Посібник «Мій конспект. Історія України. 10 клас»

Урок 16. Урок узагальнення. Тематичне оцінювання

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• показувати на карті українські землі, на які поширювалась влада ЦРУ влітку та восени 1917 р. та після підписання Берестейської унії;

• визначати основні етапи доби Центральної Ради; хронологічну послідовність подій Української революції;

• характеризувати діяльність діячів Центральної Ради, оцінювати їхню роль у розбудові української держави.

Тип уроку: узагальнення та контролю знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

II. ЕТАП УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Тестові завдання закритого й відкритого типу

1. Які події відбулись до початку Першої світової війни?

1) Створення першого монополістичного об’єднання в Україні;

2) створення Галицько-Буковинського генерал-губернаторства;

3) створення першої політичної партії Наддніпрянської України;

4) початок земельної реформи П. Столипіна;

5) створення Головної української ради;

6) проведення Всеукраїнського Національного конгресу;

7) створення Союзу визволення України.

Відповідь: 1, 3, 4.

2. Позиція якої організації подана в нижченаведеному уривку документа? «...Перемога Австро-Угорської монархії буде нашою перемогою. І чим скорішою буде поразка Росії, тим швидше виб’є година визволення України... Нехай на руїнах царської імперії зійде сонце вільної України!»

А Головна українська рада;

Б Революційна українська партія;

В Товариство українських поступовців;

Г Карпато-руський визвольний комітет.

Відповідь: А.

3. Внаслідок яких подій Першої світової війни з’явилося звернення до місцевого населення, уривок з якого подано нижче?

«Надбання Володимира Святого, земля Ярослава Осмомисла, князів Данила і Романа, скинувши ярмо підняти стяг єдиної, великої, неподільної Росії. Звільнені російські брати. не вважаючи свого щастя в утиску іноземців, як це робили шваби, зверніть меч свій на ворога, а серця свої до Бога з молитвою за Росію, за Російського Царя».

А Галицької битви;

Б Брестського миру;

В Карпатської операції;

Г Брусиловського прориву.

Відповідь: А.

4. Якого року розгортались події, про які йдеться в нижченаведеному уривку з книги?

«Загалом, від 22 травня до 30 липня дорученими мені. завершилась операція армій Південно-Західного фронту з оволодіння. надзвичайно укріпленою ворожою позицією. На півночі фронту нами було взято назад значну частину

нашої території, а центром і лівим флангом знову завойовано частину Східної Галичини й усю Буковину. Безпосереднім результатом цих удалих дій був вихід румунії з нейтрального становища та приєднання її до нас».

А 1914 р.;

Б 1915 р.;

В 1916 р.;

Г 1917 р.

Відповідь: В.

5. Назвіть історичну особу, про яку йдеться в нижченаведеному уривку з історичного твору.

«...У вересні 1914 року російські окупанти Галичини депортували його в російський монастир, оскільки їм була відома його роль як духовного натхненника галицьких українців, і вони боялися, що він може дати привід до заворушень у провінції».

Відповідь: А. Шептицький.

6. Встановіть послідовність подій.

А Галицька битва;

Б Горлицька операція;

В Брусиловський прорив;

Г утворення легіону

Українських січових стрільців.

Відповідь: Г, А, Б, В.

7. Якими були причини й наслідки економічної кризи в Наддніпрянській Україні в 1915-1917 рр.?

8. Яка подія стала однією з причин збройного виступу самостійників у Києві у липні 1917 р.?

9. Ухвалення якого Універсалу Української Центральної Ради зумовило створення Генерального Секретаріату?

10. Яку позицію посідала Українська Центральна Рада у відносинах з Тимчасовим урядом росії?

11. У який період з’явився документ, уривок з якого наведено нижче?

«...Чи зобов’язується Рада припинити всі свої спроби роззброєння радянських полків і робочої червоної гвардії на Україні і повернути негайно зброю тим, у кого воно було відібране?

У разі неотримання задовільної відповіді. протягом терміну — сорока восьми годин Рада Народних Комісарів буде вважати Раду в стані відкритої війни проти Радянської влади в Росії і на Україні».

А Між виданням І і ІІ Універсалів Української Центральної Ради;

Б між виданням ІІ і ІІІ Універсалів Української Центральної Ради;

В між виданням ІІІ і IV Універсалів Української Центральної Ради;

Г після видання IV Універсалу Української Центральної Ради.

Відповідь: В.

12. Українська Центральна Рада створена в.:

А березні 1917 р.;

Б червні 1917 р.;

В серпні 1917 р.;

Г листопаді 1917 р.

Відповідь: А.

13. Назвіть документ, уривок з якого наведено.

«Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і лад на Вкраїні дають вибрані вселюдним, рівним, прямим і тайним голосуванням Всенародні українські збори (Сойм). Всі закони, що повинні дати той лад тут у нас, на Вкраїні, мають право видавати тільки наші Українські збори».

Відповідь: І Універсал.

14. Назвіть документ, уривок з якого наведено.

«Поповнена Центральна Рада виділить наново з свого складу окремий одповідальний перед нею орган — Генеральний секретаріат, що буде представлений на затвердження Временного правительства як носитель найвищої крайової влади Временного правительства на Україні.

В цім органі будуть об’єднані всі права і засоби, щоб він як представник демократії всієї України і разом з тим як найвищий крайовий орган управління мав змогу виконувати складну роботу організації та впорядкування життя всього краю в згоді з усією революційною росією».

Відповідь: ІІ Універсал.

15. Назвіть документ, уривок з якого наведено.

«Однині Україна стає Українською Народною республікою. Не відділяючись від республіки російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі... До Установчих Зборів України вся власть творити лад на землях наших, давати закони й правити належить нам, Українській Центральний Раді.» Відповідь: ІІІ Універсал.

16. Назвіть документ, уривок з якого наведено.

«.Визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана. ми [Центральна Рада] рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання.»

Відповідь: ІІ Універсал.

17. Які політичні сили наприкінці жовтня — на початку листопада 1917 р. вели збройну боротьбу за владу в Києві?

18. Яке гасло українського національно-визвольного руху відповідає змісту Четвертого Універсалу Української Центральної Ради (УЦР)?

А «Хай живе самостійна Україна!»;

Б «Україна для українців!»;

В «Вся влада Радам!»;

Г «Геть Тимчасовий уряд!».

Відповідь: А.

19. Про яку інституцію В. Винниченко писав: «.[його скликання] стало першим кроком відродження нації на шляху державності. Будучи одночасно сильним організуючим і агітаційним засобом, він став першим підготовчим етапом у творенні як ідеї Української держави, так і в частковому втіленні її в життя»?

А Український національний конгрес;

Б Трудовий конгрес України;

В Всеукраїнський з’їзд хліборобів;

Г Всеукраїнський з’їзд хліборобів.

Відповідь: А.

20. Однією з причин падіння Української Центральної Ради (УЦР) була.:

А відмова УЦР від виконання умов Брест-Литовського мирного договору;

Б відкрита підтримка УЦР селянських виступів і робітничих страйків;

В проведена УЦР аграрна реформа та передання всієї землі селянам;

Г неспроможність УЦР налагодити систему державного управління.

Відповідь: Г.

21. Ухваливши Другий Універсал, Українська Центральна Рада зобов’язалася.:

А розпочати й довести до кінця переговори про мир із Німеччиною та її союзниками;

Б установити державний контроль за продукцією, виготовленою в Україні; В підтримати Тимчасовий уряд у боротьбі з корніловським заколотом;

Г поповнити свій склад представниками національних меншин.

Відповідь: Г.

22. Установіть відповідність між назвами документів Української Центральної Ради та наслідками їх оприлюднення.

1) Перший Універсал;

2) Другий Універсал;

3) Третій Універсал;

4) Четвертий Універсал.

А Підписання Брест-Литовського мирного договору, вступ німецьких і австрійських військ на територію УНР;

Б загострення відносин з більшовицьким урядом Росії;

В збройний виступ самостійників, поповнення складу Центральної ради представниками національних меншин;

Г поширення влади Центральної ради на 9 українських губерній (без Криму), початок соціально-економічних перетворень;

Д утворення Генерального Секретаріату.

Відповідь: 1 Д, 2 В, 3 Б, 4 А.

23. У який період Української революції схвалено цитовані документи?

1. «Хай буде Україна вільною. ...Так сказали виборні люди з усієї Землі Української. Сказавши так, вони вибрали з-поміж себе нас, Українську Центральну Раду, і наказали нам. творити новий лад вільної автономної України».

2. «...На час до вирішення справи про місцеве врядування Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого призначає Тимчасовий уряд.».

А Березень-серпень 1917 р.;

Б серпень-листопад 1917 р.;

В листопад-грудень 1917 р.;

Г грудень 1917 р. — січень 1918 р.

Відповідь: А.

24. Установіть хронологічну послідовність подій 1917-1918 рр., описаних у спогадах В. Винниченка.

А «Українська Центральна Рада із задоволенням взяла до відома заяву вищої команди в справі формування першого українського полку, як визнання українізації армії. підтримує. виокремлення українців в окремі відділи.»;

Б «Більшовики, що були на з’їзді. переїхали до Харкова, улаштували там свій з’їзд і на ньому вибрали Український Радянський Уряд. оголосивши себе єдиним робітничо-селянським Правительством на всю Україну.»;

В «А наступними днями, як виплив з Універсалу, як логічне переведення його в життя було засновано Генеральний Секретаріат Української Центральної Ради, інститут, який мав реалізувати виставлені в Універсалі тези.».

Відповідь: А, В, Б.

25. До якого періоду Української революції належать цитовані нижче документи?

1. «Після довгих. сумнівів Генеральний Секретаріат прийшов до тієї думки, щоб крайова влада стала фактичною, під нею повинна бути міцна підвалина, і такою підвалиною може бути тільки проголошення Української Народної Республіки.»

2. «Ми відчули, що нам, українській демократії, у спину хтось ніж готує. більшовики концентрують своє військо для розбиття УНР. .На ультиматум я дивлюсь як на потоптання наших прав.».

А Листопад-грудень 1917 р.;

Б грудень 1917 — січень 1918 рр.;

В січень-лютий 1918 р.;

Г лютий-березень 1918 р.

Відповідь: А.

29. Якого договору стосується цитований документ?

«Строго таємно. З огляду на сучасний брак харчових продуктів. мир з Україною має бути підписаний якнайскоріше. На випадок, якби Україна попросила військової допомоги проти російських максималістів, то таке прохання можливо задовольнити. За це Україна зобов’язується до якнайскорішої поставки хліба.»

Відповідь: Брест-Литовський договор між УНР, Німеччиною та її союзниками.

ІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати повідомлення про П. Скоропадського та Є. Петрушевича.