Розробки уроків. Історія України. 11 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень

УРОК № 8А*

Тема. Узагальнення знань за темою «Україна в роки Другої світової війни (1939—1945 рр.). Велика Вітчизняна війна (1941—1945 рр.)».

Мета: повторити, закріпити й узагальнити матеріал теми, розвивати вміння, навички, які формувалися на уроках цієї теми. Виховувати в учнів почуття патріотизму, толерантності, поваги до історичного минулого своєї держави.

Тип уроку: перевірка й облік знань, умінь і навичок.

Обладнання: підручник, хрестоматія, стінна карта «Україна в роки Другої світової війни», атлас, збірник завдань для тематичного оцінювання.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Необхідність здійснення учителем періодичної систематизації знань, умінь і навичок, що набуваються учнями під час вивчення матеріалу, та оцінювання їх рівня не підлягає сумніву. У шкільній практиці реалізація цих завдань здійснюється на уроках узагальнення й оцінювання за окремими темами, розділами та підсумками курсу в цілому.

Метою повторювально-узагальнюючих уроків, відповідно до досягнень вітчизняної педагогіки, вважається:

• систематизація й узагальнення набутих учнями знань, удосконалення вмінь і навичок;

• створення в учнів цілісної картини подій, явищ і процесів, які раніше розглядалися частинами;

• допомога учням у переході від знання окремих фактів до їх узагальнення та встановлення причинно-наслідкових зв’язків між ними.

Унаслідок цього узагальнення як форма навчальної діяльності учнів є процесом формування в них умовиводів загального характеру, які виникають у результаті осмислення окремих історичних фактів, поєднання їх у дещо єдине й формування загального висновку.

Звичайно, кожний урок має також супроводжуватися підбиттям підсумків за розглянутим на ньому матеріалом. Проте саме уроки узагальнення повинні вивести засвоєння учнями окремих фактів на якісно новий рівень.

У сучасній методиці викладання історії в школі використовуються різні форми повторення й узагальнення матеріалу:

• відповіді на запитання в процесі розгорнутої бесіди за вивченою темою;

* Доцільно провести за рахунок резервного часу.

• складання логічних схем, повторювально-узагальнюючих, хронологічних і синхроністичних таблиць;

• виконання картографічних завдань;

• аналіз наочних історичних джерел;

• робота з документами та першоджерелами за розглянутим матеріалом;

• визначення проблеми й проведення уроку-дискусії з її обговорення;

• підготовка й заслуховування повідомлень учнів за матеріалом теми;

• урок-мандрівка країною, історія якої вивчається.

Урок узагальнення не повинен перетворюватися на механічне відтворення учнями всього вивченого матеріалу. Здійснити це за 45 хвилин усім учням неможливо й недоцільно. Варто також пам’ятати, що одноманітні форми роботи суттєво погіршують пізнавальну діяльність учнів на уроці. Здійснюючи повторення розглянутого раніше матеріалу, учитель (за наявності часу) може викласти нові факти, які учні опанують досить легко, оскільки вони увійдуть до вже сформованої системи знань.

Наведений матеріал щодо проведення уроку узагальнення за темою має рекомендаційний характер. Обсяг його використання та форму проведення уроку вчитель визначає відповідно до своїх педагогічних уподобань і конкретної ситуації.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Учитель оголошує учням тему, завдання уроку та інформує про заплановані форми роботи.

II. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Учитель стисло нагадує основний матеріал, що вивчався впродовж опрацювання теми.

• Вступна бесіда.

1) Яку назву має тема, вивчення якої ви завершили? Якими є її хронологічні межі?

2) У чому, на вашу думку, полягає важливість цього періоду для курсу історії України в цілому? Обґрунтуйте свою точку зору.

І варіант

• Запитання та завдання для узагальнення.

1) Складіть перелік подій, що відбулися в період Другої світової війни на українських землях, які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2) Поясніть значення понять і термінів: Друга світова війна, радянсько-німецький договір 1939 р., пакт Молотова—Ріббентропа, визвольний похід, Золотий вересень, Возз’єднання, мобілізація, евакуація, Велика Вітчизняна війна, «котел», окупація, колабораціонізм, «новий порядок», концтабір, Голокост, остарбайтер, рух Опору, УПА, партизанський рух, повстанський рух, Східний вал, битва за Дніпро, депортація, визволення, День Перемоги.

3) Визначте взаємозалежність подій Другої світової війни та Великої Вітчизняної війни.

4) Порівняйте ставлення різних верств суспільства, українських політичних сил до війни.

5) Покажіть на карті: а) плани нацистської Німеччини щодо України; б) перебіг бойових дій у 1941—1942 рр., місця найбільших «котлів»; в) межі окупаційних зон в Україні; г) події з визволення України в 1943—1944 рр.; д) територію дій радянських партизанів та УПА.

6) Складіть розповідь про соціально-економічне становище, повсякденне життя, настрої населення та психологічний клімат у суспільстві в роки війни.

7) Якими, на вашу думку, є причини поразки Червоної Армії в 1941—1942 рр.? Обґрунтуйте свою думку.

8) Порівняйте та визначте спільне й відмінне в розвитку радянського та націоналістичного руху Опору в Україні.

9) Назвіть факти, які підтверджують прагнення українського народу до створення власної держави.

10) У чому полягає складність використання терміна «колабораціонізм» щодо українських реалій 1941—1944 рр.?

11) Складіть і заповніть таблицю «Визволення України».

12) Складіть історичний портрет одного з діячів руху Опору, полководця, героя війни.

13) Висловіть власну думку щодо ціни перемоги у війні.

14) Який український вимір має Друга світова війна?

II варіант

• Дидактична гра «Інтелектуальний турнір».

Правила гри. У грі беруть участь пари учнів, які змагаються у своїх знаннях із вивченої теми. Шляхом жеребкування визначається, хто розпочне гру. Перший гравець має поставити запитання за розглянутим матеріалом другому учаснику, а той — відповісти. Якщо його відповідь правильна, то він дістає право поставити власне запитання другому учаснику гри. Тривалість гри можна обмежити кількістю запитань або визначити, що вона припиняється, коли один з учасників «турніру» відповість неправильно або не зможе поставити власне запитання іншому гравцю. Перемагає той, хто останнім дав правильну відповідь і поставив запитання, яке залишилося без відповіді. Якщо гра завершується дуже швидко, то з переможцем змагається інший гравець. Можливо залучити до гри весь клас, об’єднавши учнів у дві команди й відповідно скоригувавши умови гри.

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель підбиває підсумки роботи учнів на уроці й оцінює результативність їх участі в ньому. Доцільно акцентувати також увагу на тому, якими є навчальні результати учнів за темою в цілому.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити матеріал за курсом історії України і всесвітньої історії про події завершального періоду Другої світової війни.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.