Українська література. З поглибленим вивченням філології. 9 клас. Авраменко

Нова українська література

Літературний процес наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

1. Розгляньте репродукції картин і дайте відповіді на запитання.

В. Назарук. Слово про похід Ігорів; М. Пимоненко. Суперники; Т. Шевченко. Катерина; В. Фаворський. Ярославна

  • А. Кого зображено на репродукціях картин?
  • Б. Герої якої картини є персонажами творів давньої літератури?
  • В. Чи знаєте ви твори давньої літератури, у яких головними героями є прості люди з народу, зображені на картинах Т. Шевченка й М. Пимоненка?

2. Прочитайте літературно-критичний матеріал і виконайте завдання.

Наприкінці XVIII ст. Правобережжя України перебувало в складі Польщі, а частина земель була під владою Австрії. Лівобережна Україна входила до складу Російської імперії. Ось неповний перелік подій, які духовно та фізично поневолювали українців:

  • 1764 р. — скасування гетьманства російським царатом;
  • 1775 р. — скасування Катериною II Запорозької Січі;
  • 1783 р. — уведення Катериною II кріпосного права.

Наприкінці XVIII — на початку XIX ст. відбувалася суцільна русифікація; закривали українські школи; забороняли вивчення української мови й друк українських книжок...

Невдоволені селяни виступали на захист своїх прав: Коліївщина (1768); діяльність народного месника Устима Кармелюка, який понад 25 років очолював антикріпосницькі виступи селян.

Однією з форм боротьби народних мас проти соціального й національного гніту стає збереження рідної мови, національних традицій і звичаїв. У цей період поширюються ідеї самопізнання, вивчення світу, вільнодумство, антикріпосницькі настрої.

1798 рік у житті України стає знаковим: у Петербурзі виходить друком славетна «Енеїда» І. Котляревського, написана народною мовою. З благословення цього письменника українська література і мовою, і героями, і проблемами стає ближчою до життя простого народу. У цей час зростає інтерес до фольклору: народні пісні друкують у Москві, Петербурзі, Варшаві. Усна народна творчість мала вирішальний вплив на українську літературу.

А. Базилевич. Ілюстрація до поеми І. Котляревського «Енеїда»

У XVIII ст. в усій Європі (й Україні) набув поширення ідейний рух — Просвітництво, характерною ознакою якого була віра в силу освіти й розуму. У літературі головною була настанова художньої правди. Провідними стають основні художні напрями: класицизм, романтизм, просвітницький реалізм.

Класицизм (з латин. classicus — зразковий) — художній стиль і напрям у європейській літературі XVII-XVIII ст., для якого характерні увага до античних зразків, до духовної та матеріальної культури, суворе дотримання єдності жанрів, засобів художньої виразності, оспівування «сильних світу цього». В Україні не було передумов для розвитку «високих» жанрів античної літератури — трагедії, драми — з оспівуванням царів, імператорів, бо не було власної держави. Тож через національну специфіку в літературі на перше місце виходять «низькі» гумористично-сатиричні жанри класицизму (побутово-знижена конкретика в простонародно-гумористичному дусі; душевна розчуленість). Це спричинило вираження класицизму через бурлеск і поєднання романтичних і реалістичних ознак із сентиментальністю. Прикладом цього є славетна «Енеїда», у якій І. Котляревський урахував традицію бурлескно-травестійного стилю XVII-XVIII ст. та розвинув її до найвищого зразка.

Набувають розвитку сентименталізм (Г. Квітка-Основ’яненко) і романтизм (Т. Шевченко, Є. Гребінка, Л. Глібов, Л. Боровиковський, В. Забіла, М. Петренко, П. Гулак-Артемовський, М. Шашкевич, О. Афанасьєв-Чужбинський, П. Куліш); формуються нові жанри лірики, епосу й драми.

У другій половині XIX ст. поширюється реалізм (з латин. realis — дійсний) — художній напрям у літературі, для якого основною проблемою стають відносини людини й суспільства, вплив суспільно-історичних обставин на формування духовного світу та характеру героїв (Т. Шевченко, Марко Вовчок).

  • А. Чому в умовах заборони друку українських книжок, закриття українських шкіл митці зосереджують свою увагу саме на усній народній творчості?
  • Б. Чим «високі» жанри в літературі класицизму відрізнялися від «низьких»?
  • В. Чому, на вашу думку, на початку розділу подано репродукції картин Т. Шевченка та М. Пимоненка? Як це пов’язано з розвитком літературних напрямів в Україні наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.?