Усі уроки до курсу «Географія». 10 клас

Усі уроки до курсу «Географія». 10 клас

У посібнику представлені усі уроки до курсу соціально-економічної географії 10 класу, за програмою 12-річної школи для стандартного та академічного рівнів. Вони розроблені із застосуванням сучасних інноваційних технологій, новітніх форм і методів роботи.

Для викладачів, методистів та студентів педагогічних навчальних закладів.

Вступ

Урок 1. Предмет соціально-економічної географії світу. Джерела географічних знань. Методи економіко-географічних досліджень. Історико-географічні регіони світу. Видатні економгеографи світу

Розділ I. Загальна економіко-географічна характеристика світу

Тема 1. Політична карта світу

Урок 2. Сучасна політична карта світу. Відмінність понять «країна», «держава», «залежна країна», «колонія». Етапи формування політичної карти світу

Урок 3. Класифікація країн за формою правління. Форми адміністративно-територіального устрою. Відмінності федеративних держав. Політичні та економічні системи країн

Урок 4. Типологія держав

Урок 5. Міжнародні організації, їх функціональний і просторовий розподіл. Загальнополітичні та спеціальні організації

Урок 6. Геополітична картина сучасного світу. Політико-географічне положення країн. Основні вектори зовнішньої політики України. Підсумковий урок за темою «Політична карта світу»

Тема 2. Населення світу

Урок 7. Населення світу: кількість, відтворення, розміщення. Демографічні процеси і демографічна політика

Урок 8. Міграційні процеси і міграційна політика держав. Причини та проблеми зовнішніх міграційних потоків

Урок 9. Мовний та етнічний склад населення. Найпоширеніші мовні сім’ї і групи. Релігія як явище культури. Світові релігії. Виникнення й сучасне поширення релігійних вчень

Урок 10. Соціальна і професійна структура. Трудові ресурси. Проблеми зайнятості й безробіття

Тема 3. Взаємодія суспільства і природи

Урок 11. Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи. Світові природні ресурси. Ресурсозабезпеченість. Природокористування: раціональне і нераціональне

Урок 12. Географія світових природних ресурсів. Мінеральні ресурси світу

Урок 13. Земельні, водні, лісові, кліматичні, рекреаційні ресурси світу. Ресурси Світового океану

Уроки 14. Практична робота № 2. Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу

Тема 4. Світове господарство

Урок 15. Сучасне світове господарство. Міжнародний географічний поділ праці. Етапи формування світового господарства

Урок 16. Поняття «НТР» та її основні ознаки. Світове господарство в період НТР, вплив на галузеву структуру та територіальну організацію виробництва

Урок 17. Промисловість. Географія основних галузей промисловості світу

Урок 18. Світове сільське господарство: значення, внутрішньогалузева структура, міжгалузеві зв’язки, аграрні відносини. Найбільші сільськогосподарські райони

Урок 19. Географія світового транспорту

Урок 20. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародний туризм

Тема 5. Глобальні проблеми людства

Урок 21. Поняття про глобальні проблеми людства, роль світової громадськості у їх розв’язанні

Урок 22. Підсумковий урок за темами: «Взаємодія суспільства і природи», «Світове господарство», «Глобальні проблеми людства»

Розділ II. Регіони та країни світу

Тема 1. Країни Європи

Урок 23. Загальна характеристика регіону, його склад. Населення, міста. Характеристика господарства країн та значення інтеграційних процесів у його формуванні

Урок 24. ФРН

Урок 25. Велика Британія

Урок 26. Франція

Урок 27. Італія

Урок 28. Практична робота № 3. Порівняльна характеристика промисловості ФРН, Франції, Великої Британії, Італії

Урок 29. Держави-сусіди України. Економіко-географічна характеристика Росії. Особливості ЕГП. Природно-ресурсний потенціал. Населення та демографічні проблеми

Урок 30. Росія. Сучасний стан економіки. Характеристика господарства. Територіальні відмінності. Зовнішньоекономічні зв’язки

Урок 31. Польща. Білорусь. Порівняльна економіко-географічна характеристика

Урок 32. Словаччина. Угорщина. Румунія. Молдова

Урок 33. Підсумковий урок за темою «Країни Європи»

Тема 2. Країни Азії

Урок 34. Загальний огляд. Склад регіону. Різноманітність країн. Особливості господарства. Роль країн Азії у світі. Регіон перехрестя важливих морських комунікацій. Туризм

Урок 35. Японія

Урок 36. Китай. Природні умови та ресурси. Особливості населення, демографічна політика і трудові ресурси

Урок 37. Особливості економічної політики Китаю, галузі міжнародної спеціалізації. Особливості галузевої структури господарства. Зовнішні економічні зв’язки. Відмінності між Західним і Східним Китаєм

Урок 38. Індія

Тема 3. Країни Америки. США — найбільша за економічним потенціалом та політичним впливом країна

Урок 39. Склад території. Особливості економіко-географічного положення. Сторінки освоєння регіону та формування території США і Канади. Роль переселенців у розвитку економіки регіону. Українська діаспора США і Канади. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал США

Урок 40. Населення та господарство США

Урок 41. Практична робота №4. Порівняльна характеристика господарства економічних районів США: Півночі, Півдня та Заходу

Урок 42. Канада

Тема 4. Країни Латинської Америки

Урок 43. Центральна та Південна Америка. ЕГП та склад території. Політична карта. Різноманітність країн. Особливості населення. Основні ознаки географії господарства. Екологічні проблеми. Участь регіону в міжнародному географічному поділі праці

Урок 44. Провідні країни Латинської Америки

ТЕМА 5. Країни Африки, Австралії та Океанії

Урок 45. Африка. Природно-ресурсний потенціал та його використання. Особливості територіальної та галузевої структури господарства країн Африки

Урок 46. Характеристика окремих країн Африки

Урок 47. Австралія

Урок 48. Океанія

Урок 49. Узагальнення. Всесвітні економічні відносиниПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.