Історія України. 7 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

УРОК № 20

Тема. Узагальнення й тематичний контроль за розділом «Київська держава (Русь-Україна) у другій половині XI — першій половині XIII ст.».

Мета: здійснити узагальнення й тематичний контроль знань, умінь і навичок, набутих учнями впродовж вивчення теми; удосконалити наявні вміння й навички; виховувати шанобливе ставлення до минулого України.

Тип уроку: узагальнення й оцінювання знань.

Обладнання: підручник, атлас, завдання для перевірки навчальних досягнень учнів.

Структура уроку

I. Організація навчальної діяльності

II. Узагальнення й оцінювання знань

III. Підсумки уроку

IV. Домашнє завдання

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує тему й основні завдання уроку, інформує про заплановані форми роботи.

II. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Завдання для узагальнення

1. Складіть хронологічну таблицю основних подій історії Русі другої половини XI — першої половини XIII ст.

2. Поясніть значення понять і термінів: князівські з’їзди, вотчина, віче, політична роздробленість, феодальна роздробленість, удільне князівство, міжусобні війни, династія, престолонаслідування, літопис, монументальний живопис.

3. Яка роль князівських з’їздів в історії Русі-України?

4. Складіть історичний портрет князя Володимира Мономаха.

5. Чи призвела поява самостійних князівств до припинення існування Русі-України? Свою думку обґрунтуйте.

6. Виконайте завдання за історичною картою.

1) Покажіть, з якими державами межувала Русь у другій половині XI — на початку XIII ст.

2) Покажіть на карті князівства, що постали на території Русі на початок XIII ст.

3) Визначте головні політичні та культурні центри Русі в період роздробленості.

4) З’ясуйте, чи мали місце територіальні зміни Русі в другій половині XI — на початку XIII ст.

5) Покажіть князівства, що зазнавали спустошливих нападів половців.

6) Покажіть місця, де відбувалися князівські з’їзди.

7. Чому в період роздробленості велася така гостра боротьба окремих князів за київський престол?

8. Заповніть таблицю «Об’єктивні та суб’єктивні причини роздробленості Київської держави». Зробіть відповідні висновки.

(Суб’єктивними причинами називаються ті обставини, які залежать від дій і прагнень людей. Об’єктивними — ті, що складаються під впливом зовнішніх чинників, незалежно від волі людей.)

Об'єктивні причини

Суб'єктивні причини

   

9. Яка роль половців в історії Русі? Чи можна говорити лише про їхній негативний вплив?

10. Як можна оцінити період правління Ярославичів в історії Русі-України?

11. Порівняйте Русь за часів Ярослава Мудрого і Володимира Мономаха. Критерії для порівняння визначте самостійно.

12. Порівняйте події, які відбулися після смерті Ярослава Мудрого в Київській державі, із тими, що сталися у Франкській імперії після смерті Карла Великого. Назвіть причини занепаду цих держав. Визначте спільне і відмінне в їхньому розвитку.

Тестові завдання

Варіант 1

1. Київський князь Володимир Всеволодович відомий під прізвиськом:

А Великий

Б Мудрий

В Мономах

Г Окаянний

2. Які сини Ярослава Мудрого після його смерті утворили тріумвірат?

А В’ячеслав, Володимир, Олег

Б Святополк, Ярослав, Мстислав

В Ізяслав, Всеволод, Святослав

Г Роман, Данило, Василько

3. У якому році відбувся Любецький з’їзд князів?

А 1068 р.

Б 1072 р.

В 1086 р.

Г 1097 р.

4. Яке місто впродовж XII — першої половини XIII ст. перебувало в центрі боротьби князів, що прагнули встановити свою зверхність у Київській держави?

А Київ

Б Галич

В Володимир

Г Переяслав

5. Який із князів став великим київським князем за запрошенням народного віча?

А Володимир Великий

Б Ярослав Мудрий

В Володимир Мономах

Г Мстислав Великий

6. Політична роздробленість Київської держави в XII — першій половині XIII ст. зумовлювала:

А зростання могутності окремих удільних князівств

Б піднесення Києва як господарського центру

В падіння ролі вотчинного землеволодіння

Г занепад міського життя і торгівлі

7. Діяльність князя Ярослава Осмомисла сприяла піднесенню:

А Волинського князівства

Б Київського князівства

В Переяславського князівства

Г Галицького князівства

8. Що із зазначеного було однією з причин роздробленості Русі-України?

А зростання впливу на політику князів народного віча

Б розвиток і зростання вотчинного землеволодіння

В монгольська навала і встановлення золотоординського панування

Г запровадження християнства як державної релігії

9. Яке твердження є одним із рішень Любецького з’їзду князів 1097 р.?

А «Якщо не з’явиться хто завтра на ріці — багатий, чи убогий, чи старець, чи раб,— то ...той противником буде»

Б «Відтепер з’єднаймося в одне серце і обережімо Руську землю.

Кожен хай держить отчину свою»

В «Хто вб’є князівську людину..., а община вбивцю не шукає, то виру за нього 80 гривень платити тій общині»

Г «...хто хоче віри йняти волхва — хай за ним іде, а хто ж вірує в хреста — нехай іде до нього»

10. Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.

«Прийшли іноплемінники на Руську землю. А Ізяслав, і Святослав, і Всеволод вийшли супроти них на річку Альту. І коли настала ніч, рушили вони одні проти одних. За гріхи наші напустив бог на нас поганих, і побігли руські князі, і були переможені». Із ким зійшлися в битві руські князі?

А хозарами

Б печенігами

В монголами

Г половцями

11. Установіть відповідність між позначеними на карті князівствами і їхніми назвами.

А Київське

Б Галицьке

В Волинське

Г Чернігівське

Д Переяславське

12. Установіть послідовність подій.

А перша згадка назви «Україна» в писемних джерелах

Б утворення Галицького князівства

В Любецький з’їзд князів

Г розграбування Києва князем Андрієм Боголюбським

Варіант 2

1. Сутність роздробленості Київської держави полягала:

А у зміцненні самостійності удільних князівств

Б у появі інституту загальноруських князівських з’їздів

В у відсутності механізму спадкоємності влади великого князя

Г у занепаді віча — органу громадського та державного управління

2. Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.

«Прийшли іноплемінники на Руську землю. А Ізяслав, і Святослав, і Всеволод вийшли супроти них на річку Альту. І коли настала ніч,

рушили вони одні проти одних. За гріхи наші напустив бог на нас поганих, і побігли руські князі, і були переможені».

Із ким зійшлися в битві руські князі?

А хозарами

Б печенігами

В монголами

Г половцями

3. Одним із підсумків князювання Володимира Мономаха було:

А тимчасове відновлення єдності Київської держави

Б прийняття християнства на Русі

В перенесення київського столу до Переяслава

Г запровадження патріаршества на Русі

4. Правління Ярославичів — це етап розвитку Русі-України, на якому відбувається:

А цілковитий політичний розпад єдиної держави, перетворення удільних князів на васалів іноземних правителів

Б економічний і культурний занепад країни, руйнація усіх усталених внутрішніх політичних і династичних зв’язків

В децентралізація апарату управління, зміна загальноруського законодавства та церковної організації удільними князівствами, втрата державного суверенітету

Г зміна централізованої монархії федеративною, коли державою колективно управляла група найвпливовіших князів

5. «“Чому ти, брате, почав єси волость мою пустошити і поганим руки наповняєш? Адже мене з тобою ніщо ж не розвело і я од тебе Києва не домагаюсь...” І, отож, воювали вони межи собою, їздячи, все літо і до осені»,— в уривку давньоруського літопису йдеться:

А про розподіл помість боярами

Б про розподіл полюддя

В про боротьбу князів за уділ

Г про надання містам магдебурзького права

6. У якому столітті відбулась подія, про яку літописець сказав: «І роздралася (розділилася) вся Руська земля...»?

А X ст.

Б XI ст.

В XII ст.

Г XIII ст.

7. Найбільш успішно вели боротьбу проти нападів половців на Русь князі:

А Володимир Великий і Ярослав Мудрий

Б Ярослав Осмомисл і Роман Мстиславич

В Володимир Мономах і Мстислав Великий

Г Данило Галицький і Юрій І Львович

8. Зображений змійовик Володимира Мономаха є свідченням:

А збереження стійких язичницьких традицій

Б поширення християнства лише серед заможних верств суспільства

В остаточну перемогу християнства над язичництвом

Г участь князя у Хрестовому поході в Палестину

9. Яке місто впродовж XII — першої половини XIII ст. перебувало в центрі боротьби князів, що прагнули встановити свою зверхність у Київській державі?

А Київ

Б Галич

В Володимир

Г Переяслав

10. Останнім князем єдиної Київської держави був:

А Володимир Мономах

Б Ярослав Осмомисл

В Ярослав Мудрий

Г Мстислав Володимирович

11. Установіть відповідність між князівствами та їхніми характеристиками.

1 Київське

2 Чернігівське

3 Переяславське

4 Волинське

А Було центром політичного, релігійного, економічного життя Русі, але відзначалося політичною нестабільністю. Загальнодинастична спадщина давньоруського князівського роду

Б Вирізнялося значними розмірами, але окремі регіони не мали тісних економічних зв’язків. Мало у своєму складі Новгород-Сіверське князівство. Відзначалось політичною стабільністю

В Прикордонне князівство на мела з Половецьким Степом. Господарство було розорене постійними нападами половців. Фактично не мало політичної самостійності, залежало від Києва

Г Густонаселена, господарсько освоєна територія. Тривалий час не мало власної княжої династії. Наприкінці XII ст. стало центром об’єднання земель Південно-Західної Русі

Д Значний вплив у політичному та економічному житті князівства відігравало родове боярство. Князівська влада була нетривкою. Мало тісні політичні і господарські стосунки із сусідніми державами

12. Установіть послідовність подій.

А Перша згадка назви «Україна» в писемних джерелах

Б Погром Києва князем Андрієм Боголюбським

В Любецький з’їзд князів

Г Утворення Галицького князівства

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель підбиває підсумки роботи учнів на уроці, оголошує і обґрунтовує оцінки.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторіть матеріал про роздробленість Київської держави.