Усі уроки «Історія України». 7 клас

УРОК 2

ТЕМА. СЛОВ’ЯНИ ПІД ЧАС ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕННЯ НАРОДІВ

ВАРІАНТ 1

Мета: визначити територію, заняття й суспільні відносини союзів слов’янських племен, що стали базою, на якій виникла держава — Київська Русь; розвивати в учнів навички роботи з першоджерелами, історичною картою, блок-таблицями, схемами; виховувати в учнях почуття національно-історичного патріотизму.

Наочні та історичні джерела: карта «Київська Русь», текст «Повісті минулих літ», підручники.

Тип уроку: комбінований, з дидактично-розвиваючим ухилом.

Опорні поняття: воєнна демократія, союзи племен, суспільний устрій.

ХІД УРОКУ

I. Перехідне повторення

Проводиться методом евристичної бесіди за такими питаннями:

1. Чому територія України стала місцем Великого переселення народів?

2. Хто такі венеди, анти, склавіни? Назвіть історичні джерела та археологічні характеристики, що свідчать про них.

3. Охарактеризуйте рівень їх цивілізації (розвитку).

4. Що сталося з праслов’янськими союзами племен?

II. Проблемно-дидактичне вивчення нової теми

(Одночасно виконується три види розвиваючої роботи.)

1. Розселення східнослов’янських союзів племен на території сучасної України

Прийоми

а) робота з першоджерелом (уривок з «Повісті минулих літ»);

б) робота з історичною картою (контурні карти, вдома)',

в) паралельне заповнення таблиці (див. табл. 1).

Таблиця 1

№ з/п

Назви союзів племен

Територія розселення (пд.-зах. група)

Головні міста (столиці)

1

2

3

4

1

Древляни

Північна Україна: між рр. Горинь — Прип’ять — Тетерів — Дніпро

Іскоростень

2

Поляни

Правобережжя України: між рр. Тетерев — Рось

Київ

3

Сіверяни

Лівобережжя України: між рр. Десна — Ворскла

Чернігів, Новгород-Сіверський

4

Тиверці

Правобережжя: між рр. Дністер — Прут

Білгород — Дністр

5

Уличі

Південна Україна: між рр. Пд. Буг — Дністер — до моря

Олешшя на Дніпрі

6

Волиняни, дуліби

Волинь — Тернопілля

Теребовля

7

Білі хорвати

Прикарпаття — Закарпаття

Ужгород

2. Господарське життя східних слов’ян

Проблемне самостійне завдання для учнів

1) Назвіть головні заняття східних слов’ян. (Землеробство, ремісництво, скотарство, промисли, торгівля)

2) Який тип господарства був поширений у східних слов’ян? (Відтворюючий)

3. Суспільний устрій східних слов’ян

а) Сім’ї — сусід, общини — «гнізда» — плем’я — союз племен.

б) Вищий орган — віче.

в) Виділення ради старшин.

г) Виділення вождів — князів.

д) Утворення постійних дружин при них.

е) Союзо-племенні війни (з хозарами, норманами, Візантією).

Питання

Як можна назвати таке суспільство? Чи є тут держава? (Це стадія військової демократії.)

4. Заснування Києва та інших міст

а) Учні переказують легенду про заснування Києва за «Повістю минулих літ».

б) Активно-пізнавальна діяльність:

Питання

Чому саме Київ став центром держави? (Завдяки географічному положенню, волі Божій)

5. Князь Кий

а) Версії про появу Кия — зачинателя династії Києвичів.

б) Зачитати уривок з повісті В. Малика «Князь Кий» (С. 32).

в) Похід на Царгород, м. Києвець на Дунаї.

III. Підсумкове закріплення (за наявності часу)

1. Покажіть на карті розселення союзів племен.

2. Охарактеризуйте їх суспільний устрій.

3. Які риси цивілізації з'явились у східних слов'ян?

4. Чому центром об'єднання східних слов'ян став Київ?

IV. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Попередньо ознайомитись з темою «Становлення Київської держави» (для сильних класів).

ВАРІАНТ 2

Мета: на основі роботи з документами вдосконалювати компетенції знання — образні, логічні та оцінюючі.

Завдання: на основі теоретичного матеріалу та історичних джерел сформувати знання з періоду створення держави, вдосконалити учнівські компетенції, спираючись на роботу з історичними джерелами, контурними картами; залучати учнів до самостійної роботи, роботи в групі; особливу увагу приділити розвитку оціночних компетенцій; розвивати критичне мислення учнів; виховувати учнів у дусі поваги до історії своїх предків.

Обладнання: документи, атласи й контурні карти, кодоплівка, незаповнені схеми, підручник.

Основні дати: 602 р.

Основні поняття: «Київська Русь», «язичництво», «князь», «дружина», «держава».

Тип уроку: практична робота.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

Учитель. На попередньому уроці ми почали вивчати новий період історії Батьківщини.

1) Що це за період?

2) Які хронологічні рамки він охоплює? (Учні дають відповіді.)

— Сьогодні ми з вами виступимо в ролі дослідників. Тема нашого дослідження — «Виникнення держави Київська Русь».

Як ви вважаєте, шановні дослідники, чому необхідно вивчати й знати цю тему? (Учні дають відповіді за методом «Відкритий мікрофон».)

— Так, цілком згодна з вами. Завдання нашої розвідки таке: дослідити територію розселення східнослов'янських племен, довести, що близько IX ст. тут виникла держава, позначити її та вписати назви племен, що жили тут, найдавніші міста. За історичними джерелами простежити процес створення держави Київська Русь, скласти загальну характеристику діяльності перших князів. Пропоную працювати за планом, що вказаний на дошці.

Для розкриття 1 і 2 питання нам знадобиться контурна карта. Для розгляду питань 3—5 пропоную створити творчі групи, головуючий кожної групи вибере одну з досліджуваних тем.

II. Вивчення нового матеріалу

1-й етап

Учитель. У VIII—IX ст. в Середньому Подніпров'ї складаються великі союзи племен. На С. 7 атласу знайдіть ці племена, нанесіть їх на карту. Представники яких племен вважаються предками українців? Виділить ці племена. Як на вашу думку, які фактори могли впливати на створення держави у цьому регіоні? (Записуємо у словниках поняття «держава»; учні називають фактори і серед них — вплив сусідів). Назвіть сусідів східнослов'янських племен. Пригадайте з історії середніх віків, як складались відносини між ними. Позначте їх на карті. Яке місто, на вашу думку, могло стати центром нового державного утворення? Чому? (Після відповідей учнів і висновку, що це місто Київ, воно позначається на карті.)

2-й етап

Учитель. Добре. Ми з вами отримали карту можливих кордонів майбутньої держави. Тепер розглянемо детальніше основні умови існування цієї держави й доведемо, що це утворення мало ознаки держави. Пригадаймо ознаки держави (Учні називають: територія, народ, спеціальний апарат влади, армія, податкова система.)

— Приготуйтесь працювати по групах.

Питання для дослідження

1. Державотворчі процеси на землях східнослов'янських племен — предків українців.

2. Процес формування апарату влади.

3. Характеристика духовного життя.

Учитель. Разом з документами лежать схеми, які вам потрібно заповнити, а потім по ходу доповіді відобразити на дошці.

Учні створюють групи по 6 чоловік. Командири кожної групи беруть картку з темою і пакет документів. Групою треба скласти доповідь за планом (план додається), додатково використовуємо підручник. Кожна група робить доповідь, інші учні роблять примітки у зошиті, на дошці заповнюється схема (додаток 3), яка переноситься до зошитів. Щоб учням було простіше орієнтуватися на дошці, висвітлюється кодоплівка з планом.

— Якого висновку ми з вами дійшли? (Учні роблять висновок, що в Середньому Подніпров’ї у IX ст. виникає нова держава з центром у Києві, про яку згадується у багатьох письмових джерелах і яка відігравала важливу роль у житті тогочасної Європи.)

Висновки: у VIII — на початку IX століття складаються державні об'єднання у східних слов'ян. На території України виникає держава з центром у Києві, яка робить перші кроки на міжнародній арені. За часів Аскольда Київська Русь неодноразово диктувала свої умови Візантії.

III. Підсумки уроку

Проводиться оцінювання роботи на уроці.

IV. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника, дати, терміни.

2. Опрацювати матеріал практичної роботи.

3. Виписати до словника нові поняття.

4. Індивідуальне завдання: доповідь «Історичний портрет Святослава».

Додаток 1

Плани роботи творчих груп

Питання 1. «Державотворчі процеси в Середньому Подніпров'ї».

1) Господарство.

2) Стан суспільства.

3) Політика князя Кия.

Питання 2. «Формування апарату влади».

1) Суспільне життя.

2) Плем'я — як політична одиниця.

3) Управління племенем (виділення провладної верхівки).

Питання 3. «Характеристика духовного життя».

1) Об'єкти обожнювання.

2) Основні обряди.

3) Капища.

Додаток 2

Документальні матеріали

А. Із «Книги добрих скарбів» Ібн-Даста (арабський письменник X ст.) «Між країною баджнаков (печенігів) і країною слов'ян десять днів дороги; на початку слов'янської землі є місто Куяб... Країна слов'ян — край рівний та лісовий; у лісах вони живуть. Вони не мають ані виноградників, ані рілля. З дерева виготовляють схоже на кружки, в яких і вулики для бджіл, і мед зберігається... Вони пасуть свиней, також овець... всі вони язичники. Більше за все сіють просо... Є у них різні кобзи, гуслі, дудки... При спаленні трупа голосно святкують, радіють увазі, що проявив до нього Бог... Озброєння у них складається з дротиків, щитів, копій, іншої зброї не мають. Їх вождь коронується, вони йому підкоряються, від його наказів не відходять».

Б. Із «Книги доріг для пізнання держави» Аль-Джайгани (візир Сам аніді в IX ст.)

«Русини складаються з трьох родів: 1. З русинів, що проживають ближче до Булгару; їх властитель живе у місті Куяб... 2. Славії (Новгородська земля) і 3. Танії (Тмутаракань — Таманський п-ів). Але ніхто до сих пір не сказав, щоб якийсь іноземець приїхав туди, щоб побувати, тому що кожного чужинця, що туди приїздить,— вбивають. Вони... нікому про свій побут не розповідають і не мають зв'язку з чужинцями. З трьох міст розвозять вони хутро соболів по всіх містах. У них такий звичай, що як хто вмирає, вони спалюють його, а його дівчина може за власним бажанням віддати себе, щоб спалили разом з покійним... Одяг у них довгі свити і короткі куртки. Русини за торговими ділами мандрують до Хозарії».

В. Із «Записок» Ахмед-Ібн-Фаллада (арабський письменник X ст.)

«Я бачив русів, коли вони прибули у своїх торгових справах і розташувались по річці Ітіль (Волга). Я не бачив людей з більш довершеними тілами, ніж вони. Вони подібні до пальм. Біляві, красні обличчям, білі тілом. Вони не носять ні курток, ні хафтанів, але чоловіки носять кісу (шмат тканини, який одягали зверху і вкривали ліжко), якою він охоплює один бік, причому одна рука виходить наверх. Кожний має сокиру, ніж, меч...

Дірхеми русів — сіра білка без хутра, хвоста, лап і голови, а також соболі... Ними вони здійснюють обмін... так що їх віддають за товар...

Якщо вони спіймають злодія або грабіжника, то підведуть його до товстого дерева, прив'яжуть на шию мотузку і повісять назавжди...»

Г. Патріарх Фотій (IX ст.)

«Народ дикий і суворий, без страху... все спаплюжує. Народ не славний, народ, якого і не брали до уваги, народ, який ставили на рівні рабів, несвідомий — але знайшов ім'я, незначущий — але став славним, знедолений і бідний — але досяг високого стану і великих статків, народ, який десь жив далеко від нас, варварський, кочовий, так сильно кинувся на наш край...»

Додаток 3

Схеми до групових завдань

Державотворчі процеси в Середньому Подніпров’ї

Процес формування апарату влади

Характеристики духовного життя