Усі уроки до курсу «Екологія». 11 клас

УРОК 31. ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ МІЖ БІОЛОГІЧНОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ ТА ЇЇ СПОЖИВАННЯМ

Цілі уроку: ознайомити учнів з поняттям «невиснажливе природокористування», розглянути можливість досягнення балансу між основними сферами господарської діяльності; розвивати вміння виокремлювати головне, істотне; виховувати активну життєву позицію.

Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації із зображенням процесів природокористування, схеми біогеохімічних циклів.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

  • 1. Що таке збалансований розвиток?
  • 2. Чому виникла потреба у формуванні поняття «збалансований розвиток»
  • 3. Коли концепція збалансованого розвитку набула провідного статусу?

III. Вивчення нового матеріалу

Продуктивність природного біогеоценозу набагато вища, ніж біоценозів, які зазнали впливу діяльності людини. Наприклад, можна стверджувати, що гектар лісу виділяє кисню в чотири рази більше, ніж така сама площа лісопарку. Пояснюють це тим, що видовий склад біоценозів міських парків набагато бідніший, ніж лісових.

Різноманітність і стійкість видового складу рослинності в лісовому біогеоценозі тісно пов’язані не лише з вищими рослинами, що там ростуть, а й з грибами і тваринами, починаючи від мешканців ґрунту — круглих і кільчастих червів і ссавців землериїв — і закінчуючи комахами і птахами, які живуть на верхівках дерев.

Найбільша густота життя у тропічних лісах. Тут найбільше видів рослин (понад 5 тис.). На північ і на південь від екватора життя стає біднішим, зменшуються його густота й число видів рослин і тварин: у субтропіках близько 3 тис. видів рослин, у степах — близько 2 тис., далі йдуть широколистяні та хвойні ліси й, нарешті, тундра, де росте близько 500 видів лишайників і мохів. Залежно від інтенсивності розвитку життя в різних географічних широтах змінюється біологічна продуктивність.

Підраховано, що загальна первинна продуктивність суходолу (біомаса, утворена автотрофними організмами за одиницю часу на одиницю площі) становить близько 150 млрд т, у тому числі на частку лісів земної кулі припадає 8 млрд т органічної речовини на рік.

Сумарна рослинна маса на 1 га у тундрі становить 28,25 т, у тропічному лісі — 524 т. У помірному поясі 1 га лісу за рік утворює близько 6 т деревини і 4 т листків, що становить 193,2 • 109 Дж (близько 46 • 109 кал). Вторинна продуктивність (біомаса, утворена гетеротрофними організмами за одиницю часу на одиницю площі) у біомасі комах, птахів та інших у цьому лісі становить від 0,8 до 3 % біомаси рослин, тобто близько 2 • 109 Дж (5 • 108 кал).

Первинна річна продуктивність різних агроценозів значно різниться. Середня світова продуктивність у тоннах сухої речовини на 1 га становить: пшениці — 3,44, картоплі — 3,85, рису — 4,97, цукрових буряків — 7,65. Урожай, який збирає людина, становить лише 0,5 % від загальної біологічної продуктивності поля. Значна частина первинної продукції руйнується сапрофітами — мешканцями ґрунтів.

Оскільки процес природокористування функціонує на стику суспільство — природа й охоплює багато видів виробничої і невиробничої діяльності людей, то в конкретний історичний період можна говорити про раціональний чи нераціональний типи природокористування. Виходячи з розуміння поняття «раціонально», яке означає «економічно вигідно» й «екологічно безпечно», слід говорити про доцільність, ефективність використання природних ресурсів у господарській діяльності, можливість їх відновлення і при цьому убезпечення шкідливого впливу на довкілля, запобігання забрудненості навколишнього середовища.

Раціональне природокористування забезпечує максимальний економічний ефект за збереження екологічної рівноваги в природних і антропогенних системах (геоекосистемах, ландшафтах), тобто сумарне навантаження на екосистеми не перевищує їх регенераційної здатності, тим самим величина навантажень не перевищує рівня гранично допустимих антропогенних навантажень. Це контрольоване, нормативне (ощадливе, невиснажливе) освоєння (використання) природних ресурсів, попередження можливих негативних наслідків діяльності людини, підтримання (підвищення) продуктивності й привабливості природних комплексів і окремих природних об’єктів. За раціонального природокористування економічна діяльність орієнтується на ресурсозберігання, доцільність використання природно-ресурсного потенціалу й застосування найновіших безвідходних або комплексне використання маловідходних технологій (ефективне використання відходів, бо, який би не був високий науково-технічний рівень виробництва, завжди є відходи, що являють собою результат незавершеного технологічного циклу, для якого ще не знайдено сферу оптимального використання). Таким чином, охорона навколишнього природного середовища є одним із чинників раціонального природокористування.

Невиснажливе природокористування передбачає використання природно-ресурсного потенціалу території за принципами екологічності й доцільності, які дають змогу обмежити виробничу діяльність, виходячи з реального стану природних і антропогенних систем.

Наслідком екстенсивного характеру розвитку економіки, невідновності природно-ресурсного потенціалу є нераціональне природокористування, що розглядається як неконтрольоване, наднормативне (виснажливе) використання природних ресурсів, через що втрачається їх відновлювана функція, відбувається виснаження (наприклад, зменшується родючість ґрунтів тощо), порушується рівновага біологічних систем, погіршується естетична й оздоровча цінність природних агроландшафтів. Така діяльність не забезпечує збереження природної рівноваги екосистем, а отже, проблема раціонального високоефективного використання природних ресурсів, зокрема земельних, лісових і водних ресурсів, охорона довкілля, здоров’я людей є однією з ключових проблем національної безпеки держави.

IV. Практикум

Тема творчої роботи. Оцінювання ступеня збалансованості біопродуктивності геосистем і споживання їх продукції людиною

Мета роботи: оцінити ступінь збалансованості біопродуктивності геосистем і споживання їх продукції людиною.

Обладнання й матеріали: карти України з указаним розміщенням різних типів геосистем, робочий зошит.

Хід роботи

  • 1. Визначити основні типи геосистем з різною продуктивністю регіонах України.
  • 2. Розглянути й обговорити особливості споживання їх продукції людиною.
  • 3. Запропонуйте можливі механізми, які дозволять оцінити ступінь збалансованості біопродуктивності геосистем і споживання їх продукції людиною.

V. Домашнє завдання

Опрацювати теоретичний матеріал за відповідною темою.