Посібник «Мій конспект. Історія України. 10 клас»

Тема 3. Початок української революції (1917 р. — квітень 1918 р.)

Урок 12. Україна від Лютневої революції до більшовицького перевороту 1917 р.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• використовувати карту як джерело інформації про основні події початку Української революції;

• виявляти вміння синхронізувати історичні події періоду;

• визначати роль і наслідки боротьби політичних партій за вплив на населення України;

• порівнювати різні точки зору, висловлювати особисту позицію щодо початку діяльності УЦР у березні-вересні 1917 р.;

• обґрунтовувати зв'язок між причинами та наслідками прийняття ІІ Універсалу УЦР;

• називати та застосовувати поняття й терміни: революція, опозиція, політична боротьба, місцеві органи влади, національно-територіальна автономія, федерація, національно-персональна автономія, універсал;

• творчо застосовувати здобуті знання під час складання характеристики історичних персоналій: Михайло Грушевський, Володимир Винниченко, Сергій Єфремов.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

II. Актуалізація опорних знань

Бесіда

1. Що свідчило про загострення кризи в Російській імперії в роки Першої світової війни?

2. У чому полягала суть українського питання і яким було ставлення до нього з боку російської та Австро-Угорської імперій?

3. Чим характеризується посилення національного руху в Наддніпрянській Україні в 1915-1916 рр.?

IIІ. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

Учитель. Поступове погіршення соціально-економічної ситуації, військові поразки та кризові явища в політичному житті призвели до того, що Росію охопила загальнонаціональна криза, яка спричинила революційний вибух.

Мітинги 8 березня (23 лютого за ст. стилем) у Петрограді швидко переросли у загальний політичний страйк, а згодом і у збройне повстання. Уже 12 березня було створено Петроградську раду робітничих і солдатських депутатів. Цього ж дня у Державній Думі утворився перехідний орган влади — Тимчасовий комітет на чолі з октябристом М. Родзянком.

15(2) березня цар Микола II зрікся престолу, а Тимчасовий Комітет призначив Тимчасовий уряд на чолі з князем Г. Львовим.

Тимчасовий уряд вважав себе правонаступником царського уряду; мав намір зберегти за собою контроль над усіма територіями Російської імперії та створив представницькі і виконавчі органи місцевої влади; прагнув провести ряд демократичних перетворень. Він мав здійснювати свої повноваження до моменту скликання Всеросійських Установчих зборів.

Таким чином, у лютому 1917 р. у Росії відбулася демократична революція, було повалено самодержавство, створено перехідний орган влади — Тимчасовий уряд, який не планував і не зробив глибоких зрушень у суспільстві, відклавши їх до скликання Установчих зборів.

В Україні Тимчасовий уряд передав виконавчу владу повітовим і губернським комісарам, якими стали голови земських управ. Поряд з органами Тимчасового уряду формувалася система рад робітничих, солдатських і селянських депутатів, яких в Україні в цей період налічувалося близько 250-300. Із них 180 було зосереджено в Донбасі та великих промислових центрах.

17 березня 1917 року у Києві було утворено Раду об’єднаних громадських організацій. Громадські ради та їхні виконавчі комітети виникли в усіх губерніях. В Україні розпочалась національна революція.

Робота з історичною інформацією

• Опрацюйте наведену інформацію та скажіть, у чому полягали особливості

подій у Києві в березні 1917 р.

Субтельний О. Україна: історія

«Звістка про падіння царського режиму досягла Києва 13 березня 1917 р. За кілька днів представники найголовніших установ і організацій міста утворили Виконавчий комітет, що мав утримувати порядок і діяти від імені Тимчасового уряду. Водночас осередком радикальних лівих стала Київська рада робітничих і солдатських депутатів. Але, на відміну від подій у Петрограді, у Києві на арену вийшла й третя дійова особа: 17 березня 1917 р. українці заснували власну організацію — Центральну Раду».

Завдання

• Проаналізувавши партійний склад ЦР, припустіть, яким вони бачили майбутнє України.

• УСДРП (В. Винниченко, С. Петлюра);

• УПСР (М. Грушевський);

• УПСФ (С. Єфремов);

• УНП (М. Міхновський);

• УДХП.

Робота з підручником

• За текстом підручника проаналізуйте рішення Українського Національного Конгресу 6-8 квітня 1917 р. і дайте відповідь на запитання.

Орієнтовна відповідь

УНК вирішив домагатися національно-територіальної автономії для України і перебудови Російської держави на федеративну республіку.

ЦР має виконувати роль національного парламенту.

Обрано новий склад та керівництво ЦР: голова — М. Грушевський, заступники — В. Винниченко та С. Єфремов.

Обрано постійний виконавчий орган — Комітет (згодом Мала Рада).

Завдання

• У чому полягало значення рішень Українського національного конгресу?

Робота з таблицею

• Слухаючи розповідь учителя або працюючи з відповідним матеріалом підручника, складіть хронологічну таблицю «Українська революція».

Дата

Подія

Зміст

     

Робота з історичним джерелом

• Опрацюйте історичне джерело та дайте відповіді на запитання.

Із записів М. Грушевського

«Минули ті обставини, коли ми мусили виступати з петиціями, супліками, доказувати свої права навіть на культурне самоозначення... Нічого більш помилкового не може бути тепер, як витянути старі українські петиції і подавати їх наново правительству, як наші домагання в данім моменті. Українського питання вже нема. Є вільний, великий український нарід, який будує свою долю в нових умовах свободи».

Запитання

1. У чому вбачав М. Грушевський головне завдання Центральної Ради?

2. Як ви вважаєте, чому Центральна Рада не проголосила курс на створення незалежної Української держави?

Робота з текстом Першого Універсалу

• Опрацювати текст Першого Універсалу УЦР та визначити, які кроки передбачав цей документ щодо розбудови української державності.

Орієнтовна відповідь

1. Проголошена національно-територіальна автономія України.

2. ЦР — вищий державний орган України.

3. Скликання Українських Установчих зборів — законодавчого органу Української держави.

4. Співпраця з національними меншинами, визначення їхніх прав.

5. Запроваджено податок на розбудову української автономії.

6. Було передбачено розробляння Закону про землю, за яким право користуватися і розпоряджатися землею належало лише народу України.

Завдання

• Дайте характеристику основних засад Української держави.

Повідомлення учнів

1) «Діяльність В. Винниченка на чолі Генерального Секретаріату»;

2) «С. Петлюра — військовий міністр УЦР»;

3) «Життя та діяльність С. Єфремова».

Робота з історичним документом

• Опрацювати текст Другого Універсалу УЦР від 3 липня 1917 р., визначити його основні рішення та відповісти на запитання.

Орієнтовна відповідь

Основні рішення Другого Універсалу УЦР

1. Тимчасовий уряд зобов’язувався визнати Генеральний Секретаріат «найвищим органом управління в Україні».

2. Склад ГС затверджував Тимчасовий уряд.

3. Центральна Рада поповнювалась представниками національних меншин.

4. ЦР відмовлялась від введення автономії до Всеукраїнських Установчих зборів.

5. Українізація армії повинна відбуватися під контролем російського командування.

Запитання

1. Назвіть відмінності між Першим і Другим Універсалами.

2. Спрогнозуйте, як відреагували в Україні та Росії на появу Другого Універсалу.

Робота з історичним документом

• Опрацювати текст Тимчасової інструкції Генеральному Секретаріату від Тимчасового уряду й виконати завдання.

1. Дії уряду поширюються лише на п’ять губерній: Київську, Волинську, Подільську, Полтавську і частково Чернігівську.

2. Генеральний секретаріат — орган Тимчасового уряду, а не Центральної Ради.

3. Склад Генерального Секретаріату призначає Тимчасовий уряд на подання Центральної Ради.

4. Кількість членів ГС зменшується з 14 до 9, з яких 4 — не українці. Генеральний секретаріат не відав військовими, продовольчими справами,

поштою, телеграфом, судом, шляхами, транспортом.

Завдання

1. Позначте на контурній карті території, на які, згідно з Тимчасовою інструкцією ТУ, поширювалася дія Генерального Секретаріату?

2. Порівняйте «Тимчасову інструкцію» Тимчасового уряду з Другим універсалом Центральної ради. Охарактеризуйте обсяг прав Центральної Ради, який передбачав кожний із цих документів.

3. Чому стало можливим існування Тимчасової інструкції?

4. Припустіть, якою була реакція української влади на появу цього документа.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Задання

1. «Центральна Рада, — писав В. Винниченко, — з виконавчого органу поєднаних партійних і громадських груп, яким вона була з початку революції... стала вищим і не тільки виконавчим, але й законодавчим органом всього організованого українського народу». Доберіть факти, які підтверджують або спростовують висловлювання В. Винниченка.

2. Чи поділяєте ви думку історика Т. Гунчака про те, що Другий Універсал «у політичному розумінні це був крок назад у розвитку Української революції»?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника.