Усі уроки до курсу «Філософія». 11 клас

УРОК 16

Особистість, її основні ознаки і взаємозв’язок із суспільством. Соціальні ролі особистості

Мета: розкрити сутність поняття «особистість»; визначити основні ознаки особистості; розвивати вміння формувати особисті судження та аргументи з проблеми; з’ясувати, які існують соціальні ролі особистості.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Форма проведення: лекція з елементами бесіди.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент уроку

II. Мотивація навчальної діяльності

Бесіда

1. Як ви розумієте поняття « особистість » ?

2. Кого можна вважати особистістю й чому? Відповідь аргументуйте.

3. Наведіть приклади історичних діячів, яких ви вважаєте особистостями.

Повідомлення теми і мети уроку.

III. Вивчення нового матеріалу

• Особистість, її основні ознаки

Поняття «особистість» характеризує суспільну сутність людини, пов’язану із засвоєнням різноманітного виробничого і духовного досвіду суспільства. Біологічна характеристика людини в нього не входить.

Особистість — соціально зумовлена система психічних якостей індивіда, що визначається залученістю людини до конкретних суспільних, культурних, історичних відносин. Вона виявляється і формується в процесі свідомої діяльності й спілкування, поєднуючи в собі риси загальнолюдського, суспільно значущого та індивідуального, неповторного.

Структура особистості багатогранна.

Найбільш характерними її компонентами є такі.

Скерованість

вибіркове ставлення людини до дійсності

Можливості

сукупність здібностей, яка забезпечує успіх діяльності

Характер

комплекс сталих психічних властивостей людини, що виявляються в її поведінці та діяльності, у ставленні до себе, до суспільства

Самоуправління

утвердження самосвідомості особистості, що здійснює саморегуляцію: підсилення або послаблення діяльності, самоконтроль, корекцію дій і вчинків, планування життя й діяльності

Особистість характеризують такі ознаки:

Розумність

рівень інтелектуального розвитку

Відповідальність

уміння керувати своєю поведінкою, аналізувати свої вчинки і відповідати за них

Свобода

здатність до автономної діяльності, прийняття самостійних рішень

Власна гідність

усвідомлення людиною своєї громадської ваги, свого обов’язку; сукупність рис, що характеризують позитивні моральні якості

Індивідуальність

несхожість на інших

Особистість визначають неповторні фізичні якості, психічні процеси, темперамент, риси характеру, здібності, її потреби, інтереси. Вони позначаються на її пізнавальній діяльності, навчанні, праці, вчинках, ставленні до себе, взаєминах з іншими.

Своєрідність психіки, особистісна неповторність індивіда визначають індивідуальність.

Розвиток людини — процес становлення особистості, вдосконалення її фізичних та духовних сил під впливом зовнішніх і внутрішніх, керованих і некерованих чинників, серед яких найважливішими є цілеспрямоване виховання й навчання.

Близький до розвитку людини інший процес — формування особистості, в якому основним є соціальний чинник.

Формування особистості — процес соціального розвитку молодої людини, становлення її як суб’єкта діяльності, члена суспільства, громадянина.

Відбувається цей процес завдяки засвоєнню гуманітарних дисциплін, виховному впливу сім’ї, школи, суспільства, взаємодії з мистецькими явищами, здатності людини пристосовуватися до оточення, участі в громадському житті, свідомій її підготовці до самостійного дорослого життя.

• Особистий і соціальний статус людини. Соціальні ролі

Статус — це певна позиція в соціальній структурі групи чи суспільства, пов’язана з іншими позиціями через систему прав і обов’язків.

Соціологи виділяють два види статусу: особистий і набутий.

Особистим статусом називається те становище людини, яке вона посідає в так званій малій, або первинній, групі залежно від того, як у ній оцінюються індивідуальні якості людини. При цього в процесі взаємодії з іншими індивідами кожна людина виконує певні соціальні функції, які визначають її соціальний статус.

Соціальним статусом називається загальне становище особистості або соціальної групи в суспільстві, пов’язане з певною сукупністю прав і обов’язків. Соціальні статуси бувають запропоновані і набуті (досягнуті). До першої категорії належать національність, місце народження, соціальне походження тощо, до другої — професія, освіта і т. ін.

У будь-якому суспільстві існує певна ієрархія статусів, яка є основою його стратифікації. Деякі статуси є престижними, інші — навпаки. Престиж — це оцінка суспільством соціальної значущості того чи іншого статусу, закріплена в культурі і громадській думці. Ієрархія статусів формується під впливом двох факторів:

  • а) реальної корисності тих соціальних функцій, які виконує людина;
  • б) системи цінностей, притаманній цьому суспільству.

Якщо престиж будь-яких статусів є необґрунтовано завищеним або, навпаки, заниженим, зазвичай кажуть, що порушено рівновагу статусів. Суспільство, в якому спостерігається тенденція до втрати цієї рівноваги, не здатне забезпечити своє нормальне функціонування. Необхідно розрізняти престиж і авторитет. Авторитетом називають ступінь визнання суспільством гідності особистості, конкретної людини.

Соціальний статус особистості насамперед впливає на її поведінку. Знаючи соціальний статус людини, можна легко визначити більшість якостей, якими вона володіє, а також передбачити дії, до яких вона вдасться. Таку очікувану поведінку людини, асоційовану зі статусом, який вона має, називають соціальною роллю. Соціальна роль фактично являє собою певний зразок поведінки, визнаний доцільним для людей певного статусу в певному суспільстві. Фактично роль дає зразок, який підказує, як саме слід чинити індивіду в тій чи іншій ситуації. Ролі різняться за ступенем формалізації: деякі з них визначені дуже чітко, наприклад, у військових організаціях, інші — дуже розпливчасто. Соціальна роль може бути закріплена за людиною формально (наприклад, у законодавчому акті) або мати неформальний характер.

Будь-який індивід являє собою відображення всієї сукупності суспільних відносин своєї епохи. Тому кожна людина має не одну роль, а цілий набір соціальних ролей, які вона відіграє в суспільстві. їхня сукупність називається рольовою системою. Таке різноманіття соціальних ролей може стати причиною внутрішнього конфлікту особистості (у тому випадку, якщо якісь із соціальних ролей суперечать одна одній).

Учені пропонують різні класифікації соціальних ролей. До так званих основних (базисних) соціальних ролей належать:

  • а) роль трудівника;
  • б) роль власника;
  • в) роль споживача;
  • г) роль громадянина;
  • д) роль члена сім’ї.

Однак попри те, що поведінка особистості багато в чому визначається тим статусом, який вона має, і тими ролями, які вона грає в суспільстві, особистість, зберігає свою автономію і має певну свободу вибору. І хоча в сучасному суспільстві спостерігається тенденція до уніфікації і стандартизації особистості, однак повного її нівелювання, на щастя, не відбувається. Індивід має можливість обирати з безлічі соціальних статусів і ролей, запропонованих йому суспільством, ті, які дають йому змогу найкраще реалізувати свої плани, максимально ефективно застосовувати власні здібності. На прийняття людиною тієї чи іншої соціальної ролі впливають як соціальні умови, так і її біологічні та особистісні особливості (стан здоров’я, стать, вік, темперамент тощо). Будь-який рольовий припис визначає лише загальну схему поведінки людини, пропонуючи обрати шляхи його виконання самій особистості.

IV. Підсумок уроку

Робота в групах

Для підбиття підсумків уроку клас ділиться на 3 мікрогрупи. Учні отримують завдання і готують відповіді.

Завдання 1. Розкрийте зміст поняття « соціальна роль ». Назвіть ті соціальні ролі, в яких:

• 1-ша мікрогрупа — виступаєте ви самі;

• 2-га мікрогрупа — виступають ваші батьки;

• 3-тя мікрогрупа — виступають ваші дідусі та бабусі.

Завдання 2. Сформулюйте суспільні вимоги до соціальної ролі:

• 1-ша мікрогрупа — учня;

• 2-га мікрогрупа — батька;

• 3-тя мікрогрупа — пасажира.

Завдання 3. Розкрийте зміст поняття «соціальний статус». Які компоненти містить це поняття? Який вплив на соціальний статус у сучасному суспільстві мають:

• 1-ша мікрогрупа — професія і кваліфікація;

• 2-га мікрогрупа — матеріальне становище;

• 3-тя мікрогрупа — вік та сімейний стан?

Завдання 4. Наведіть приклади соціальних гарантій:

• 1-ша мікрогрупа — дітям;

• 2-га мікрогрупа — безробітним;

• 3-тя мікрогрупа — пенсіонерам.

Завдання 5. Розкрийте зміст поняття «соціальна адаптація». Чому виникає необхідність у соціальній адаптації:

• 1-ша мікрогрупа — у першокласників;

• 2-га мікрогрупа — у п’ятикласників;

• 3-тя мікрогрупа — у дітей, які вперше потрапили до дитячого садка?

Які особистісні компоненти впливають на соціальну адаптацію?

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Написати твір-роздум «Яку роль відіграють престиж й авторитет у прагненні людини змінити свій соціальний статус?». Наведіть приклади з життя.