Усі уроки «Історія України». 9 клас

УРОК 7

Тема. Російський визвольний та польський національно-визвольний рухи на українських землях у 20-30-х рр. XIX ст.

Мета: охарактеризувати російський визвольний та польський національно-визвольний рухи на українських землях в 20-30-х рр. XIX ст., а саме: діяльність масонських організацій в Україні, рух декабристів та польське повстання 1830-1831 рр.; розвивати в учнів уміння працювати з історичними джерелами, аналізувати їх, робити висновки, порівняння, висловлювати свою точку зору; сприяти патріотичному вихованню учнів;

Основні поняття: масонство, декабристи, «Руська Правда» П. Пестеля, «Конституція» М. Муравйова.

Обладнання: роздавальні картки з документами, схеми, таблиці, портрети декабристів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• визначати хронологічну послідовність подій даного періоду;

• на основі опрацювання різних джерел інформації: аналізувати та узагальнювати історичні факти, що свідчили про піднесення національної ідеї, національного та суспільно-політичного рухів; зіставляти дані історичних та літературних джерел для аналізу програмових позицій антиурядових організацій; здійснювати критичний аналіз джерел та давати власну оцінку інтерпретації подій в історичних документах.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів

Евристична бесіда

1. До складу яких держав входили українські землі на початку XIX ст.?

2. Представники яких національностей проживали на території України? В якій кількості?

3. Чи розвивався в Україні на початку XIX ст. український національний рух? Які завдання він перед собою ставив?

III. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. В українському національному русі існували російська і польська течії, які виражали інтереси відповідно російського і польського народів, і представники цих течій у багатьох випадках покладали надії на допомогу українського народу. У першій половині XIX ст. посилюється невдоволення кризою феодально-кріпосницької системи та зростає опозиційність до самодержавної влади. Одним із показників цього процесу стало виникнення в українських землях масонських лож, які були організаційними формами об’єднання опозиційно налаштованої ліберальної еліти.

IV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

Під час розповіді учителя про масонство в Україні учні складають таблицю.

Масони в Україні

• Масонство зароджується в період Середньовіччя і набуває значного поширення у зв’язку із Французькою революцією кінця XVIII ст.

• Головна ідея масонів: «Увесь світ — це одна велика республіка, де всі народи — одна сім’я»; основне гасло: «Свобода, Рівність, Братерство».

• Масони об’єднувалися в організації — ложі. Найбільші організації в Україні: «Понт Євксинський» (Одеса), «Любов до істини» (Полтава), «Об’єднання слов’ян» (Київ), «Малоросійське таємне товариство» (Київ, Полтава, Чернігів).

• Багато українських масонських організацій ставили за мету скасування кріпацтва, самодержавства, виступали проти національного гноблення. Серед масонів поширювалися ідеї слов’янської федерації і державності України.

• Організації зазнали переслідувань уряду

Завдання

1. Хто такі масони? Коли і як з’являються в Україні масонські організації?

2. Якими були особливості діяльності масонів в Україні, порівняно з країнами Європи?

3. Як ви думаєте, чи мала якесь значення діяльність масонських організацій в Україні для розгортання українського національно руху? Відповідь обґрунтуйте.

Учитель. Важливою сторінкою суспільно-політичного руху в Наддніпрянській Україні стала діяльність декабристів.

Декабристи — члени таємних дворянських організацій, які мали на меті реформування Росії, до складу яких входили переважно військові офіцери і які отримали свою назву від російської назви місяця «декабрь», коли вони зробили невдалу спробу повстання.

Робота в групах

Клас поділяється на дві групи. Працюючи з джерелами інформації, учні опрацьовують зміст програмових документів декабристів — «Конституцію» М. Муравйова («Північне товариство») та «Руську правду» П. Пестеля («Південне товариство»).

1-а група

«Руська Правда» Павла Пестеля

«...Володіти іншими людьми як власністю своєю, продавати, закладати, дарувати в спадщину людей, подібно до речей, використовувати їх за власною сваволею без попередньої з ними угоди і єдино тільки для власного свого прибутку, вигоди, а іноді і примхи є справа ганебна, супротивна людству, супротивна законам природним, противна святій вірі християнській, противна, нарешті, заповідній волі Всевишнього, який гласить у Святому Письмі, що люди перед ним усі рівні і що одні лише діяння їх і доброчинності різницю між ними роблять.

І тому не може далі в Росії існувати дозвіл одній людині мати і називати іншу своїм кріпаком. Рабство повинне бути рішуче знищено, і дворянство повинне неодмінно відмовитися від мізерної переваги володіти іншими людьми...

Увесь російський народ складає один стан — громадянський; всі сучасні стани знищуються і зливаються в один стан — громадянський. Всі різні племена, з яких складається Російська держава, визнаються російськими і, складаючи різні свої назви, становлять один народ російський...

Постановляється корінним законом Російської держави, що будь-яка думка про федеративний устрій відкидається цілком як найзгубніший злочин і найбільше зло. Уникати належить усього того, що безпосередньо чи опосередковано, прямо чи непрямо, відкрито чи таємно до такого устрою держави вести б могло». (Турченко Ф. Г. Мороко, В. М. Історія України. Кін. XVIII — поч. XX ст. — К.: Ґенеза, 2000. — С. 64-65)

Завдання

1. Які основні положення цього документа?

2. Яким бачив майбутнє Росії Павло Пестель?

3. Яким чином він прагнув вирішити національне питання? Чи згодні ви з його пропозицією?

2-а група

«Конституція» Микити Муравйова

• У Росії скасовувалося кріпацтво і самодержавство.

• Росія перетворювалася у федеративну державу, поділену на 13 штатів, проголошувалася конституційна монархія.

• На території України утворилося б три держави: Українська (столиця — Харків), Чорноморська (Київ), Бузька (Одеса).

• Влада в цих державах повинна належати урядовим зборам, обраним на основі майнового цензу.

Завдання

Заслухавши відповідь першої групи, група № 2 виконує такі завдання.

1. Спробуйте порівняти програмові положення «Руської Правди» Пестеля та «Конституції» Муравйова.

2. Чи однаково в них вирішувалося національне питання?

3. Яка програма була більш поміркованою? Чому?

4. Чиї погляди поділяєте ви і чому?

Робота з таблицею

Таблицю «Товариство об’єднаних слов’ян» учні заповнюють у процесі розповіді учителя.

Програмові цілі «Товариства об’єднаних слов’ян»

• Скасування кріпацтва, повалення самодержавства, подолання деспотизму панівного режиму.

• Звільнення слов’янських народів та створення федерації усіх слов’янських республік.

• Україна поряд з іншими слов’янськими республіками входить до складу цієї федерації.

• Очолюватиме слов’янську федерацію парламент, а кожний народ отримує самоврядування

Завдання

1. Порівняйте програмові положення «Товариства об’єднаних слов’ян» з програмовими документами декабристів.

2. Як товариство пропонувало вирішити українське національне питання?

3. Заслухавши виступи учнів, визначте причини поразки виступів декабристів.

Причини поразки виступів декабристів

• Відсутність єдиного центру і керівництва повстанським рухом;

• непідготовленість виступів;

• повільність і нерішучість у діях повсталих;

• відсутність єдності у лавах декабристів, розбіжності у їхніх поглядах;

• відсутність підтримки з боку народних мас

Виступ учнів з випереджальним завданням «Повстання на Сенатській площі 14 грудня 1825 р.» та «Повстання в Чернігівському полку».

Робота з таблицею

Польське повстання 1830—1831 рр. та Україна

Початок повстання

Листопад 1830 р.

Територія

Польща, Литва, Білорусія, Правобережна Україна

Польське повстання 1830—1831 рр. та Україна

Мета

• Ліквідація російського гніту;

• національне відродження Польщі

Гасло

«За нашу і вашу свободу»

План дій

• Створення національного уряду;

• відновлення Польщі в кордонах 1772 р.;

• питання про скасування кріпацтва не ставилося;

• Україну планували включити до Польської держави (тому підтримки серед українців вони не отримали)

Підсумки

• Розгромлене російськими військами;

• починається масова русифікація Правобережжя;

• повстання сприяло активізації прогресивних сил в Україні

Завдання

• Визначте, який вплив на Україну мало польське повстання.

V. Узагальнення та систематизація знань

Історичний диктант

Заповніть пропуски в реченні.

1. Перша масонська організація в Україні виникла у селі __ на __ року.

2. Наприкінці XVIII — на початку XIX ст. масонські «ложі» виникли в __ , __ , , __ , __ та ін. містах.

3. Масонська ложа в Полтаві мала назву __ .

4. До полтавської ложі належали великі поміщики __ і __ , письменник __ .

5. Основне гасло масонів: « __ , __ , __ ».

6. Членів таємних дворянських організацій, які мали на меті реформування Росії і до складу яких входили переважно військові офіцери, називали __ .

7. Основною причиною декабристського руху стала криза __ .

8. Братами Андрієм і Петром Борисовими та Ю. Люблінським у Новоград-Волинському 1823 р. було утворене __ .

9. «Руська правда» бачила майбутню Росію виключно як єдину, унітарну неподільну державу, визнаючи право на самовизначення лише за __ народом.

10. «Конституція» М. Муравйова передбачала на території України утворення трьох держав: __ , __ , __ .

VI. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний матеріал підручника, повторити матеріал теми 1, підготуватися до уроку узагальнення.