Усі уроки до курсу «Економіка». 11 клас. I семестр

УРОК 4

Організаційні форми підприємств приватної власності: одноосібні володіння, партнерства, корпорації

Мета уроку: проаналізувати організаційні форми приватних підприємств, визначити їхні спільні та відмітні особливості; сприяти формуванню в учнів критичного мислення; виховувати толерантність у ставленні до оточуючих.

Основні поняття: форма власності, організаційна форма, приватне підприємство, партнерство, корпорація, правознавство.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Визначте, до якої форми власності належать підприємства.

№ з/п

Форма власності

Кількість засновників

Вид діяльності

1

3 юридичні особи, 4 — фізичні

Виробництво автомобілів

2

5 фізичних осіб

Торгівля

3

2 фізичні особи

Консалтингові послуги

4

1 засновник

Перевезення пасажирів міським транспортом

5

1 фізична особа

Виготовлення виробів із металу

6

8 юридичних осіб, 3 — фізичні

Страхові послуги

7

1 засновник

Виробництво танків

8

8 фізичних осіб

Ріелтерські послуги

Відповідь: 1 — приватна; 2 — приватна; 3 — приватна; 4 — державна; 5 — приватна; 6 — приватна; 7 — державна; 8 — приватна.

IIІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

На сьогодні найпростішою формою організації бізнесу є створення приватного підприємства. Здебільшого підприємців приваблює те, що єдиним одержувачем доходу є одна особа — власник. Але слід пам’ятати, що разом із доходами на його плечі лягають значні ризики й велика відповідальність. Крім того, майнові та інтелектуальні можливості однієї особи можуть бути обмеженими й недостатніми для ефективного управління бізнесом.

IV. Вивчення нового матеріалу

Приватні підприємства створюються за рішенням однієї (або кількох) фізичних або юридичних осіб. Величина статутного фонду законодавчо не обмежена. Засновник підприємства є цілковитим власником майна та доходів.

Організаційна форма підприємств приватної власності

одноосібне володіння

партнерство

корпорація

• Підприємство, власником якого є одна особа або сім’я, що самостійно веде справу у своїх інтересах, одержує весь дохід і повністю несе ризик за ведення бізнесу;

• власник має матеріальні ресурси й обладнання, необхідні для виробничої діяльності, або купує їх, а також особисто контролює діяльність підприємства;

• види: індивідуальне підприємство, сімейне підприємство, приватне підприємство з правом наймання робочої сили

• Підприємство, організація або установа, створені на засадах угоди двох або більше окремих осіб (у тому числі юридичних) шляхом об’єднання їхнього майна та підприємницької діяльності;

• партнери розподіляють ризик, а також прибутки і збитки;

• за ступенем участі засновників у діяльності підприємства розрізняють товариства з обмеженою відповідальністю, із додатковою відповідальністю, повні та командитні

• Договірне об’єднання, створене на засадах узгодження виробничих, наукових, комерційних інтересів підприємств із делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам управління корпорації;

• види корпорацій: транснаціональні, багатонаціональні, міжнародні корпоративні союзи

В економічній практиці доволі поширеними є партнерства. Господарськими товариствами (партнерствами) визнаються підприємства або інші суб’єкти господарювання, створені юридичними особами та/або громадянами шляхом об’єднання їхнього майна й участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку.

Порівняльна характеристика організаційно-правових форм господарських товариств (з обмеженою відповідальністю, з додатковою відповідальністю, повного та командитного)

Характеристика

ТОВ

ТДВ

ПТ

КТ

Розмір статутного фонду (капіталу)

100 мінімальних заробітних плат

100 мінімальних заробітних плат

Не встановлено

Не встановлено

Види внесків

Будь-які

Будь-які

Будь-які

Повні товариші — будь-які внески;вкладники — лише грошові або матеріальні внески

Відповідальність учасників

Обмежена: у межах внеску в статутний фонд

Додаткова: учасники несуть додаткову відповідальність майном, що належить їм, у межах, визначених установчими документами

Повна: учасники відповідають за боргами товариства всім своїм майном, на яке може бути накладено стягнення

Існують дві категорії учасників: учасники з повною відповідальністю і вкладники, які несуть відповідальність у межах внеску в статутний фонд

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів

• Розв'яжіть задачі

Задача 1

Четверо громадян України вирішили створити підприємство для спільного здійснення ремонтно-будівельних робіт. Один із цих громадян пообіцяв внести 100 грн., другий — надати свою невеличку майстерню площею 10 м2 для облаштування офісу, решта не могла запропонувати нічого, крім своєї праці. Відтак постало питання про вибір організаційно-правової форми підприємства, що відповідала б таким ознакам: відсутність законодавчих вимог до мінімального розміру статутного фонду; участь усіх учасників організації у веденні справ; один голос в управлінні кожного з учасників. Яку організаційно-правову форму підприємства ви можете порекомендувати?

Розв'язання

Підприємство має приватну форму власності, оскільки, згідно з визначенням, «приватне підприємство — це юридична особа, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян або юридичної особи». За організаційною формою створене приватне підприємство — це партнерство. Вид партнерства — повне товариство, саме таке товариство має початковий капітал із виділенням будь-яких за розміром часток, вимоги до розміру статутного фонду не встановлено, внески учасників можуть бути будь-якими, учасники несуть повну відповідальність усім майном, керування здійснюється самими учасниками, характер відносин між учасниками — об’єднання осіб.

Задача 2

Власники великих підприємств часто самі не управляють бізнесом, а назначають для цього спеціально підготовлених професіоналів. Проаналізуйте причини й переваги відмежування власності від управління виробництвом.

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2. Підготувати доповідь на одну з тем:

  • «Порівняння прав і відповідальності учасників товариства з обмеженою відповідальністю й товариства з додатковою відповідальністю»;
  • «Порівняння прав і відповідальності учасників товариства командитного товариства та повного товариства»;
  • «Особливості функціонування транснаціональних корпорацій».