутсайдери.

2. Роль транснаціональних компаній у розвитку машинобудівних і хімічних виробництв в Україні.