Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс). 6 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

УРОК № 43

Тема. Узагальнення й тематичне оцінювання за темою «Антична грецька цивілізація класичної доби».

Мета: і повторити, закріпити й узагальнити матеріал теми; розвивати вміння, навички, які формувалися на уроках; виховувати в учнів почуття патріотизму, толерантності, поваги до історичного минулого своєї держави.

Тип уроку: узагальнення і оцінювання знань.

Обладнання: аркуші із завданнями для І та II варіантів.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Завдання для узагальнення

1. Складіть перелік подій, які ви вважаєте найважливішими для історії класичної Греції. Поясніть свій вибір.

2. Поясніть значення понять і термінів «демократія», «права і обов’язки громадянина», «політика», «фаланга».

3. Виконайте завдання за історичною картою.

1) Покажіть володіння греків і персів напередодні війни.

2) Покажіть на карті основні події греко-перських війн.

3) Позначте країни, що об’єдналися в Перший Афінський морський союз.

4. Опишіть спосіб життя та головні пам’ятки культури класичної Греції. Назвіть найвідоміший храм, створений стародавніми греками. Як він виглядав?

5. Хто з історичних діячів мав найбільший вплив на події V—IV ст. до н. е. у Стародавній Греції?

6. Висловіть власне судження про:

1) греко-перські війни;

2) правління Перікла в Афінах;

3) діяльність Демосфена;

4) підкорення Греції македонським царем Філіппом II.

7. Схарактеризуйте найважливіші зміни, що відбулися в історії Стародавньої Греції після греко-перських війн.

8. Чому спортивні змагання Стародавньої Греції називають Олімпійськими іграми? Коли і як вони виникли? Які спортивні змагання входили до програми Олімпійських ігор? У чому полягало їх значення для Греції?

9. Як афіняни називали управління у своєму полісі? Чому вони вважали цю форму правління найкращою?

10. Уявіть собі, що ви опинилися в Афінах за часів Перікла. Яких знаменитих людей можна було там зустріти? Чим вони були відомі?

11. Чого навчали дітей у грецьких школах? Кого греки вважали освіченими людьми?

12. Як позначилися на релігії стародавніх греків їхні заняття і навколишня природа?

13. Які причини викликали ослаблення Греції в V—IV ст. до н. е.? До яких наслідків це призвело?

Завдання для тематичного оцінювання

І ВАРІАНТ

1. Марафон, Фермопіли, Саламін, Платеї — це місця вирішальних битв:

А греко-македонських війн

Б мессенських війн

В греко-перських війн

Г пунічних війн

2. Кого називають «батьком» історичної науки?

А Аристотеля

Б Геродота

В Гомера

Г Сократа

3. Яке із семи чудес світу пов’язано з Олімпійськими іграми?

А статуя бога Зевса

Б Колос Родоський

В мавзолей у Галікарнасі

Г висячі сади Семіраміди

4. Які два міста поєднували Довгі стіни?

А Мілет і Троя

Б Афіни і Пірей

В Сузи і Персеполь

Г Тір і Сідон

5. У якому році було створено Перший Афінський (Делоський) морський союз?

А 477 р. до н. е.

Б 449 р. до н. е.

В 431 р. до н. е.

Г 355 р. до н. е.

6. Який перський цар у 480 р. до н. е. здійснив похід на Грецію з метою її підкорення?

А Кір II

Б Ксеркс

В Дарій І

Г Камбіз II

7. Яка битва стала вирішальною у встановленні македонського панування над Грецією?

А під Платеями

Б під Херонеєю

В під Гавгамелами

Г на річці Гранік

8. Який давньогрецький скульптор був автором бронзової статуї Афіни, що височіла на Акрополі?

А Фідій

Б Пракситель

В Мірон

Г Поліклет

9. Колони якого ордену використані для спорудження храму, зображеного на фотографії?

А доричного

Б іонійського

В коринфського

Г єгипетського

10. Укажіть імена визначних давньогрецьких філософів (виберіть три правильні відповіді).

1 Сократ

2 Платон

3 Аристотель

4 Перікл

5 Солон

6 Гомер

7 Софокл

11. Розташуйте події у хронологічній послідовності.

А Греко-перські війни

Б Беотійська війна

В Коринфська війна

Г Пелопоннеська війна

12. Установіть відповідність між битвами греко-перської війни та їх наслідками.

1 Фермопільська

2 Марафонська

3 Саламінська

4 при Платеях

А втрата Персією домінування на морі

Б вторгнення персів у центральну Грецію, захоплення Афін

В втрата перською армією статусу непереможної

Г початок війни між греками та персами

Д вигнання персів із континентальної Греції

II ВАРІАНТ

1. Як називалася війна між Спартою та Афінами за панування у Греції?

А Троянська

Б Пелопоннеська

В Пунічна

Г Східна

2. Від якої події греки вели своє літочислення?

А перших Олімпійських ігор

Б першої перемоги над персами

В Троянської війни

Г будівництва храму Афіни

3. У храмі Парфенон за часів правління Перікла зберігалася спільна скарбниця:

А всіх грецьких держав

Б Афінського морського союзу

В грецьких колоній

Г грецьких полісів Малої Азії

4. Перікл був стратегом Афін упродовж:

А 5 років

Б 10 років

В 15 років

Г 20 років

5. Як називається бойовий порядок важкоозброєних піхотинців у Стародавній Греції та Македонії?

А фаланга

Б центурія

В сатрапія

Г агора

6. Боротьбу Греції проти встановлення македонського панування очолив:

А Перікл

Б Демосфен

В Леонід

Г Фідій

7. Визначте подію, що пов’язана з новиною, яку розносили глашатаї: «Священний мир оголошено, шляхи безпечні! Хай переможе сильніший!».

А завершення греко-перської війни

Б початок походу Александра Македонського

В проведення Олімпійських ігор

Г святкування перемоги у Марафонській битві

8. Яку назву мала битва греко-перських війн, описана в наведеному уривку з поеми Есхіла «Перси»?

Весь флот спішив, і чути крик було:

«Вперед, сини Еллади! Батьківщину,

Жінок, дітей своїх рятуйте, храми

Богів дідівських і гробниці предків.

За все ми будем битися тепер!»

Запеклий бій кипів. Спочатку твердо

Стояло військо перськеє хоробре.

Коли ж в протоці збились кораблі,

То один одному не помагали,

А поражали мідними носами Своїх.

Загинули тоді всі судна,

А елліни їх влучно поціляли

Повсюди. І тонули кораблі.

А Фермопільська

Б Марафонська

В Саламінська

Г при Платеях

9. Яка із скульптур створена майстром Стародавньої Греції Міроном?

10. Укажіть імена визначних давньогрецьких скульпторів (виберіть три правильні відповіді).

1 Еврипід

2 Фідій

3 Мірон

4 Аристофан

5 Пракситель

6 Есхіл

7 Платон

11. Розташуйте події у хронологічній послідовності.

А Підкорення Греції македонським царем Філіппом II

Б Пелопоннеська війна

В «Східний похід» Александра Македонського

Г Створення елліністичних держав

12. Установіть відповідність між поняттям, яке стосується життя давньогрецького поліса, та його визначенням.

1 демос

2 архонт

3 ареопаг

4 стратег

А воєначальник, командувач війська поліса

Б давній орган влади в Афінах, роль якого за часів демократії обмежувалася розглядом судових справ

В народні збори, у яких брали участь усі вільні громадяни поліса

Г сукупність вільних жителів — громадян поліса Д вища посадова особа грецького поліса

Відповіді: І варіант: 1. В; 2. Б; 3. А; 4. Б; 5. А; 6. Б; 7. Б; 8. А; 9. А; 10. 1, 2, 3; 11. А Г В Б; 12. 1Б 2В ЗА 4Д.

II варіант: 1. Б; 2. А; 3. Б; 4. В; 5. А; 6. Б; 7. В; 8. В; 9. В; 10. 2, 3, 5; 11. Б А В Г; 12. 1Г 2Д ЗБ 4А.

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Складіть кросворд із 12 слів за вивченою темою.