Історія України. 7 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

УРОК № 27

Тема. Узагальнення й тематичний контроль за розділом «Галицько-Волинська держава».

Мета: повторити, узагальнити та закріпити знання, набуті учнями впродовж вивчення розділу; розвивати вміння та навички, які формувалися на попередніх заняттях; виховний аспект уроку реалізується в результаті осмислення учнями подій минулого своєї Батьківщини й формування позитивного емоційно-особистісного ставлення до них; спонукати учнів до подальшого поглиблення знань.

Тип уроку: повторювально-узагальнюючий.

Обладнання: підручник, атлас, стінні карти, що використовувалися впродовж вивчення розділу, дидактичні матеріали.

Структура уроку

I. Організація навчальної діяльності

II. Повторення й узагальнення знань

III. Підсумки уроку

IV. Домашнє завдання

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує учням тему уроку, його завдання та інформує про основні форми роботи.

II. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Учитель коротко нагадує основний матеріал, що вивчався упродовж опрацювання розділу.

Вступна бесіда

1. Вивчення якого розділу ми завершили?

2. Які головні доленосні події відбулися за період, що ми вивчали?

3. Перегляньте назви параграфів вивченого розділу та запропонуйте інші назви до них.

Завершіть речення.

1. Галицьке і Волинське князівства об’єдналися у ... .

2. Роман Мстиславич на початок XIII ст. об’єднав під своєю владою ... .

3. Монгольське військо на чолі з Батиєм у 1237 р. підійшло до кордонів Русі ... .

4. Після запеклого штурму, застосувавши облогові машини, монголи увірвалися до Києва в районі Лядських воріт ... .

5. Монголи в результаті свого нападу розорили ... .

6. У битві під Ярославом Данило Галицький ... .

7. Для того щоб уладнати відносини з Ордою, Данило Галицький ... .

8. У 1253 р. у місті Дорогочин Данило Галицький був коронований. Він сподівався ... .

9. Львів був заснований на честь ... .

10. Нащадки Данила Галицького у зовнішній політиці дотримувалися ... .

11. У 1301 р. Юрій І заснував окрему ... .

12. Останніми князями Галицько-Волинського князівства з династії Романовичів були ...

Завдання за історичною картою

1. Покажіть, з якими державами межувало Галицько-Волинське князівство.

2. Покажіть на карті межі князівства: а) у період його найвищого піднесення; б) після навали Батия.

3. Визначте міста, які в різні часи були головними резиденціями (столицями) галицько-волинських князів.

4. Покажіть, де відбулася коронація Данила Галицького.

5. Зазначте міста, в яких відбулися вирішальні битви в історії Галицько-Волинського князівства.

6. Проведіть межу, за якою були поділені землі Галицько-Волинського князівства між Польщею та Литвою.

Завдання

1. Складіть перелік князів Галицько-Волинського князівства із зазначенням років їхнього правління.

2. Визначте хронологічну послідовність ключових подій історії Галицько-Волинського князівства.

3. Поясніть значення термінів і понять: боярське свавілля, монголи, Золота Орда, золотоординське ярмо, династія.

4. Складіть історичний портрет князів: Романа Мстиславича, Данила Галицького, Лева Даниловича, Юрія І Львовича, Юрія II Болеслава (за вибором, використовуючи відповідну схему).

5. Заповніть таблицю «Об’єктивні та суб’єктивні причини загибелі Галицько-Волинського князівства». Зробіть відповідні висновки.

Об'єктивні причини

Суб'єктивні причини

   

6. Дайте докладний опис однієї з пам’яток культури Галицько-Волинського князівства.

7. Заповніть таблицю «Культура Галицько-Волинського князівства».

Галузь

Основні досягнення

Освіта

 

Література, літописання

 

Архітектура

 

Мистецтво

 

8. Складіть хронологію боротьби за галицько-волинську спадщину між Польщею, Угорщиною та Литвою.

9. Складіть план розповіді за темою «Загибель Галицько-Волинського князівства».

10. Складіть план розповіді за темою «Мистецтво Галицько-Волинського князівства».

11. Визначте відмінності культури Русі-України та Галицько-Волинського князівства. Відповідь подайте у вигляді таблиці.

Творчі завдання

1. Чи можна стверджувати, що правління Данила Галицького було добою розквіту Галицько-Волинського князівства? Свою відповідь обґрунтуйте.

2. Хто з галицько-волинських князів прийняв титул короля? Із якою метою вони це зробили? Чи досягли вони своєї мети?

3. Вважається, що Галицько-Волинське князівство стало спадкоємцем Київської держави. Спробуйте аргументувати цю думку.

4. Чому між країнами-сусідами велася така гостра боротьба за галицько-волинську спадщину?

Завдання на індивідуальних картках

Картка № 1

1. Складіть хронологію правління князів Галицько-Волинського князівства з династії Романовичів. Визначте їх переваги і недоліки в їхній діяльності.

2. Під владою яких держав опинилися землі Галицько-Волинської держави після її загибелі?

Картка № 2

1. Заповніть порівняльну таблицю «Правління Ярослава Осмомисла, Романа Мстиславича та Данила Галицького».

2. Коли утворилося Галицько-Волинське князівство?

Картка № З

1. Прослідкуйте зміни зовнішньої політики галицько-волинських князів від Данила Галицького. Чим ці зміни були зумовлені?

2. У якому році припинилася династія Романовичів у Галицько-Волинському князівстві?

Картка № 4

1. Чому на початок XIV ст. Галицько-Волинське князівство занепало? Поясніть кожну причину.

2. Який князь об’єднав у єдину державу Галицьке і Волинське князівства?

Тестові завдання

Варіант 1

1. Коли Галицьке та Волинське князівства були об’єднані в єдину державу?

А 1111 р.

Б 1185 р.

В 1199 р.

Г 1240 р.

2. Яке місто було захоплено і розорене монголами у 1240 р.?

А Чернігів В Київ

Б Переяслав Г Галич

3. Що стало передумовою тимчасової втрати в 1205 р. державної єдності Галицько-Волинського князівства?

А агресія Угорського та Польського королівств

Б монгольська навала на землі Південно-Західної Русі

В змова галицьких бояр на чолі з боярином В. Кормильчичем

Г загибель князя Романа Мстиславича у битві під Завихостом

4. Унаслідок Ярославської битви (1245 р.) князь Данило Романович:

А позбувся політичної залежності від ханів Золотої Орди

Б зламав опір галицького боярства та остаточно утвердився при владі

В зупинив просування тевтонських рицарів-хрестоносців на руські землі

Г поширив свою владу на Волинь і відновив єдність держави свого батька

5. У період правління якого князя Галицько-Волинська держава потрапила в залежність від Золотої Орди?

А Романа Мстиславича

Б Данила Романовича

В Ярослава Осмомисла

Г Мстислава Володимировича

6. Чим було зумовлене руйнування Данилом Галицьким укріплень частини міст у Галичині та на Волині?

А поразкою у боротьбі з монголами

Б боротьбою з боярською опозицією

В успіхами у боротьбі з Угорщиною та Польщею

Г зміцненням королівської влади

7. У битві на р. Калка у 1223 р. союзниками руських князів були:

А монголи

Б печеніги

В половці

Г хозари

8. Про якого князя йдеться? «І оддав він Київ у руки [воєводі] Дмитрові [щоб] удержати [город] проти іноплемінних народів, безбожних татар (монголів)...»

А Романа Мстиславича

Б Ярослава Осмомисла

В Данила Галицького

Г Володимира Мономаха

9. У якому році відбулась подія, описана в уривку джерела?

«Данило вийшов з військом із Холма та на третій день став у Галичі. ...ввійшов у свій город... та прийняв стіл свого батька, та проголосив перемогу...»

А 1199 р.

Б 1205 р.

В 1238 р.

Г 1245 р.

10. Який київський храм став останнім центром опору киян під час облоги міста монгольськими військами хана Батия в 1240 р.?

А Софійський собор

Б Десятинна церква

В Успенський собор

Г Михайлівський Золотоверхий собор

11. Установіть відповідність між подіями та іменами князів.

1 ініціював Любецький з’їзд князів

2 утворив Галицько-Волинську державу

3 визнав зверхність Золотої Орди

4 заснував Галицьку православну митрополію

12. Установіть послідовність подій.

А перша згадка назви «Україна» в писемних джерелах

Б захоплення Києва монголами на чолі з ханом Батиєм

В любецький з’їзд князів

Г коронація Данила Галицького

А Володимир Мономах

Б Ярослав Осмомисл

В Роман Мстиславич

Г Данило Романович

Д Юрій І Львович

Варіант 2

1. Яке князівство у XIII ст. стало центром об’єднання земель Південно-Західної Русі?

А Чернігівське

Б Волинське

В Київське

Г Переяславське

2. Прочитайте уривок із джерела і визначте, з якою битвою він пов’язаний.

«Була рада всіх князів у місті Києві, і вирішили на раді так: “Краще нам зустріти їх на чужій землі, ніж на своїй”. На раді були Мстислав Романович київський, Мстислав ковельський і чернігівський і Мстислав Мстиславич галицький — вони були старійшими князями Руської землі».

А під Дорогочином

Б на р. Калка

В під Ярославом

Г на р. Альта

3. Унаслідок Ярославської битви (1245 р.) князь Данило Романович:

А позбувся політичної залежності від ханів Золотої Орди

Б зламав опір галицького боярства та остаточно утвердився при владі

В зупинив просування тевтонських рицарів-хрестоносців на руські землі

Г поширив свою владу на Волинь і відновив єдність держави свого батька

4. Який із галицько-волинських правителів мав титул короля?

А Лев Данилович

Б Юрій І

В Юрій II

Г Ярослав Осмомисл

5. Що стало останнім центром опору Києва під час штурму міста монголами у 1240 р.?

А Десятинна церква

Б Софійський собор

В Золоті ворота

Г Києво-Печерська лавра

6. На карті позначено напрямки походів:

А київського князя Володимира Великого на Волинь і Галичину

Б переяславського князя Володимира Мономаха проти половців

В монгольського хана Батия на землі південно-західної Русі

Г литовського князя Ольгерда на землі Київської держави та Польщі

7. Якому князю літописець приписує такі вислови: «Не личить держати нашу батьківщину крижевникам (хрестоносцям)», «Не дам півотчини своєї, але поїду до Батия сам»?

А Ярославу Осмомислу

Б Роману Мстиславичу

В Данилу Галицькому

Г Юрію І Львовичу

8. Утворення Галицько-Волинської держави у 1199 р. відбулося в результаті:

А боротьби Польщі та Угорщини за розширення своїх володінь

Б міжусобної боротьби давньоруських князів

В виконання одного з рішень Люблінського з’їзду

Г об’єднання сил князів у боротьбі проти половців

9. У боротьбі з якою державою Папа Римський обіцяв допомогу Данилу Галицькому?

А з Тевтонським орденом

Б із Великим князівством Литовським

В із Золотою Ордою

Г із Польським королівством

10. Частина істориків вважає Галицько-Волинську державу правонаступницею Русі-України, тому що вона:

А єдина, що змогла встояти під монгольською навалою

Б успадкувала частину території, форми політичного та суспільно-економічного життя

В зберегла герб і символи великокняжої влади київських князів

Г забезпечила існування незалежного державного життя у східних слов’ян

11. Установіть відповідність між подіями та іменами князів.

1 ініціював Любецький з’їзд князів

2 утворив Галицько-Волинську державу

3 визнав зверхність Золотої Орди

4 заснував Галицьку православну митрополію

А Володимир Мономах

Б Ярослав Осмомисл

В Роман Мстиславич

Г Данило Романович

Д Юрій І Львович

12. Які з наведених тверджень характеризують діяльність князя Данила Галицького?

1 разом з іншими руськими князями брав участь у битві з монголами на р. Калка 1223 р.

2 приєднав до Галицько-Волинського князівства Закарпаття

3 здійснив поїздку до Золотої Орди, де домігся від хана Батия підтвердження своїх прав на Волинь і Галичину

4 у «Слові о полку Ігоревім» про князя згадується, що він «підпер гори Угорські своїми військами» і «зачинив ворота Дунаю»

5 успішно чинив опір монгольським загонам темника Куремси, але зазнав поразки у боротьбі з татарським ханом Бурундаєм

6 столицею свого князівства зробив місто Львів

7 брав участь у Любецькому з’їзді князів

Завдання

Складіть тематичний кросворд із 12 слів (термінів, понять, імен історичних діячів) за темами: І варіант — «Монгольська навала», II варіант «Галицько-Волинське князівство».

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель оцінює роботу учнів, оголошує і коментує оцінки за урок.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Випереджальне завдання. Підготуйте повідомлення про утворення Литовської держави.