Усі уроки до курсу «Географія». 10 клас

УРОК 16

Поняття «НТР» та її основні ознаки. Світове господарство в період НТР, вплив на галузеву структуру та територіальну організацію виробництва

Мета: сформувати поняття про науково-технічний прогрес та науково-технічну революцію; визначити головні особливості, складові частини, вплив НТР на галузеву та територіальну структуру господарства; розвивати уміння співвідносити навчальний матеріал з реаліями сьогодення; виховувати впевненість у необхідності впровадження досягнень НТР в Україні.

Обладнання: політична карта світу, підручник, довідники, атласи, таблиці, діаграми.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь та навичок.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань, умінь та навичок

 • Що називають світовим господарством?
 • Які вигоди приносить країнам їх участь в МГПП?
 • На виробництві якої продукції спеціалізується Україна в міжнародному поділі праці?
 • Які ТНК є на території України? Для яких ТНК Україна є країною базування?
 • Які переваги мають країни, що є членами потужних інтеграційних об’єднань?
 • Чим аргументують свої позиції противники глобалізації?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Прийом «Мозковий штурм»

Ви, безумовно, чули про НТП та НТР. А чи можете ви:

 • пояснити ці поняття;
 • назвати відмінності між цими поняттями;
 • пояснити, як пов’язані між собою розвиток людської цивілізації і науково-технічний прогрес?

IV. Вивчення нового матеріалу

1. НТР та її основні ознаки

Поступальний рух людського суспільства у розвитку науки і техніки називають науково-технічним прогресом (НТП).

На відміну від НТП, що споконвіку супроводжує розвиток цивілізації, науково-технічна революція (НТР) — це якісний стрибок у розвитку продуктивних сил, що призвів до докорінних змін виробництва на основі впроваджень новітніх науково-технічних досягнень і перетворення науки на виробничу силу.

Запитання. Коли, на вашу думку, почалася НТР? Обґрунтуйте свою відповідь.

Початок НТР пов’язують з серединою 40-х рр. XX ст. Її ототожнюють з першою вдалою спробою звільнити ядерну енергію і створенням перших ЕОМ.

Основні ознаки сучасної НТР:

 • універсальність та всеосяжність — перетворює всі галузі і сфери, характер праці, побут, культуру, психологію людей;
 • прискорення науково-технічних перетворень — різке скорочення часу між науковим відкриттям та його впровадженням у виробництво, що призводить до швидкого морального зношення продукції і необхідності її постійного оновлення;
 • зміна ролі людини у виробництві — у всіх галузях діяльності відбувається зміна характеру та змісту праці, збільшення частки розумової праці, тобто її інтелектуалізація;
 • військово-технічна революція — значна частка новітніх досягнень спершу запроваджується у військових цілях, які згодом переносяться й у цивільне життя (наприклад, мережа Інтернету). Під впливом бурхливого розвитку науки і техніки сучасне світове господарство суттєво змінюється (прискорення темпів виробництва, зміни у галузевій структурі економіки та у територіальній організації господарства тощо).

2. Зміни у галузевій структурі господарства в період НТР

Завдання 1. (Робота з підручником) Прочитайте текст підручника та визначте, які зрушення відбулися в галузевій структурі світового господарства під впливом НТР.

Зміни в галузевій структурі світового господарства:

 • змінюється співвідношення між виробничою та невиробничою сферами — кількість працюючих у сфері послуг зростає, а у виробничій скорочується;
 • у галузевій структурі промисловості зростає частка обробних галузей та скорочується частка видобувної промисловості. Випереджальними темпами відбувається розвиток електроенергетики, машинобудування і хімічної промисловості (галузі «авангардної трійки»). Провідного значення набувають новітні галузі: мікроелектроніка, робототехніка, створення гнучких виробничих систем (ГВС), біотехнології, виробництво нових конструкційних матеріалів;
 • у галузевій структурі сільського господарства з ростом інтенсифікації виробництва зростає частка тваринництва, яке в розвинених країнах дає 3/4 валової продукції галузі. У рослинництві відбулася «зелена революція», яка полягала у запровадженні високопродуктивних сортів рослин, механізації господарства та меліорації земель;
 • змінюється розподіл праці між окремими видами транспорту. Зменшується частка залізничних перевезень, зростає значення автомобільного транспорту. Морський транспорт забезпечує міжнародні перевезення вантажів, але перевезенням пасажирів, за винятком туристів, практично не займається. Зростає значення авіаційного, трубопровідного, електронного видів транспорту. Види транспорту вдосконалюються;
 • змінюється товарна структура торгівлі. Зростають обсяги купівлі та продажу готових товарів, скорочується — сировини. Набула розвитку торгівля технологіями: ліцензіями, патентами, технічним досвідом, інформаційними послугами.

3. Зміни у територіальній структурі господарства в епоху НТР

Так, географія промисловості, що склалася під впливом чинників, які діяли наприкінці XIX - у першій половині XX ст., доповнюється такими новими ознаками:

 • Відбулася переорієнтація базових матеріаломістких галузей промисловості з місцевої сировини на ринки збуту кінцевого продукту. Більшість промислових районів, що нині найбільш динамічно розвиваються, не мають сировинних баз. Так, Японія, Франція, Італія, Республіка Корея на 9/10 залежать від довозу енергоносіїв, мінеральної сировини, але мають потужну енергетику і важку промисловість. Добувна промисловість зберігає провідне значення тільки в нових ресурсних районах окремих розвинених країн (Канада, Австралія, ПА тощо), в країнах, що розвиваються, та деяких постсоціалістичних країнах (Росія, Казахстан тощо).
 • Основними центрами і регіонами, до яких тяжіє розміщення виробництва й інших видів економічної активності, стали передові наукові та освітні осередки. Територіальне поєднання освіти, науки, наукомістких виробництв стало типовим для великих аґломерацій і провідних промислових районів економічно розвинених країн. У США — це райони Промислового поясу та Тихоокеанського узбережжя; в Європі — так зване індустріальне ядро Європи (від півдня Великобританії до Північної Італії); в Японії — зона мегалополісу Токайдо; в Росії — регіони Москви, Санкт-Петербурґа, в Україні — Придніпров’я, Донбас. Новою формою територіальної організації науково-виробничих комплексів стало створення науково-технічних зон (технополісів, технопарків, бізнес-інкубаторів), в яких поєднуються взаємодіючі науково-дослідні інститути, вузи та наукомісткі промислові підприємства. Так, ще у 1973 р. в США існувало 84 науково-технічні зони; тут було зайнято 142 тис. робітників і 45 тис. вчених. Зараз найбільш велика з них «Силіконова долина» виробляє 20 % загальних світових обсягів виробництва засобів обчислювальної техніки та комп’ютерів. Найближчим часом у США планується створити до 1000 спеціальних зон, а обсяг інвестицій має сягнути 3 млрд дол., кількість додаткових робочих місць — 100 тисяч. З 1995 р. У Нідерландах та ФРН працюють відповідно 45 та 50 технопарків. В Англії існує більш ніж 25 зон і технопарків, за рахунок чого створено 18,4 тис. робочих місць. В Японії на базі провідних наукових закладів було створено 18 технополісів у 14 районах. Найбільший технополіс «Цікуба» забезпечує роботою 145 тис. людей. Японці вважають, що саме технополіси є втіленням технологій XXI століття.
 • Діяльність технополісів координує Всесвітня Асоціація Технополісів (WTA). Вона створена 4 червня 1997 р. Місце розташування штаб-квартири — Сеул, входить до складу ЮНЕСКО.
 • Спостерігається висока територіальна концентрація виробничої діяльності і населення. Посилилися процеси урбанізації, що, з одного боку, сприяє консолідації ринків збуту, створенню перспективних маркетингових систем, використанню спільної інфраструктури, з другого — загострює екологічні і соціальні проблеми.

4. Впровадження досягнень НТР в різних країнах світу

Розбіжності в глибині, масштабах поширення і реалізації наукових ідей поглиблюють розрив між науково-технічним рівнем окремих країн і територій.

На світовому ринку високих технологій за сумарним показником лідером є США. Особливо великих успіхів ця країна досягла в інформаційних технологіях та біоіндустрії. Японія посідає друге місце, приділяючи увагу розвитку електронної промисловості. Західна Європа відстає в розвитку високих технологій, хоча в деяких галузях, таких як енергозберігаючі технології і телекомунікації, їхні позиції дуже сильні. Нині швидкими темпами в цьому напрямі рухається Китай, дещо меншими — Індія.

Ринок високотехнологічної продукції має такий приблизний розподіл: США — 35 %; на частку Японії припадає до 25-30 %; ФРН — до 8 %; Великобританії — 7 %; Франції — до 4 %, інших країн — 20 %.

Якщо порівняти розвиток інноваційних галузей промисловості, то можна приблизно оцінити внесок окремих країн:

 • у телекомунікаційному і навігаційному обладнанні лідерами є Японія, США, ФРН і Велика Британія (50 % світового виробництва);
 • у мікроелектроніці — Японія, США, Малайзія, Південна Корея (55%);
 • у засобах інформатики — США, Японія, Сінґапур, Тайвань (50%);
 • в апаратно-програмному комплексі провідну роль відіграють США, Франція, Велика Британія та ФРН;
 • у медичному обладнанні — США, ФРН, Японія, Нідерланди;
 • у галузі промислових і наукових приладів — США, Японія, ФРН, Велика Британія.

В Україні існує багато елементів інноваційної інфраструктури, а саме: значний науково-технічний, виробничий і кадровий потенціал, визнаний в усьому світі пріоритет в ряді технологічних напрямів. Але природний ланцюг «фундаментальна наука — прикладна наука — промисловість» виявився розірваним. Створювані інновації майже не застосовуються у виробництві.

V. Закріплення нових знань, умінь та навичок

Завдання 2. Користуючись підручником, складіть систематизуючу схему «Головні напрями розвитку виробництва в епоху НТР»

Запитання для обговорення

 • Поясніть, чому в епоху НТР галузями авангардної трійки стали саме електроенергетика, машинобудування і хімічна промисловість.
 • Чому в епоху НТР відбувається зміна співвідношення між виробничою і невиробничою сферами?
 • Які причини гальмують розвиток інноваційних технологій в Україні?

VI. Підсумок уроку

 • НТР являє собою якісний стрибок у розвитку науки, техніки і продуктивних сил суспільства. Під її впливом перебувають сучасний стан та структура господарства, відбуваються якісні і територіальні зрушення в географії світового господарства.
 • У процесі розгортання НТР відбувається зміна процесів виробництва, виробничих відносин, взаємовідносин людини із засобами праці, з іншими людьми та її ставлення до навколишнього природного середовища.
 • Про сучасний стан технічної і технологічної оснащеності тієї чи іншої країни можна зробити висновок, зважаючи на обсяги виробництва та застосування ЕОМ і наукомісткої продукції в цілому. На сьогодні близько 50 % обсягу виробництва цих галузей припадає на США та Японію.
 • Україна не зможе увійти в родину високорозвинених європейських держав без технологічного оновлення виробництва і без опанування інноваційних важелів забезпечення конкурентоспроможності своєї економіки.

VII. Домашнє завдання

1. Підручник, опрацювати § ____ .

2. Скласти розгорнутий план параграфа.

3. Позначити на контурній карті країни, що є лідерами у розвитку високих технологій.

4. Соціогеографічний практикум. Проведіть соціологічне опитування серед своїх родичів, знайомих, дізнайтеся їх відповідь на питання: «Чи згодні ви з тим, що впровадження досягнень НТР в економіку та повсякденне життя завжди мають лише позитивні наслідки?».

5. Випереджальне завдання (групам): самостійно підготувати характеристики основних галузей промисловості світу (обов’язково наочність: графіки, діаграми) та питання за темою свого виступу іншим групам. Теми: «Енергетика», «Металургія», «Машинобудування», «Хімічна промисловість», «Лісова і деревообробна промисловість», «Легка промисловість».