Усі уроки до курсу «Філософія». 10 клас

УРОК 48

Поняття творчості

Мета: визначити сутність поняття «творчість»; з’ясувати основні ознаки творчості; розвивати вміння аналізувати, висловлювати свою думку; розвивати і поглиблювати міжпредметні зв’язки.

Тип уроку: комбінований.

Форма проведення: лекція з елементами дискусії та бесіди.

Основні поняття: «творчість», «творча особистість», «творча діяльність», «цілепокладання», «історична, технічна, наукова та художня творчість».

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент уроку

II. Мотивація навчальної діяльності учнів

Дискусія з учнями на тему: «Як я уявляю собі творчу особистість».

Запитання

1. Що ви розумієте під творчістю?

2. Людина від народження може бути творчою чи вона стає нею протягом життя?

3. Якою є природа творчості?

4. Наведіть приклади творчих особистостей. Чому саме цих людей ви вважаєте творчими особистостями?

III. Вивчення нового матеріалу

Сутність поняття творчості

Учитель. Серед загальнолюдських цінностей одне з чільних місць посідає феномен творчості. Кожна людина здійснює пошук ідеального, прекрасного, оскільки кожна людина прагне (хоча й на свій розсуд) абсолюту.

За своїми засадами творчість — соціальний феномен. Тварини не творять, вони пристосовуються до навколишнього середовища. Навіть якщо вони і привносять у нього зміни, то лише в результаті об’єктивного існування, взаємодії з іншими явищами, зумовленими власного природою тварин і природою цих явищ.

Творчість визначається як «продуктивна людська діяльність, яка породжує щось нове, чого раніше ніколи не було». У творчості людина виявляє себе в культурі, створюючи її як нову цінність, як продовження своєї природної сутності. Тому з-поміж різних тлумачень цього феномена переважає діяльнісний підхід: це діяльність, спрямована на створення духовних і матеріальних цінностей. Тобто людська діяльність, активність, пізнання, психіка тощо — це внутрішнє підґрунтя творчості. Суб’єкт же — людина, суспільство. Найсуттєвішою ознакою творчості є новизна її продуктів.

Проте цією ознакою творчість не обмежується. Людська діяльність багатогранна, продуктивна і репродуктивна, творча і нетворча. (Існує і псевдодіяльність, але про це йтиметься нижче). Тому творчість не є синонімом діяльності та новизни, її витоки не тільки в праці, а й у цілепокладаючій здатності свідомості.

Отже, творчість — це притаманна людині здатність створювати нові цінності, що є засобом самовираження людини як прояву цілепокладаючої активності її свідомості та потреб суспільно-історичної практики.

Ознаки творчості

Поняття творчої діяльності

Творча діяльність — це діяльність людини, спрямована на створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей (нові твори мистецтва, наукові відкриття, інженерно-технологічні, управлінські чи інші інновації).

Пізнаючи безкінечне багатоманіття світу речей та явищ, їхніх взаємозв’язків, людина розширює поле своєї діяльності, яка набуває нині космічного характеру. Ці процеси визначають певного мірою різновиди творчої діяльності.

Види творчої діяльності

Сутність

Історична творчість

Уміння свідомо творити свою історію, забезпечувати нові, прогресивні умови та форми свого життя

Наукова творчість

Спрямована на відкриття нових законів, вироблення оригінальних ідей, проведення складних експериментів тощо. Це соціально організоване виробництво відповідного різновиду знання

Технічна творчість

Є вдосконаленням уже існуючих засобів або створенням нових машин, апаратів, механізмів, що є необхідною умовою технічного прогресу, без якого неможливий розвиток суспільства

Художня творчість

Продуктом художньої творчості є кращі культурні цінності. Вона вимагає образного мислення, тобто вміння думати образами та картинами, яке переважає у людей художньо обдарованих, так званих ліриків (на відміну від «фізиків», тобто вчених-теоретиків) — артистів, письменників, художників, композиторів

Завдання учням

  • Назвіть риси, які притаманні творчій особистості? (Прагнення до знань, допитливість, працелюбність, багата уява, розвинена фантазія.)

IV. Підсумки уроку

Учитель. Нерідко ми оцінюємо життя людини, його якість згідно з тим, чим вона володіє у житті, що вона має. І при цьому виникає одвічне філософське питання — що головне в житті: мати чи вміти? Бути чи мати? Залежно від відповіді на нього перед нами постає або людина-споживач, або людина-творець. Більшість мислителів як минулого, так і сучасності вважають, що набагато важливіше вміти, ніж мати, оскільки вміння супроводжує людину завжди. Так, давньогрецький мислитель Сократ з цього приводу сказав, що у світі є багато речей, які мені не потрібні. Діоген так само афористично і мудро зауважив: «Усе своє ношу з собою». Німецький мислитель А. Шопенгауер також наголошував, що люди в тисячу разів більше дбають про накопичення багатства, ніж про освіту розуму і серця, хоча для нашого щастя те, що є в людині, набагато важливіше за те, що є в людини.

Висловіть власну зору: «Що головне в житті: мати чи вміти?»

V. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал уроку.