Усі уроки до курсу «Екологія». 11 клас

Усі уроки до курсу «Екологія». 11 клас

Посібник пропонує розробки всіх уроків екології в 11 класі для профільного рівня навчання. Розробки уроків містять багато сучасної наукової інформації, яку також можна використовувати під час додаткових занять або в процесі підготовки до олімпіад різних рівнів. Наведено розробки всіх лабораторних і практичних робіт, які передбачені чинною програмою.

Календарно-тематичне планування

Розділ I. Екологічні тенденції зміни основних компонентів природи

Тема. Мінерально-сировинні ресурси: особливості використання, екологічні проблеми

Урок 1. Літосфера, її роль у геосистемі Землі. Природні ресурси

Урок 2. Ресурсоємність виробництва

Урок 3. Екологічні проблеми використання ресурсів надр

Тема. Тенденції зміни клімату

Урок 4. Атмосфера, її роль у геосистемі Землі. Кліматичні ресурси світу

Урок 5. Проблеми коливань і змін клімату. Причини й наслідки глобального потепління клімату

Урок 6. Проблема збереження озонового шару Землі

Тема. Водокористування та його екологічні наслідки

Урок 7. Гідросфера, її роль у геосистемі Землі. Водні ресурси світу

Урок 8. Особливості водокористування у світі та Україні

Урок 9. Екостан водних ресурсів

Тема. Екологічний стан землекористування

Урок 10. Педосфера, її роль у геосистемі Землі. Земельні ресурси світу, України, особливості використання

Урок 11. Несприятливі природно-антропогенні процеси деградації ґрунтово-земельного покриву. Проблема оптимального землекористування

Урок 12. Основи земельного законодавства. Заходи щодо запобігання деградації та раціонального використання земель

Тема. Стан використання і відтворення ресурсів рослинного і тваринного світу, екологічні проблеми

Урок 13. Фітосфера, її роль у геосистемі Землі. Біорізноманіття і поширення видів

Урок 14. Прямий і опосередкований антропогенний вплив на фіторесурси та його наслідки

Урок 15. Особливості використання лісових ресурсів у світі та Україні

Урок 16. Ендемічні, реліктові, рідкісні й зникаючі види рослин. Червона, Чорна та Зелена книги природи. Охорона рослин в Україні

Урок 17. Тваринний світ населення, його роль у біосфері. Ресурси тваринного світу планети та України

Урок 18. Ендемічні, реліктові, рідкісні та зникаючі види тварин. Охорона тварин в Україні

Тема. Ландшафтні комплекси та їх антропогенні зміни

Урок 19. Ландшафтна сфера та її роль у геосистемі Землі. Природні й антропогенні ландшафти

Урок 20. Антропогенні зміни ландшафтів

Урок 21. Ландшафти й рекреаційна діяльність

Урок 22. Біосферні та природні заповідники — форми збереження ландшафтів

Розділ II. Провідні екологічні проблеми

Тема. Проблема забруднення природного середовища та стійкості геосистем до антропогенних навантажень

Урок 23. Категорія «забруднення». Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища

Урок 24. Види забруднень та їх вплив на компоненти природи, живі організми

Урок 25. Стійкість природних компонентів, геосистем до антропогенних забруднень

Тема. Проблема деградації природних компонентів

Урок 26. Поняття «деградація природи». Основні причини деградації природних компонентів

Урок 27. Наслідки деградації природних компонентів. Категорія «деградована геосистема»

Тема. Проблема зміни ланок кругообігу речовин та енергії

Урок 28. Кругообіг речовин і енергії як основний системотворчий фактор. Поняття біогеохімічного циклу

Урок 29. Кругообіги речовин, енергії, інформації та їх зміни антропогенною діяльністю

Тема. Проблема збалансованого природокористування

Урок 30. Категорія «збалансований розвиток», її еволюція. Найважливіші баланси у сфері природокористування

Урок 31. Збалансованість між біологічною продуктивністю та її споживанням

Тема. Проблема збереження біотичного й ландшафтного різноманіть

Урок 32. Категорія «біорізноманіття». Генетичне, видове й екосистемне біорізноманіття

Урок 33. Причини й наслідки деградації біорізноманіття. Природозаповідання як одна з ефективних форм збереження біорізноманіття

Урок 34. Основні категорії заповідних об’єктів. Уявлення про екомережі. Міжнародні та національні програми збереження біорізноманіття

Тема. Проблема оптимальної ландшафтно-екологічної організації території

Урок 35. Категорія «оптимізація». Критерії та пріоритети ландшафтно-екологічної оптимізації території

Урок 36. Оптимізація «природного каркаса» території

Розділ III. Екологічні аспекти здоров’я

Тема. Екологічна безпека

Урок 37. Загальне поняття екобезпеки. Критерії екобезпеки

Урок 38. Екологічна безпека людини. Екологічна експертиза. Гарантії екологічної безпеки

Урок 39. Категорія «екологічно допустимий ризик». Стандарти якості навколишнього середовища

Урок 40. Управління ризиком. Оцінювання впливу на навколишнє середовище

Тема. Екологія і здоров’я

Урок 41. Категорія «здоров’я» та його основні критерії. Реакція організму на вплив факторів середовища

Урок 42. Основні абіотичні фактори. Вплив абіотичних факторів на здоров’я людини

Урок 43. Основні біотичні фактори. Вплив біотичних факторів на здоров’я людини

Урок 44. Основні антропогенні фактори. Вплив антропогенних факторів на здоров’я людини. Контроль стану середовища

Тема. Урбанізоване середовище і здоров’я

Урок 45. Категорія «урбосередовище». Переваги і привабливість міського життя

Урок 46. Негативні впливи міського середовища на населення

Урок 47. Екологічні проблеми міст України. Урбосередовище і здоров’я населення

Тема. Просторовий «психологічний» комфорт

Урок 48. Поняття просторового комфорту. Комфортність природних умов життєдіяльності

Урок 49. Оцінювання ступеня комфортності природних умов життєдіяльності. Ступінь комфортності природних умов життєдіяльності в Україні

Розділ IV. Екологічні стратегії. Напрямки виходу з екокриз

Тема. Екоосвіта ХХІ століття

Урок 50. Стратегія освіти для екорозвитку. Концепція екологічної освіти України

Урок 51. Розвиток особистої відповідальності за стан довкілля

Урок 52. Формування в суспільстві світоглядних засад дбайливого ставлення до природи, відповідальності за збереження життя на Землі

Тема. Екологічне просвітництво

Урок 53. Екологічне просвітництво як важливий компонент неформальної екологічної освіти

Урок 54. Традиції природокористування — максимально ефективне пристосування етносів до природи

Тема. Екологічна обумовленість економіки

Урок 55. Зміна парадигми економіки: екологізація. Еколого-економічні системи

Урок 56. Екологічна регламентація господарської діяльності

Урок 57. Економічне стимулювання функцій захисту середовища. Риси постіндустріальної екоцивілізації

Тема. Управління екорозвитком

Урок 58. Пріоритети й умови екорозвитку. Актуальні проблеми організації управління екорозвитком

Урок 59. Екологічний менеджмент і аудит в управлінні природокористуванням

Урок 60. Екоситуація у вашому населеному пункті

Тема. Правове забезпечення екорозвитку

Урок 61. Екологічне законодавство. Міжнародні природоохоронні Конвенції та участь України в їх реалізації

Урок 62. Структура екологічного законодавства України. Конституційні основи й загальні засади екологічного законодавства і права України

Урок 63. Закони України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на період 2000-2015 років»

Тема. Світова екологічна політика

Урок 64. Всесвітня стратегія сталого розвитку. «Порядок денний на XXI століття». Концепція переходу України до сталого розвитку

Урок 65. Індикатори й показники екорозвитку. Основні напрями й механізми забезпечення збалансованого розвитку України та її регіонів

Урок 66. Роль освіти в забезпеченні збалансованого розвитку. Участь України в забезпеченні переходу до сталого розвитку на міжнародному рівні

Тема. Міжнародні еколого-економічні програми

Урок 67. Основні напрямки й форми міжнародного співробітництва

Урок 68. Міжнародна програма «людина й біосфера», глобальна система моніторингу навколишнього середовища

Урок 69. Всесвітня кліматична програма, всесвітня програма дослідження клімату. Міжнародна геосферно-біосферна програма

Урок 70. Всеєвропейська стратегія збереження біологічного й ландшафтного різноманіття, формування всеєвропейської екомережі